Trắc nghiệm Bài 3. Tế bào - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính ?

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Câu 2 :

Màng sinh chất có chức năng:

 • A

  Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất

 • B

  Thực hiện các hoạt động sống của tế bào

 • C

  Điều khiển mọi họat động sống của tế bào

 • D

  Tổng hợp và vận chuyển các chất.

Câu 3 :

..........là nơi thực hiện các hoạt động sống của tế bào.

 • A

  Màng sinh chất.

 • B

  Chất tế bào.

 • C

  Nhân tế bào.

 • D

  Câu A và C đúng.

Câu 4 :

Ti thể - syuni1412

Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?

 • A

  Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể

 • B

  Tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào

 • C

  Tổng hợp prôtêin

 • D

  Tham gia vào quá trình phân bào

Câu 5 :

Bào quan có chức năng tham gia quá trình phân chia tế bào là:

 • A

  Ti thể

 • B

  Nhân

 • C

  Ribôxôm

 • D

  Trung thể

Câu 6 :

Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

 • A

  Bộ máy Gôngi

 • B

  Lục lạp

 • C

  Nhân

 • D

  Trung thể

Câu 7 :

Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu ?

 • A

  Dịch nhân

 • B

  Nhân con

 • C

  Nhiễm sắc thể

 • D

  Màng nhân

Câu 8 :

Bào quan có chức năng thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm trong tế bào là:

 • A

  Ti thể

 • B

  Lưới nội chất

 • C

  Ribôxôm

 • D

  Bộ máy gôngi.

Câu 9 :

Trong các tế bào dưới đây của cơ thể người, có bao nhiêu tế bào có hình sao ?

1. Tế bào thần kinh

2. Tế bào lót xoang mũi

3. Tế bào trứng

4. Tế bào gan

5. Tế bào xương

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  1

Câu 10 :

Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất ?

 • A

  Tế bào thần kinh

 • B

  Tế bào cơ vân

 • C

  Tế bào xương

 • D

  Tế bào da

Câu 11 :

Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?

 • A

  Ôxi

 • B

  Chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit…)

 • C

  Nước và muối khoáng

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 12 :

Công dụng tế bào gốc: thế hệ tiếp của ngành dược phẩm

Thành phần hoá học của tế bào gồm:

 • A

  Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, muối khoáng như K, Ca, Na, Fe, Cu...

 • B

  Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic và các vitamin

 • C

  Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic và nước

 • D

  Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, chất vô cơ bao gồm nước và các loại muối khoáng như K, Ca, Na...

Câu 13 :

Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống ?

 • A

  Cacbon

 • B

  Ôxi

 • C

  Lưu huỳnh 

 • D

  Nitơ

Câu 14 :

Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic ?

 • A

  Hiđrô

 • B

  Cacbon

 • C

  Ôxi

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 15 :

Tỉ lệ H : O trong các phân tử gluxit có giá trị như thế nào ?

 • A

  1 : 1 

 • B

  1 : 2

 • C

  2 : 1 

 • D

  3 : 1

Câu 16 :

Trong thành phần hoá học của tế bào, các hợp chất nào là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống ?

 • A

  Gluxit

 • B

  Lipit

 • C

  Prôtêin và axit nuclêic

 • D

  Nước và muối khoáng

Câu 17 :

Hoạt động sống của tế bào gồm:

 • A

  Trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng.

 • B

  Trao đổi chất, tổng hợp, phân chia.

 • C

  Trao đổi chất, cảm ứng, giải phóng năng lượng  

 • D

  Trao đổi chất, phân chia, cảm ứng.

Câu 18 :

Khi nói về chức năng của tế bào, ý nào sau đây đúng:

 • A

  Tế bào có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bảo với môi trường trong cơ thể.

 • B

  Ti thể có chức năng liên hệ giữa các bào quan.

 • C

  Nhân điều khiển mọi hoạt động cùa tể bào.

 • D

  Câu A và C đúng.

Câu 19 :

Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể người ?

 • A

  Các cơ quan trong cơ thể người đều được cấu tạo bởi tế bào

 • B

  Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể

 • C

  Khi toàn bộ các tế bào bị chết thì cơ thể sẽ chết.

 • D

  Câu A và B đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính ?

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tế bào gồm có:

- Nhân

- Tế bào chất

- Màng sinh chất

Cấu tạo tế bào - THƯ VIỆN HÌNH ẢNH MÔN SINH LÝ HỌC TRẺ EM

Câu 2 :

Màng sinh chất có chức năng:

 • A

  Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất

 • B

  Thực hiện các hoạt động sống của tế bào

 • C

  Điều khiển mọi họat động sống của tế bào

 • D

  Tổng hợp và vận chuyển các chất.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Màng sinh chất có chức năng: Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất

Câu 3 :

..........là nơi thực hiện các hoạt động sống của tế bào.

 • A

  Màng sinh chất.

 • B

  Chất tế bào.

 • C

  Nhân tế bào.

