Trắc nghiệm Bài 16. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Hệ tuần hoàn máu gồm: 

 • A

  Tim

 • B

  Tim, hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch, mao mạch)

 • C

  Động mạch, tĩnh mạch và tim 

 • D

  Tim và động mạch

Câu 2 :

Ở người, loại mạch nào dưới đây vận chuyển máu đỏ thẫm ?

 • A

  Động mạch cảnh

 • B

  Động mạch đùi

 • C

  Động mạch cửa gan

 • D

  Động mạch phổi

Câu 3 :

Tâm thất trái nối liền trực tiếp với loại mạch nào dưới đây ?

 • A

  Tĩnh mạch phổi

 • B

  Động mạch phổi

 • C

  Động mạch chủ

 • D

  Tĩnh mạch chủ

Câu 4 :

Tĩnh mạch phổi đổ máu trực tiếp vào ngăn tim nào ?

 • A

  Tâm thất phải

 • B

  Tâm nhĩ trái

 • C

  Tâm nhĩ phải

 • D

  Tâm thất trái

Câu 5 :

Vòng tuần hoàn nhỏ đi qua cơ quan nào dưới đây?

 • A

  Dạ dày

 • B

  Gan

 • C

  Phổi   

 • D

  Não

Câu 6 :

Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho máu lưu thông trong hệ mạch?

 • A

  Sự co dãn của tim.

 • B

  Sự co dãn của thành mạch.

 • C

  Sự co rút của các cơ quanh thành mạch.

 • D

  Tất cả các ý trên.

Câu 7 :

Hệ bạch huyết gồm:

 • A

  Mao mạch bạch huyết và Mạch bạch huyết

 • B

  Tĩnh mạch máu

 • C

  Ống bạch huyết và hạch bạch huyết

 • D

  Cả A, B và C

Câu 8 :

Trong hệ bạch huyết của người, phân hệ nhỏ thu bạch huyết ở

 • A

  nửa trên bên phải cơ thể.

 • B

  nửa dưới bên phải cơ thể.

 • C

  nửa trên bên trái và phần dưới cơ thể.

 • D

  nửa dưới bên phải và phần trên cơ thể.

Câu 9 :

Thành phần nào dưới đây có ở cả máu và dịch bạch huyết ?

 • A

  Huyết tương

 • B

  Bạch cầu

 • C

  Tiểu cầu

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 10 :

Sự luân chuyển bạch huyết trong hệ bạch huyết (BH) diễn ra theo trình tự như thế nào ?

 • A

  Mao mạch BH – ống BH – mạch BH – hạch BH – mạch BH – tĩnh mạch

 • B

  Mao mạch BH – mạch BH – ống BH – mạch BH – hạch BH – tĩnh mạch

 • C

  Mao mạch BH – mạch BH – hạch BH – ống BH – mạch BH – tĩnh mạch

 • D

  Mao mạch BH – mạch BH – hạch BH – mạch BH - ống BH – tĩnh mạch

Câu 11 :

Sau khi luân chuyển trong hệ bạch huyết, dịch bạch huyết sẽ được đổ trực tiếp vào bộ phận nào của hệ tuần hoàn ?

 • A

  Tĩnh mạch dưới đòn

 • B

  Tĩnh mạch cảnh trong

 • C

  Tĩnh mạch thận

 • D

  Tĩnh mạch đùi

Câu 12 :

Vai trò của hệ bạch huyết là:

 • A

  Thu bạch huyết ở nửa phải cơ thể

 • B

  Thu bạch huyết ở nửa trái cơ thể

 • C

  Cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể

 • D

  Cả A và B

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hệ tuần hoàn máu gồm: 

 • A

  Tim

 • B

  Tim, hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch, mao mạch)

 • C

  Động mạch, tĩnh mạch và tim 

 • D

  Tim và động mạch

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hệ tuần hoàn máu gồm: tim và hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch, mao mạch).

Câu 2 :

Ở người, loại mạch nào dưới đây vận chuyển máu đỏ thẫm ?

 • A

  Động mạch cảnh

 • B

  Động mạch đùi

 • C

  Động mạch cửa gan

 • D

  Động mạch phổi

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Động mạch phổi vận chuyển máu đỏ thẫm.

