Trắc nghiệm Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Thế nào là tiêu hoá thức ăn ?

 • A

  Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng

 • B

  Cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng qua thành ruột

 • C

  Thải bỏ các chất thừa không hấp thụ được

 • D

  Cả A, B và c.

Câu 2 :

Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá ?

 • A

  Vitamin  

 • B

  Ion khoáng

 • C

  Gluxit    

 • D

  Nước

Câu 3 :

Chất nào dưới đây hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn ?

 • A

  Axit nuclêic

 • B

  Lipit

 • C

  Vitamin

 • D

  Prôtêin

Câu 4 :

Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành

 • A

  glixêrol và vitamin.

 • B

  glixêrol và axit amin.

 • C

  nuclêôtit và axit amin.

 • D

  glixêrol và axit béo.

Câu 5 :

Chức năng cùa hệ tiêu hóa của người là?

 • A

  Xử lí cơ học thức ăn

 • B

  Thủy phân thức ăn thành các đơn phân tiêu hóa được

 • C

  Loại bỏ thức ăn không cần thiết

 • D

  Cả A, B và C

Câu 6 :

Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá ?

 • A

  Dạ dày   

 • B

  Thực quản

 • C

  Thanh quản   

 • D

  Gan

Câu 7 :

Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hoá?

 • A

  Dạ dày 

 • B

  Ruột non

 • C

  Ruột già    

 • D

  Thực quản

Câu 8 :

Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào tiếp nhận thức ăn từ dạ dày ?

 • A

  Tá tràng  

 • B

  Thực quản

 • C

  Hậu môn   

 • D

  Kết tràng

Câu 9 :

Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào ?

 • A

  Ruột thừa    

 • B

  Ruột già

 • C

  Ruột non 

 • D

  Dạ dày

Câu 10 :

Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây?

 • A

  Khoang miệng

 • B

  Dạ dày

 • C

  Ruột non

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 11 :

Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm bên trong ống tiêu hoá ?

 • A

  Tuyến tuỵ

 • B

  Tuyến vị

 • C

  Tuyến ruột

 • D

  Tuyến nước bọt

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thế nào là tiêu hoá thức ăn ?

 • A

  Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng

 • B

  Cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng qua thành ruột

 • C

  Thải bỏ các chất thừa không hấp thụ được

 • D

  Cả A, B và c.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tiêu hoá thức ăn là?

- Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng

- Cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng qua thành ruột

- Thải bỏ các chất thừa không hấp thụ được

Câu 2 :

Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá ?

 • A

  Vitamin  

 • B

  Ion khoáng

 • C

  Gluxit    

 • D

  Nước

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Gluxit bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá.

Câu 3 :

Chất nào dưới đây hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn ?

 • A

  Axit nuclêic

 • B

  Lipit

 • C

  Vitamin

 • D

  Prôtêin

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vitamin hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn.

Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá? | SGK Sinh lớp 8

Câu 4 :

Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành

 • A

  glixêrol và vitamin.

 • B

  glixêrol và axit amin.

 • C

  nuclêôtit và axit amin.

 • D

  glixêrol và axit béo.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lipit sẽ được biến đổi thành glixêrol và axit béo.

Câu 5 :

Chức năng cùa hệ tiêu hóa của người là?

 • A

  Xử lí cơ học thức ăn

 • B

  Thủy phân thức ăn thành các đơn phân tiêu hóa được

 • C

  Loại bỏ thức ăn không cần thiết

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Vai trò của tiêu hóa: biến đổi lí học, hóa học thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải các chất cặn bã ra ngoài.

Câu 6 :

Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá ?

 • A

  Dạ dày   

 • B

  Thực quản

 • C

  Thanh quản   

 • D

  Gan

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thanh quản không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá.

Câu 7 :

Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hoá?

 • A

  Dạ dày 

 • B

  Ruột non

 • C

  Ruột già    

 • D

  Thực quản

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tuyến vị nằm ở dạ dày.

Lý thuyết Tiêu hóa ở dạ dày sinh 8

Câu 8 :

Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào tiếp nhận thức ăn từ dạ dày ?

 • A

  Tá tràng  

 • B

  Thực quản

 • C

  Hậu môn   

 • D

  Kết tràng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tá tràng tiếp nhận thức ăn từ dạ dày.

Câu 9 :

Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào ?

 • A

  Ruột thừa    

 • B

  Ruột già

 • C

  Ruột non 

 • D

  Dạ dày

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về ruột non.

Câu 10 :

Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây?

 • A

  Khoang miệng

 • B

  Dạ dày

 • C

  Ruột non

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở cả khoang miệng, dạ dày, ruột non.

Câu 11 :

Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm bên trong ống tiêu hoá ?

 • A

  Tuyến tuỵ

 • B

  Tuyến vị

 • C

  Tuyến ruột

 • D

  Tuyến nước bọt

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tuyến tuỵ không nằm bên trong ống tiêu hoá.

close