Trắc nghiệm Bài 57. Tuyến tụy và tuyến trên thận - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Ở đảo tuỵ của người có bao nhiêu loại tế bào có khả năng tiết hoocmôn điều hoà đường huyết?

 • A

  5 loại      

 • B

  4 loại

 • C

  2 loại      

 • D

  3 loại

Câu 2 :

Hoocmôn insulin do tuyến tuỵ tiết ra có tác dụng sinh lí như thế nào ?

 • A

  Chuyển glicôgen thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ

 • B

  Chuyển glucôzơ thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ

 • C

  Chuyển glicôgen thành glucôzơ dự trữ trong gan và cơ

 • D

  Chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ

Câu 3 :

Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hoocmôn có tác dụng sinh lý trái ngược nhau?

 • A

  Insulin và canxitônin

 • B

  Ôxitôxin và tirôxin

 • C

  Insulin và glucagôn

 • D

  Insulin và tirôxin

Câu 4 :

Bệnh tiểu đường có liên quan đến sự thiếu hụt hoặc rối loạn hoạt tính của hoocmôn nào dưới đây ?

 • A

  GH    

 • B

  Glucagôn

 • C

  Insulin   

 • D

  Ađrênalin

Câu 5 :

Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm mấy lớp?

 • A

  2 lớp      

 • B

  3 lớp

 • C

  4 lớp      

 • D

  5 lớp

Câu 6 :

Lớp nào của vỏ tuyến trên thận tiết ra hoocmôn điều hoà đường huyết ?

 • A

  Lớp lưới

 • B

  Lớp cầu

 • C

  Lớp sợi

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 7 :

Hoocmôn nào dưới đây do phần tuỷ tuyến trên thận tiết ra ?

 • A

  Norađrênalin

 • B

  Cooctizôn

 • C

  Canxitônin

 • D

  Tirôxin

Câu 8 :

Hoocmôn điều hoà sinh dục nam có thể được tiết ra bởi tuyến nội tiết nào dưới đây ?

 • A

  Tuyến tùng

 • B

  Tuyến trên thận

 • C

  Tuyến tuỵ

 • D

  Tuyến giáp

Câu 9 :

Hoocmôn ađrênalin gây ra tác dụng sinh lí nào dưới đây ?

 • A

  Tăng nhịp hô hấp

 • B

  Dãn phế quản

 • C

  Tăng nhịp tim

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 10 :

Loại hoocmôn nào dưới đây giúp điều chỉnh đường huyết khi cơ thể bị hạ đường huyết?

 • A

  Ađrênalin

 • B

  Norađrênalin

 • C

  Glucagôn

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ở đảo tuỵ của người có bao nhiêu loại tế bào có khả năng tiết hoocmôn điều hoà đường huyết?

 • A

  5 loại      

 • B

  4 loại

 • C

  2 loại      

 • D

  3 loại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ở đảo tuỵ của người có 2 loại tế bào có khả năng tiết hoocmôn điều hoà đường huyết.

Câu 2 :

Hoocmôn insulin do tuyến tuỵ tiết ra có tác dụng sinh lí như thế nào ?

 • A

  Chuyển glicôgen thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ

 • B

  Chuyển glucôzơ thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ

 • C

  Chuyển glicôgen thành glucôzơ dự trữ trong gan và cơ

 • D

  Chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hoocmôn insulin có tác dụng chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ.

Câu 3 :

Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hoocmôn có tác dụng sinh lý trái ngược nhau?

 • A

  Insulin và canxitônin

 • B

  Ôxitôxin và tirôxin

 • C

  Insulin và glucagôn

 • D

  Insulin và tirôxin

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Insulin và glucagôn có tác dụng sinh lý trái ngược nhau.

Câu 4 :

Bệnh tiểu đường có liên quan đến sự thiếu hụt hoặc rối loạn hoạt tính của hoocmôn nào dưới đây ?

 • A

  GH    

 • B

  Glucagôn

 • C

  Insulin   

 • D

  Ađrênalin

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bệnh tiểu đường có liên quan đến sự thiếu hụt hoặc rối loạn hoạt tính của insulin.

Câu 5 :

Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm mấy lớp?

 • A

  2 lớp      

 • B

  3 lớp

 • C

  4 lớp      

 • D

  5 lớp

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm 3 lớp.

Câu 6 :

Lớp nào của vỏ tuyến trên thận tiết ra hoocmôn điều hoà đường huyết ?

 • A

  Lớp lưới

 • B

  Lớp cầu

 • C

  Lớp sợi

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lớp giữa (lớp sợi): tiết hoocmôn điều hòa lượng đường huyết (tạo glucose từ protein và lipit).

Câu 7 :

Hoocmôn nào dưới đây do phần tuỷ tuyến trên thận tiết ra ?

 • A

  Norađrênalin

 • B

  Cooctizôn

 • C

  Canxitônin

 • D

  Tirôxin

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tủy tuyến trên thận tiết 2 loại hoocmôn là: adrenalin và noradrenalin.

Câu 8 :

Hoocmôn điều hoà sinh dục nam có thể được tiết ra bởi tuyến nội tiết nào dưới đây ?

 • A

  Tuyến tùng

 • B

  Tuyến trên thận

 • C

  Tuyến tuỵ

 • D

  Tuyến giáp

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tuyến trên thận có thể tiết ra hoocmôn điều hoà sinh dục nam.

Câu 9 :

Hoocmôn ađrênalin gây ra tác dụng sinh lí nào dưới đây ?

 • A

  Tăng nhịp hô hấp

 • B

  Dãn phế quản

 • C

  Tăng nhịp tim

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hoocmôn ađrênalin gây ra tác dụng: gây tăng nhịp tim, tăng nhịp hô hấp, dãn phế quản.

Câu 10 :

Loại hoocmôn nào dưới đây giúp điều chỉnh đường huyết khi cơ thể bị hạ đường huyết?

 • A

  Ađrênalin

 • B

  Norađrênalin

 • C

  Glucagôn

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ađrênalin, norađrênalin, glucagôn đều giúp điều chỉnh đường huyết khi cơ thể bị hạ đường huyết.

close