Skills 2 Unit 2 trang 23 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Skills 2 Trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Listening

Task 1. Does your city, or the one nearest to you, have any of these drawbacks?

(Thành phố của bạn hoặc 1 thành phố nào đó gần nhất có hạn chế gì không?)

- urban sprawl (sự mở rộng đô thị, đô thị hóa)

- noise (tiếng ồn)

- high cost of living (chi phí sinh hoạt cao)

- traffic jams (tắc đường)

- air pollution (ô nhiễm không khí)

- bad weather (thời tiết xấu)

- crime (tội phạm)

- overcrowding (quá tải dân số, quá đông đúc)

Lời giải chi tiết:

Yes, my city (Hanoi) has all of the drawbacks.

(Có, thành phố Hà Nội của tôi có tất cả những hạn chế này.)

 

 

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Listen and write the missing word in each gap.

(Nghe và viết những từ còn thiếu.)

1. “Some ___________ have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.

2. Before going to the___________, she has to take her children to school.

3. In the evening the ___________ is even worse.

4. Now so many people have a car, and there aren't enough ___________ in the city.

Lời giải chi tiết:

1. cities  

2. office    

3. traffic    

4. roads  

1. “Some cities have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.

("Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tội phạm và thời tiết xấu - còn ở đây chúng tôi gặp phải ùn tắc giao thông".)

2. Before going to the office, she has to take her children to school.

(Trước khi đến cơ quan, cô ấy phải đưa con của cô ấy đến trường.)

3. In the evening the traffic is even worse.

(Vào buổi tối giao thông rất tệ.)

4. Now so many people have a car, and there aren't enough roads in the city.

(Bây giờ có quá nhiều người có ô tô, và không đủ đường trong thành phố.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Listen again and choose the correct answer. 

(Nghe lại và chọn đáp án đúng.)

1. What is the most serious problem in Bangkok?

A. Pollution

B. Bad weather

C. Traffic jams

2. How does Suzanne go to work?

A. By car

B. By Skytrain

C. By metro

3. How long does it take Suzanne to go to work every day?

A. Two hours

B. Five hours

C. Half an hour

4. In the evening the traffic is ___________.

A. better

B. worse

C. the same

5. Why is traffic so bad in Bangkok?

A. People move around by boat.

B. There aren't enough roads.

C. There isn't a Skytrain or metro.

Phương pháp giải:

Audio script:

Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours to get there by car every day.

“Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather - here we have traffic jams,” she says. Before going to the office, she has to take her children to school - so she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey to the office

In the evening the traffic is even worse. Traffic moves in the city centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn't move at all.

But why is it so bad? In the past, more people moved around Bangkok by boat. Now so many people have a car, and there aren't enough roads in the city. The Skytrain and metro can help a bit, but they are limited in range and don't cover all parts of the city. 

Tạm dịch:

Suzanne sống ở Băng Cốc với chồng và hai đứa con của cô ấy. Văn phòng của cô ấy ở cách 7km nhưng cô ấy phải mất 2 tiếng đi xe ô tô hằng ngày.

"Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tệ nạn, hoặc thời tiết tệ - ở đây chúng tôi gặp phải tắc nghẽn giao thông", cô ấy nói. Trước khi tới văn phòng, cô ấy phải đưa những đứa trẻ của cô ấy tới trường - vì vậy cô ấy rời nhà từ 5 giờ sáng. Những đứa trẻ ngủ đến tận khi chúng đến trường. Sau đó Suzanne bắt đầu lịch trịch của cô ấy tới văn phòng.

Vào buổi tối, giao thông  rất tệ. Di chuyển giao thông trong trung tâm thành phố nửa km là một giờ. Trời mưa thì hoàn toàn không di chuyển được.

Nhưng tại sao nó lại tệ như vậy? Trước đây, nhiều người ở Băng Cốc di chuyển bằng thuyền. Bây giờ nhiều người có ô tô, và không đủ đường đi trong thành phố. Tàu trên không và tàu điện ngầm có thể giúp được một chút, nhưng chúng có giới hạn trong phạm vi và không bao gồm tất cả các khu vực trong thành phố.

Lời giải chi tiết:

1. C    

2. A  

3. A    

4. B    

5. B

1. What is the most serious problem in Bangkok? - C. Traffic jams

(Vấn đề gì đang là lo lắng nhất ở Băng Cốc? - C. Tắc nghẽn giao thông)

2. How does Suzanne go to work? - A. By car

(Suzanne đi làm bằng phương tiện gì? - A. Bằng ô tô.)

3. How long does it take Suzanne to go to work every day? - A. Two hours

(Hàng ngày Suzanne đi đến chỗ làm mất bao lâu? - A. 2 tiếng.)

4. In the evening the traffic is worse.

(Giao thông vào buổi tối thì rất tệ.)

5. Why is traffic so bad in Bangkok? - B. There aren't enough roads.

(Tại sao giao thông rất tệ ở Băng Cốc? - Không có đủ đường.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Writing 

Task 4. Read the paragraph and complete the outline below 

(Đọc đoạn văn và hoàn thành dàn ý sau.)

