Project Unit 11 trang 69 SGK tiếng Anh 9 mới

Hướng dẫn làm bài tập Project Unit 11 đầy đủ và chi tiết.

Đề bài

YOUR VISION OF THE FUTURE

There have been a lot of changes in society over the past 30 years, and more changes will certainly continue to take place. A competition called YOUR VISION OF THE FUTURE has been launched online for school students. Form a team of 5-6 and work together to discuss:

- what your vision of the future is

- how the world will be different to today's world

- what brings about the change, and

- how you feel about it

Then get ready to present your ideas to the class before you can post it on the competition website.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạm dịch:

TẦM NHÌN CỦA BẠN VỀ TƯƠNG LAI

Có nhiều sự thay đổi trong xã hội hơn 30 năm qua, và nhiều sự thay đổi hơn nữa chắc chắn sẽ diễn ra. Một cuộc thi được gọi là CÁI NHÌN CỦA BẠN VỀ TƯƠNG LAI đã được mở ra trực tuyến cho học sinh của trường. Thành lập một nhóm 5-6 người làm việc cùng nhau để thảo luận:

- cái nhìn của bạn về tương lai là gì

- thế giới sẽ khác như thế nào so với thế giới ngày nay

- bạn cảm thấy như thế nào về điều đó

Sau đó sẵn sàng trình bày ý kiến của bạn trước lớp trước khi đăng lên trang web của trường.

Lời giải chi tiết

My vision of the future is that women will play a more and more important role in society. Lots of women will be overevaluated than today and they will have equal salary with men as well as sharing housework will get more and more common all over the world. Some old customs which distinct men and women in some cultures will be rejected. For example, women following Islam are not allowed to let their face be seen and to not permitted to drive cars. However, from my poin of view, these things will no longer happen, and they will also have higher position in politic as well as in economy. The world will become more peaceful under a part of leading by of women. And I think this change is specially meaningful to women in developing countries because many women here have been treated badly for a long time. 

Tạm dịch:

Tầm nhìn của tôi về tương lai là phụ nữ sẽ đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong xã hội. Rất nhiều phụ nữ sẽ được đánh giá cao hơn ngày nay và họ sẽ có mức lương bình đẳng với nam giới cũng như chia sẻ công việc gia đình sẽ ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Một số phong tục tập quán cũ mà phân biệt nam và nữ ở một số nền văn hoá sẽ bị xóa bỏ. Ví dụ, phụ nữ theo Hồi giáo không được phép để cho khuôn mặt của họ được nhìn thấy và cũng không được phép lái xe. Tuy nhiên, từ quan điểm của tôi, những điều này sẽ không còn xảy ra, và họ cũng sẽ có vị trí cao hơn trong chính trị cũng như trong nền kinh tế. Thế giới sẽ trở nên yên bình hơn dưới một phần lãnh đạo bởi phụ nữ. Và tôi nghĩ sự thay đổi này sẽ đặc biệt có ý nghĩa với các nươc đang phát triển vì nhiều phụ nữ ở đây đã bị đối xử tồi tệ trong một thời gian dài. 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close