Trắc nghiệm Bài 31. Trao đổi chất - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Các chất thải sinh ra từ quá trình trao đổi chất được vận chuyển vào

 • A

  máu và cơ quan bài tiết.

 • B

  nước mô và mao mạch máu.

 • C

  tế bào, máu và đến cơ quan bài tiết.

 • D

  cơ quan bài tiết để thải ra ngoài.

Câu 2 :

Hệ bài tiết không thải ra ngoài môi trường thành phần nào dưới đây ?

 • A

  Mồ hôi

 • B

  Nước tiểu

 • C

  Phân

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 3 :

Thành phần nào dưới đây là chất thải của hệ hô hấp ?

 • A

  Nước tiểu

 • B

  Mồ hôi

 • C

  Khí ôxi

 • D

  Khí cacbônic

Câu 4 :

Loại dịch cơ thể mà tại đó diễn ra sự trao đổi chất trực tiếp với tế bào là

 • A

  nước mô.

 • B

  dịch bạch huyết.

 • C

  máu.

 • D

  nước bọt.

Câu 5 :

Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì ?

 • A

  Khí ôxi và chất thải

 • B

  Khí cacbônic và chất thải

 • C

  Khí ôxi và chất dinh dưỡng

 • D

  Khí cacbônic và chất dinh dưỡng

Câu 6 :

Sự trao đổi khí ở tế bào xảy ra như thế nào?

 • A
  Ôxi vào tế bào và Cacbônic ở tế bào vào máu
 • B
  Ôxi và cacbônic từ tế bào vào máu.
 • C
  Khí ôxi và cacbônic từ máu vào tế bào
 • D
  Cacbônic vào tế bào và ôxi máu vào tế bào.
Câu 7 :

Sự trao đổi chất ở người diễn ra ở mấy cấp độ ?

 • A

  4 cấp độ

 • B

  3 cấp độ

 • C

  2 cấp độ

 • D

  5 cấp độ

Câu 8 :

Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào giống nhau ở điểm nào?

 • A
  Đều lấy ôxi thải ra cacbonic và các sản phẩm phân hủy khác.
 • B
  Đều lấy vào ôxi và các chất cần thiết, đều thải ra cacbonic và các sản phẩm phân hủy khác.
 • C
  Đều lấy vào ôxi và thải ra cacbonic các sản phẩm phân hủy khác.
 • D
  Đều lấy vào ôxi và các chất cần thiết thải ra các sản phẩm phân hủy khác.
Câu 9 :

Nguyên liệu đầu vào của hệ tiêu hoá bao gồm những gì ?

 • A

  Thức ăn, nước, muối khoáng

 • B

  Ôxi, thức ăn, muối khoáng

 • C

  Vitamin, muối khoáng, nước

 • D

  Nước, thức ăn, ôxi, muối khoáng

Câu 10 :

Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra ngoài?

 • A

  Phổi 

 • B

  Dạ dày

 • C

  Thận

 • D

  Gan

Câu 11 :

Hệ cơ quan nào là cầu nối trung gian giữa trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể?

 • A

  Hệ tiêu hoá

 • B

  Hệ hô hấp

 • C

  Hệ bài tiết

 • D

  Hệ tuần hoàn

Câu 12 :

Quá trình trao đổi chất theo 2 cấp độ không thể hiện rõ ở hệ cơ quan nào dưới đây ?

 • A

  Hệ hô hấp

 • B

  Hệ tiêu hoá

 • C

  Hệ bài tiết

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Các chất thải sinh ra từ quá trình trao đổi chất được vận chuyển vào

 • A

  máu và cơ quan bài tiết.

 • B

  nước mô và mao mạch máu.

 • C

  tế bào, máu và đến cơ quan bài tiết.

 • D

  cơ quan bài tiết để thải ra ngoài.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các chất thải sinh ra từ quá trình trao đổi chất được vận chuyển vào cơ quan bài tiết để thải ra ngoài.

