Trắc nghiệm Bài 46. Trụ não, tiểu não, não trung gian - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não ?

 • A

  Tủy sống

 • B

  Hạch thần kinh

 • C

  Não trung gian

 • D

  Tiểu não

Câu 2 :

Liền phía sau trụ não là

 • A

  não giữa

 • B

  đại não.

 • C

  tiểu não

 • D

  hành não.

Câu 3 :

Bộ phận nào của não nối liền trực tiếp với tủy sống ?

 • A

  Não trung gian

 • B

  Não giữa

 • C

  Cầu não

 • D

  Hành não

Câu 4 :

Trụ não không bao gồm cấu trúc nào dưới đây ?

 • A

  Hành não      

 • B

  Cầu não

 • C

  Não giữa      

 • D

  Tiểu não

Câu 5 :

Trụ não được cấu tạo bởi?

 • A

  Chất trắng bên ngoài, chất xám bên trong

 • B

  Chất trắng bên trong, chất xám bên ngoài

 • C

  Chất trắng và chất xám đan xen vào nhau

 • D

  Chất trắng bên phải và chất xám bên trái

Câu 6 :

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, … là các trung khu thần kinh, nơi xuất phát của các dây thần kinh não.

 • A

  tiểu não

 • B

  não trung gian

 • C

  nhân xám của trụ não

 • D

  chất trắng của trụ não

Câu 7 :

Con người có tất cả bao nhiêu đôi dây thần kinh não ?

 • A

  6 đôi      

 • B

  31 đôi

 • C

  12 đôi      

 • D

  24 đôi

Câu 8 :

Ở người, trụ não có chức năng chủ yếu là gì ?

 • A

  Điều khiển các hoạt động có ý thức của con người.

 • B

  Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.

 • C

  Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giúp giữ thăng bằng cơ thể.

 • D

  Là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

Câu 9 :

Bộ phận nào của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ dưới đi lên não ?

 • A

  Cầu não

 • B

  Não giữa

 • C

  Đồi thị của não trung gian

 • D

  Nhân xám của não trung gian

Câu 10 :

Cấu tạo của tiểu não bao gồm:

 • A

  Chất xám ở trong và chất trắng ở ngoài

 • B

  Chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong

 • C

  Chất xám ở trong và chất trắng ở dưới

 • D

  Chất trắng ở trên và chất xám ở dưới

Câu 11 :

Khi phá hủy một phần của bộ phận nào dưới đây, ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng ?

 • A

  Cuống não      

 • B

  Tiểu não

 • C

  Hành não      

 • D

  Cầu não

Câu 12 :

Chức năng của tiểu não là gì?

 • A

  Giữ thăng bằng cơ thể và điều hòa các cứ động đi đứng

 • B

  Bán cẩu tiêu não duy trì tinh cường cơ

 • C

  Tiểu não điều hòa, phối hợp các cơ

 • D

  Tiểu não điều hòa, phối hợp các cửđộng phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não ?

 • A

  Tủy sống

 • B

  Hạch thần kinh

 • C

  Não trung gian

 • D

  Tiểu não

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nằm giữa trụ não và đại não là não trung gian.

Câu 2 :

Liền phía sau trụ não là

 • A

  não giữa

 • B

  đại não.

 • C

  tiểu não

 • D

  hành não.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phía sau trụ não là tiểu não.

Câu 3 :

Bộ phận nào của não nối liền trực tiếp với tủy sống ?

 • A

  Não trung gian

 • B

  Não giữa

 • C

  Cầu não

 • D

  Hành não

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hành nào thuộc trụ não tiếp liền với tủy sống ở phía dưới.

Câu 4 :

Trụ não không bao gồm cấu trúc nào dưới đây ?

 • A

  Hành não      

 • B

  Cầu não

 • C

  Não giữa      

 • D

  Tiểu não

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trụ não gồm:Não giữa(củ não sinh tư và cuống não), cầu não và hành não.Trụ não không bao gồm tiểu não.

Câu 5 :

Trụ não được cấu tạo bởi?

 • A

  Chất trắng bên ngoài, chất xám bên trong

 • B

  Chất trắng bên trong, chất xám bên ngoài

 • C

  Chất trắng và chất xám đan xen vào nhau

 • D

  Chất trắng bên phải và chất xám bên trái

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trụ não được cấu tạo bởi chất trắng (bên ngoài) và chất xám (bên trong).

Câu 6 :

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, … là các trung khu thần kinh, nơi xuất phát của các dây thần kinh não.

 • A

  tiểu não

 • B

  não trung gian

 • C

  nhân xám của trụ não

 • D

  chất trắng của trụ não

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ở trụ não, chất xám tập trung thành nhân xám là trung khu thần kinh nơi xuất phát các dây thần kinh não.

Câu 7 :

Con người có tất cả bao nhiêu đôi dây thần kinh não ?

 • A

  6 đôi      

 • B

  31 đôi

 • C

  12 đôi      

 • D

  24 đôi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Con người có tất cả 12 đôi dây thần kinh não.

Câu 8 :

Ở người, trụ não có chức năng chủ yếu là gì ?

 • A

  Điều khiển các hoạt động có ý thức của con người.

 • B

  Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.

 • C

  Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giúp giữ thăng bằng cơ thể.

 • D

  Là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ở người, trụ não có chức năng:

+ Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan.

+ Đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa do các nhân xám đảm nhiệm.

Câu 9 :

Bộ phận nào của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ dưới đi lên não ?

 • A

  Cầu não

 • B

  Não giữa

 • C

  Đồi thị của não trung gian

 • D

  Nhân xám của não trung gian

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đồi thị của não trung gian là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường dẫn truyền cảm giác từ dưới đi lên.

Câu 10 :

Cấu tạo của tiểu não bao gồm:

 • A

  Chất xám ở trong và chất trắng ở ngoài

 • B

  Chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong

 • C

  Chất xám ở trong và chất trắng ở dưới

 • D

  Chất trắng ở trên và chất xám ở dưới

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu tạo của tiểu não bao gồm:

+ Chất xám ở ngoài làm thành lớp vỏ tiểu não và các nhân

+ Chất trắng: nằm ở phía trong.

Câu 11 :

Khi phá hủy một phần của bộ phận nào dưới đây, ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng ?

 • A

  Cuống não      

 • B

  Tiểu não

 • C

  Hành não      

 • D

  Cầu não

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phá tiểu não ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng, mất thăng bằng.

Câu 12 :

Chức năng của tiểu não là gì?

 • A

  Giữ thăng bằng cơ thể và điều hòa các cứ động đi đứng

 • B

  Bán cẩu tiêu não duy trì tinh cường cơ

 • C

  Tiểu não điều hòa, phối hợp các cơ

 • D

  Tiểu não điều hòa, phối hợp các cửđộng phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chức năng của tiểu não là: điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

close