 • D

  Câu A và C đúng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chất tế bào là nơi thực hiện các hoạt động sống của tế bào.

Câu 4 :

Ti thể - syuni1412

Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?

 • A

  Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể

 • B

  Tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào

 • C

  Tổng hợp prôtêin

 • D

  Tham gia vào quá trình phân bào

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong tế bào, ti thể tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào.

Câu 5 :

Bào quan có chức năng tham gia quá trình phân chia tế bào là:

 • A

  Ti thể

 • B

  Nhân

 • C

  Ribôxôm

 • D

  Trung thể

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bào quan có chức năng tham gia quá trình phân chia tế bào là trung thể.

Câu 6 :

Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

 • A

  Bộ máy Gôngi

 • B

  Lục lạp

 • C

  Nhân

 • D

  Trung thể

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhân có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

Câu 7 :

Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu ?

 • A

  Dịch nhân

 • B

  Nhân con

 • C

  Nhiễm sắc thể

 • D

  Màng nhân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra ở nhân con.

Câu 8 :

Bào quan có chức năng thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm trong tế bào là:

 • A

  Ti thể

 • B

  Lưới nội chất

 • C

  Ribôxôm

 • D

  Bộ máy gôngi.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bộ máy gôngi có chức năng thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm trong tế bào.

Câu 9 :

Trong các tế bào dưới đây của cơ thể người, có bao nhiêu tế bào có hình sao ?

1. Tế bào thần kinh

2. Tế bào lót xoang mũi

3. Tế bào trứng

4. Tế bào gan

5. Tế bào xương

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  1

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tế bào thần kinh và tế bào xương có hình sao.

Câu 10 :

Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất ?

 • A

  Tế bào thần kinh

 • B

  Tế bào cơ vân

 • C

  Tế bào xương

 • D

  Tế bào da

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tế bào thần kinh có kích thước dài nhất.

Câu 11 :

Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?

 • A

  Ôxi

 • B

  Chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit…)

 • C

  Nước và muối khoáng

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ôxi, chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit…), nước và muối khoáng đều cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào.

Câu 12 :

Công dụng tế bào gốc: thế hệ tiếp của ngành dược phẩm

Thành phần hoá học của tế bào gồm:

 • A

  Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, muối khoáng như K, Ca, Na, Fe, Cu...

 • B

  Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic và các vitamin

 • C

  Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic và nước

 • D

  Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, chất vô cơ bao gồm nước và các loại muối khoáng như K, Ca, Na...

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thành phần hoá học của tế bào gồm: prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, chất vô cơ bao gồm nước và các loại muối khoáng như K, Ca, Na...

Câu 13 :

Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống ?

 • A

  Cacbon

 • B

  Ôxi

 • C

  Lưu huỳnh 

 • D

  Nitơ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nitơ được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống.

Câu 14 :

Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic ?

 • A

  Hiđrô

 • B

  Cacbon

 • C

  Ôxi

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyên tố hóa học tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic là: C, H, O.

Câu 15 :

Tỉ lệ H : O trong các phân tử gluxit có giá trị như thế nào ?

 • A

  1 : 1 

 • B

  1 : 2

 • C

  2 : 1 

 • D

  3 : 1

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tỉ lệ H : O trong các phân tử gluxit là 2 : 1

Câu 16 :

Trong thành phần hoá học của tế bào, các hợp chất nào là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống ?

 • A

  Gluxit

 • B

  Lipit

 • C

  Prôtêin và axit nuclêic

 • D

  Nước và muối khoáng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Prôtêin và axit nuclêic là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống.

Câu 17 :

Hoạt động sống của tế bào gồm:

 • A

  Trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng.

 • B

  Trao đổi chất, tổng hợp, phân chia.

 • C

  Trao đổi chất, cảm ứng, giải phóng năng lượng  

 • D

  Trao đổi chất, phân chia, cảm ứng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hoạt động sống của tế bào gồm trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng.

Câu 18 :

Khi nói về chức năng của tế bào, ý nào sau đây đúng:

 • A

  Tế bào có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bảo với môi trường trong cơ thể.

 • B

  Ti thể có chức năng liên hệ giữa các bào quan.

 • C

  Nhân điều khiển mọi hoạt động cùa tể bào.

 • D

  Câu A và C đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ý đúng là:

- Tế bào có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bảo với môi trường trong cơ thể.

- Nhân điều khiển mọi hoạt động cùa tể bào.

Câu 19 :

Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể người ?

 • A

  Các cơ quan trong cơ thể người đều được cấu tạo bởi tế bào

 • B

  Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể

 • C

  Khi toàn bộ các tế bào bị chết thì cơ thể sẽ chết.

 • D

  Câu A và B đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xét mối liên hệ giữa cơ thể và tế bào.

Lời giải chi tiết :

Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể người vì:

- Các cơ quan trong cơ thể người đều được cấu tạo bởi tế bào

- Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể

close