Câu 2 :

Hệ bài tiết không thải ra ngoài môi trường thành phần nào dưới đây ?

 • A

  Mồ hôi

 • B

  Nước tiểu

 • C

  Phân

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hệ bài tiết không thải ra phân.

Câu 3 :

Thành phần nào dưới đây là chất thải của hệ hô hấp ?

 • A

  Nước tiểu

 • B

  Mồ hôi

 • C

  Khí ôxi

 • D

  Khí cacbônic

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khí cacbônic là chất thải của hệ hô hấp.

Câu 4 :

Loại dịch cơ thể mà tại đó diễn ra sự trao đổi chất trực tiếp với tế bào là

 • A

  nước mô.

 • B

  dịch bạch huyết.

 • C

  máu.

 • D

  nước bọt.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tế bào trao đổi chất trực tiếp với nước mô.

Câu 5 :

Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì ?

 • A

  Khí ôxi và chất thải

 • B

  Khí cacbônic và chất thải

 • C

  Khí ôxi và chất dinh dưỡng

 • D

  Khí cacbônic và chất dinh dưỡng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Máu và nước mô cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho tế bào.

Câu 6 :

Sự trao đổi khí ở tế bào xảy ra như thế nào?

 • A
  Ôxi vào tế bào và Cacbônic ở tế bào vào máu
 • B
  Ôxi và cacbônic từ tế bào vào máu.
 • C
  Khí ôxi và cacbônic từ máu vào tế bào
 • D
  Cacbônic vào tế bào và ôxi máu vào tế bào.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sự trao đổi khí ở tế bào xảy ra như sau: Ôxi vào tế bào và Cacbônic ở tế bào vào máu 

Câu 7 :

Sự trao đổi chất ở người diễn ra ở mấy cấp độ ?

 • A

  4 cấp độ

 • B

  3 cấp độ

 • C

  2 cấp độ

 • D

  5 cấp độ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sự trao đổi chất ở người diễn ra ở 2 cấp độ.

Câu 8 :

Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào giống nhau ở điểm nào?

 • A
  Đều lấy ôxi thải ra cacbonic và các sản phẩm phân hủy khác.
 • B
  Đều lấy vào ôxi và các chất cần thiết, đều thải ra cacbonic và các sản phẩm phân hủy khác.
 • C
  Đều lấy vào ôxi và thải ra cacbonic các sản phẩm phân hủy khác.
 • D
  Đều lấy vào ôxi và các chất cần thiết thải ra các sản phẩm phân hủy khác.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào giống nhau ở điểm: Đều lấy vào ôxi và các chất cần thiết, đều thải ra cacbonic và các sản phẩm phân hủy khác.

Câu 9 :

Nguyên liệu đầu vào của hệ tiêu hoá bao gồm những gì ?

 • A

  Thức ăn, nước, muối khoáng

 • B

  Ôxi, thức ăn, muối khoáng

 • C

  Vitamin, muối khoáng, nước

 • D

  Nước, thức ăn, ôxi, muối khoáng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyên liệu đầu vào của hệ tiêu hoá bao gồm: thức ăn, nước, muối khoáng.

Câu 10 :

Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra ngoài?

 • A

  Phổi 

 • B

  Dạ dày

 • C

  Thận

 • D

  Gan

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới phổi để thải ra ngoài.

Câu 11 :

Hệ cơ quan nào là cầu nối trung gian giữa trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể?

 • A

  Hệ tiêu hoá

 • B

  Hệ hô hấp

 • C

  Hệ bài tiết

 • D

  Hệ tuần hoàn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hệ tuần hoàn là cầu nối trung gian giữa trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể.

Câu 12 :

Quá trình trao đổi chất theo 2 cấp độ không thể hiện rõ ở hệ cơ quan nào dưới đây ?

 • A

  Hệ hô hấp

 • B

  Hệ tiêu hoá

 • C

  Hệ bài tiết

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Quá trình trao đổi chất theo 2 cấp độ không thể hiện rõ ở hệ bài tiết

close