Câu 3 :

Tâm thất trái nối liền trực tiếp với loại mạch nào dưới đây ?

 • A

  Tĩnh mạch phổi

 • B

  Động mạch phổi

 • C

  Động mạch chủ

 • D

  Tĩnh mạch chủ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tâm thất trái nối liền trực tiếp với động mạch chủ.

Câu 4 :

Tĩnh mạch phổi đổ máu trực tiếp vào ngăn tim nào ?

 • A

  Tâm thất phải

 • B

  Tâm nhĩ trái

 • C

  Tâm nhĩ phải

 • D

  Tâm thất trái

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tĩnh mạch phổi đổ máu trực tiếp vào tâm nhĩ trái.

Câu 5 :

Vòng tuần hoàn nhỏ đi qua cơ quan nào dưới đây?

 • A

  Dạ dày

 • B

  Gan

 • C

  Phổi   

 • D

  Não

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vòng tuần hoàn nhỏ đi qua phổi.

Câu 6 :

Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho máu lưu thông trong hệ mạch?

 • A

  Sự co dãn của tim.

 • B

  Sự co dãn của thành mạch.

 • C

  Sự co rút của các cơ quanh thành mạch.

 • D

  Tất cả các ý trên.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Máu có thể lưu thông trong hệ mạch là do:

- Sự co dãn cùa tim.

- Sự co dãn của thành mạch.

- Sự co rút của các cơ quanh thành mạch.

Câu 7 :

Hệ bạch huyết gồm:

 • A

  Mao mạch bạch huyết và Mạch bạch huyết

 • B

  Tĩnh mạch máu

 • C

  Ống bạch huyết và hạch bạch huyết

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hệ bạch huyết gồm:

- Mao mạch bạch huyết và mạch bạch huyết

- Tĩnh mạch máu

- Ống bạch huyết và hạch bạch huyết

Câu 8 :

Trong hệ bạch huyết của người, phân hệ nhỏ thu bạch huyết ở

 • A

  nửa trên bên phải cơ thể.

 • B

  nửa dưới bên phải cơ thể.

 • C

  nửa trên bên trái và phần dưới cơ thể.

 • D

  nửa dưới bên phải và phần trên cơ thể.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phân hệ nhỏ: thu bạch huyết ở nửa trên bên phải cơ thể.

Câu 9 :

Thành phần nào dưới đây có ở cả máu và dịch bạch huyết ?

 • A

  Huyết tương

 • B

  Bạch cầu

 • C

  Tiểu cầu

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Huyết tương, bạch cầu, tiểu cầu có ở cả máu và dịch bạch huyết.

Câu 10 :

Sự luân chuyển bạch huyết trong hệ bạch huyết (BH) diễn ra theo trình tự như thế nào ?

 • A

  Mao mạch BH – ống BH – mạch BH – hạch BH – mạch BH – tĩnh mạch

 • B

  Mao mạch BH – mạch BH – ống BH – mạch BH – hạch BH – tĩnh mạch

 • C

  Mao mạch BH – mạch BH – hạch BH – ống BH – mạch BH – tĩnh mạch

 • D

  Mao mạch BH – mạch BH – hạch BH – mạch BH - ống BH – tĩnh mạch

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đường đi của bạch huyết.

Mao mạch bạch huyết → mạch bạch huyết → hạch bạch huyết → mạch bạch huyết → ống bạch huyết → tĩnh mạch (hệ tuần hoàn).

Câu 11 :

Sau khi luân chuyển trong hệ bạch huyết, dịch bạch huyết sẽ được đổ trực tiếp vào bộ phận nào của hệ tuần hoàn ?

 • A

  Tĩnh mạch dưới đòn

 • B

  Tĩnh mạch cảnh trong

 • C

  Tĩnh mạch thận

 • D

  Tĩnh mạch đùi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sau khi luân chuyển trong hệ bạch huyết, dịch bạch huyết sẽ được đổ trực tiếp vào tĩnh mạch dưới đòn.

Câu 12 :

Vai trò của hệ bạch huyết là:

 • A

  Thu bạch huyết ở nửa phải cơ thể

 • B

  Thu bạch huyết ở nửa trái cơ thể

 • C

  Cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể

 • D

  Cả A và B

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vai trò của hệ bạch huyết là: cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể.

close