Living in a city has a number of drawbacks. Firstly, there is the problem of traffic jams and traffic accidents. The increase in population and the increasing number of vehicles have caused many accidents to happen every day. Secondly, air pollution negatively affects people's health, and it also has a bad influence on the environment. More and more city dwellers suffer from coughing or breathing problems. Thirdly, the city is noisy, even at night. Noise pollution comes from the traffic and from construction sites. Buildings are always being knocked down and rebuilt. These factors contribute to making city life more difficult for its residents.

Outline

Topic sentence: ______________

Problem 1: ______________

Problem 2: ______________

Problem 3: ______________

Conclusion: ______________

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Sống trong thành phố có một số nhược điểm. Thứ nhất, có vấn đề ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Sự gia tăng dân số và số lượng xe ngày càng tăng đã gây ra nhiều tai nạn xảy ra hàng ngày. Thứ hai, ô nhiễm không khí ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ con người, và nó cũng có ảnh hưởng xấu đến môi trường. Ngày càng có nhiều người ở thành phố phải chịu đựng những vấn đề về hô hấp. Thứ ba, thành phố ồn ào, thậm chí vào ban đêm. Ô nhiễm tiếng ồn do giao thông và từ các công trình xây dựng. Tòa nhà luôn bị phá hủy và xây dựng lại. Những yếu tố này góp phần làm cho đời sống của người dân thành phố trở nên khó khăn hơn.

Lời giải chi tiết:

Outline: (Dàn ý:)

Topic sentence: Living in a city has a number of drawbacks.

(Câu chủ đề: Sống ở thành phố có một số nhược điểm.)

Problem 1: traffic jams and traffic accidents

(Vấn đề 1: ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông)

"There is the problem of traffic jams and traffic accidents."

(Có vấn đề ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.)

Problem 2: air pollution

(Vấn đề 2: ô nhiễm không khí)

"Air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment."

(Ô nhiễm không khí ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ con người, và nó cũng có ảnh hưởng xấu đến môi trường.)

Problem 3: noise/noise pollution

(Vấn đề 3: ô nhiễm tiếng ồn)

"The city is noisy."

("Thành phố thật ồn ào.")

Conclusion: These factors contribute to making city life more difficult for its residents.

(Kết luận: Những yếu tố này làm cho cuộc sống thành phố trở nên khó khăn hơn cho người dân.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Choose one item from the list in 1. Make an outline, and then write a paragraph on one of the topics.

(Chọn 1 từ ở bài 1. Viết dàn ý và sau đó viết 1 đoạn văn về 1 trong số các chủ đề.)

USEFUL LANGUAGE:

Firstly/ Secondly/ Next/ Lastly/ Finally/ The first… is…

populous/ polluted/ noisy

to affect/ to effect/ to cause/ to lead to

city dwellers/ residents

 

Writing tip

Remember to organise your ideas to make your paragraph clearer:

- Firstly

- Secondly  /Next

- Thirdly  /Lastly  /Finally

- In conclusion  /To conclude


Lời giải chi tiết:

OUTLINE

Problem: Air pollution

(Vấn đề: ô nhiễm không khí)

- Reason 1: air pollution comes from the factories in the city

(Nguyên nguyên nhân 1: ô nhiễm không khí đến từ các nhà máy trong thành phố)

- Reason 2: there are too many transportation means

(Nguyên nhân 2: có quá nhiều phương tiện giao thông)

There are a lot of disadvantages of living in a big city, air pollution is among the most serious problems. Firstly, air pollution comes from the factories in the city. Big cities attract a lot of both inside and outside investments, so the number of factories is increasing quickly. This makes the air extremely polluted by smoke from factories. Secondly, that there are too many transportation means also makes this problem worse. Exhaust from cars, motorbike is one of the factors that make the air polluted. To conclude, air pollution, which contributes to making more and more people get many serious diseases, such as lung cancer, tuberculosis and so on, is a big drawback of city life. 

Tạm dịch:

Có khá nhiều bất lợi khi sống trong một thành phố lớn, và ô nhiễm không khí là một trong các vấn đề nghiêm trọng nhất. Trước tiên, ô nhiễm không khí bắt nguồn từ các nhà máy trong thành phố. Các thành phố lớn thu hút rất nhiều nguồn đầu tư cả bên trong nội thành lẫn ngoại thành, vì thế làm số lượng các nhà máy tăng lên nhanh chóng. Điều này làm cho không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi khói từ các nhà máy. Hai là, việc có quá nhiều phương tiện giao thông cũng làm cho vấn đề này trở nên nghiêm trọng. Khí xả từ xe ôtô, xe máy là một trong những nhân tố quan trọng làm ô nhiễm không khí. Tóm lại, ô nhiễm không khí, mà đang góp phần gây ra nhiều bệnh tật quan trọng cho con người, chẳng hạn như ung thư phổi, lao phổi và ..., là một hạn chế lớn của cuộc sống đô thị.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close