Trắc nghiệm Bài 59. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Tuyến nội tiết nào dưới đây chịu ảnh hưởng bởi các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên?

 • A

  Tuyến trên thận

 • B

  Tuyến sinh dục

 • C

  Tuyến giáp

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 2 :

Khi tuyến giáp tiết quá nhiều TH, hoocmôn này sẽ tác động ngược lên

 • A

  vùng dưới đồi và tuyến trên thận.

 • B

  tuyến giáp và tuyến yên.

 • C

  vùng dưới đồi và tuyến giáp.

 • D

  tuyến yên và vùng dưới đồi.

Câu 3 :

Khi tác dụng lên thuỳ trước tuyến yên, TH sẽ kìm hãm sự tiết hoocmôn nào?

 • A

  TSH

 • B

  FSH

 • C

  GH

 • D

  MSH

Câu 4 :

Cooctizôn do tuyến nội tiết nào tiết ra ?

 • A

  Tuyến giáp

 • B

  Tuyến trên thận

 • C

  Tuyến yên

 • D

  Tuyến tuỵ

Câu 5 :

Khi tác dụng lên vùng dưới đồi, cooctizôn sẽ kìm hãm quá trình tiết hoocmôn nào ?

 • A

  ACTH

 • B

  FSH

 • C

  GH

 • D

  TSH

Câu 6 :

Hoocmôn nào dưới đây không tham gia vào cơ chế điều hoà đường huyết khi đường huyết giảm?

 • A

  Glucagôn

 • B

  ACTH

 • C

  Cooctizôn

 • D

  Insulin

Câu 7 :

Khi dư thừa, hoocmôn ơstrôgen sẽ tác động ngược lên thuỳ trước tuyến yên và kìm hãm quá trình tiết

 • A

  FSH.      

 • B

  TSH.

 • C

  MSH.      

 • D

  ACTH.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tuyến nội tiết nào dưới đây chịu ảnh hưởng bởi các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên?

 • A

  Tuyến trên thận

 • B

  Tuyến sinh dục

 • C

  Tuyến giáp

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tuyến trên thận, tuyến sinh dục, tuyến giáp đều chịu ảnh hưởng bởi các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên.

Câu 2 :

Khi tuyến giáp tiết quá nhiều TH, hoocmôn này sẽ tác động ngược lên

 • A

  vùng dưới đồi và tuyến trên thận.

 • B

  tuyến giáp và tuyến yên.

 • C

  vùng dưới đồi và tuyến giáp.

 • D

  tuyến yên và vùng dưới đồi.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi tuyến giáp tiết quá nhiều TH, hoocmôn này sẽ tác động ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi.

Câu 3 :

Khi tác dụng lên thuỳ trước tuyến yên, TH sẽ kìm hãm sự tiết hoocmôn nào?

 • A

  TSH

 • B

  FSH

 • C

  GH

 • D

  MSH

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khi tác dụng lên thuỳ trước tuyến yên, TH sẽ kìm hãm sự tiết hoocmôn nào TSH.

Câu 4 :

Cooctizôn do tuyến nội tiết nào tiết ra ?

 • A

  Tuyến giáp

 • B

  Tuyến trên thận

 • C

  Tuyến yên

 • D

  Tuyến tuỵ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cooctizôn do tuyến trên thận tiết ra.

Câu 5 :

Khi tác dụng lên vùng dưới đồi, cooctizôn sẽ kìm hãm quá trình tiết hoocmôn nào ?

 • A

  ACTH

 • B

  FSH

 • C

  GH

 • D

  TSH

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khi tác dụng lên vùng dưới đồi, cooctizôn sẽ kìm hãm quá trình tiết ACTH.

Câu 6 :

Hoocmôn nào dưới đây không tham gia vào cơ chế điều hoà đường huyết khi đường huyết giảm?

 • A

  Glucagôn

 • B

  ACTH

 • C

  Cooctizôn

 • D

  Insulin

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Insulin làm giảm đường huyết nên không tham gia vào cơ chế điều hoà đường huyết khi đường huyết giảm.

Câu 7 :

Khi dư thừa, hoocmôn ơstrôgen sẽ tác động ngược lên thuỳ trước tuyến yên và kìm hãm quá trình tiết

 • A

  FSH.      

 • B

  TSH.

 • C

  MSH.      

 • D

  ACTH.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ơstrôgen là hoocmon giời tính, chịu sự chi phối của hoocmon tuyến yên.

Lời giải chi tiết :

Khi dư thừa, hoocmôn ơstrôgen sẽ tác động ngược lên thuỳ trước tuyến yên và kìm hãm quá trình tiết FSH.

close