Skills 1 Unit 1 trang 12 SGK tiếng Anh 9 mới

Làm việc theo nhóm. Một người nhìn vào bức tranh A, và những người khác nhìn vào bức tranh B ở trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để tìm ra điểm giống và khác biệt giữa những bức tranh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Work in pairs. One looks at Picture A, and the other looks at Oicture B on page 15. Ask other questions to find out the similarities and differences between your pictures. 

(Làm việc theo nhóm. Một người nhìn vào bức tranh A, và những người khác nhìn vào bức tranh B ở trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để tìm ra điểm giống và khác biệt giữa những bức tranh.) 

Lời giải chi tiết:

- Similarities: a conical hat with a string

(Giống nhau: nón lá có 1 dây)

- Differences: (Khác nhau:)

Picture A: light green, pictures between layers, blue string => look darker

(Hình A: nón màu xanh sáng, có hình trang trí trên các lớp nón, có quai đeo màu xanh => nón trông tối hơn)

Picture B: white, no decoration, pink string => look lighter

(Hình B: nón màu trắng, không trang trí, có dây quai màu hồng => nón trông sáng hơn)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Mi visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided to present what she knows about this place to the class. 

(Mi đã đi thăm làng Tây Hồ ở Huế. Cô ấy quyết định kể cho cả lớp nghe những điều cô ấy biết về nơi này.)

Read what she has prepared and match the titles with the paragraphs. 

(Đọc những thứ cô ấy chuẩn bị và nối các đoạn văn với những nhan đề cụ thể.)

1. Present status of the craft

2. Location and history of conical hat making village

3. How the conical hat is made

А. When you think about the conical hat, the first thing you think of is the region of Hue. Conical hat making has been a traditional craft there for hundreds of years, and there are many craft villages like Dale, Phu Cam, and Doc So. However, Tay Ho is the most famous because it is the birthplace of the conical hat in Hue. It is a village on the bank of the Nhu Y River, 12 km from Hue City.

B. A conical hat may look simple, but artisans have to follow 15 stages, from going to the forest to collect leaves to ironing the leaves, making the frames, etc. Hue's conical has always have two layers of leaves. Craftsmen must be skillful to make the two layers very thin. What is special is that they then add poems and paintings of Hue between the two layers, creating the famous bai tho or poetic conical has.

C. Conical hat making in the village has been passed down from generation to generation because everybody, young or old, can take part in the process. It is a well-known handicraft, not only in Viet Nam, but all around the world.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tình trạng hiện tại của nghề thủ công

2. Vị trí và lịch sử làng nghề sản xuất nón

3. Nón được làm thế nào

A. Khi bạn nghĩ về nón, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là vùng Huế. Sản xuất nón là nghề thủ công truyền thống ở đây hàng trăm năm, và có nhiều làng nghề như Dạ Lê, Phú Cam, và Đốc Sơ. Tuy nhiên, Tây Hồ nổi tiếng nhất vì đây là nơi bắt nguồn của nón ở Huế. Đây là một ngôi làng nằm bên bờ sông Như Ý, cách thành phố Huế 12 km.

B. Một chiếc nón có thể trông đơn giản, nhưng các thợ thủ công phải làm theo 15 bước, từ đi vào rừng để lấy lá để là ép lá, làm khung, vv. Nón của Huế luôn có hai lớp lá. Thợ thủ công phải có kỹ năng để làm cho hai lớp rất mỏng. Điều đặc biệt là họ thêm các bài thơ và tranh của Huế giữa hai lớp, tạo nên những chiếc nón 'bài thơ' nổi tiếng.

C. Nón được làm trong làng nghề đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi vì mọi người, trẻ hay già, đều có thể tham gia vào quá trình này. Đây là một thủ công mỹ nghệ nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Lời giải chi tiết:

1. C          

2. A

3. B 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Read the text again and answer the questions.  

(Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. Why is Tay Ho the most well-known conical hat making village?

(Tại sao Tây Hồ là làng làm nón nổi tiếng nhất?)

2. How far is it from Tay Ho to Hue City?

(Tây Hồ cách Thành phố Huế bao xa?)

3. What is the first stage of conical hat making?

(Bước đầu tiên của việc làm nón lá là gì?)

4. What is special about the hat layers?

(Điều gì đặc  biệt trong những lớp nón?)

5. What is special about the bal tho conical hat?

(Điều gì đặc biệt trong chiếc nón bài thơ?)

6. Who can make conical hats?

(Ai có thể làm nón lá?)

Lời giải chi tiết:

1. Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.

(Bởi vì đây là nơi sinh ra nón lá của Huế.)

2. It's 12 km from Hue City.

(Nó cách thành phố Huế 12 km.)

3. It's going to the forest to collect leaves.

(Đó là vào rừng lấy lá.)

4. They're very thin.

(Chúng rất mỏng.)

5. It has poems and paintings of Hue between the two layers.

(Nó có bài thơ và tranh của Huế giữa hai lớp lá.)

6. Everybody can, young or old.

(Mọi người đều có thể, trẻ hoặc già.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C. 

(Đọc các ý tưởng sau. Chúng nói về lợi ích của hàng thủ công truyền thống (B) hay thách thức mà người thợ phải đối mặt (C). Viết B hoặc C.)

1. providing employment (cung cấp việc làm)

2. losing authenticity (mất tính chân thực)

3. providing additional income (cung cấp thêm thu nhập)

4. relying too much on tourism (phụ thuộc quá nhiều vào du lịch)

5. treating waste and pollution (xử lý chất thải và ô nhiễm)

6. preserving cultural heritage (bảo tồn di sản văn hoá)

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. B

4. C

5. C

6. B

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an action plan to deal with the challenges.

(Tưởng tượng rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy các mặt hàng thủ công. Đề xuất các hoạt động để giải quyết các thách thức.)

Lời giải chi tiết:

Our group want to propose an action plan for promoting the conical hat, a well-known traditional crafts of our country.

The first part of the plan, we want to provide young people, especially students like us, with knowledge about this product. Young people should know about conical hat’s history, its symbol and making process, etc… so they understand why we need to promote it and keep it alive even in the current modern life. After that, we should organize some fairs or festivals for the conical hat and even other traditional crafts to increase the sales of these products. Last but not least, we can produce conical hats for different purposes instead of only for wearing. Nowadays, conical hats are no longer a conventional accessory for the majority of our population. For instance, we can create more unique and artistic conical hats for decorating home or dance and music performance. It can also be a way to increase the sales of this product.

We hope our plan can help to develop the conical hat's industry in the future. Thanks for listening! 

Tạm dịch:

Nhóm của chúng tôi muốn đề xuất một kế hoạch hành động để quảng bá nón, một nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của nước ta.

Phần đầu tiên của kế hoạch, chúng tôi muốn cung cấp cho những người trẻ tuổi, đặc biệt là những sinh viên như chúng tôi, có kiến thức về sản phẩm này. Các bạn trẻ nên biết về lịch sử nón, biểu tượng, quá trình sản xuất, vì vậy họ hiểu tại sao chúng ta cần quảng bá nó và giữ cho nó tồn tại ngay cả trong cuộc sống hiện đại. Sau đó, chúng ta nên tổ chức một số hội chợ hoặc lễ hội cho nón lá và thậm chí các nghề thủ công truyền thống khác để tăng doanh số bán các sản phẩm này. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta có thể sản xuất nón cho các mục đích khác nhau thay vì chỉ để đội. Trong thời đại ngày nay, mũ hình nón không còn là một phụ kiện thông thường cho phần lớn dân số của chúng ta. Cụ thể là, chúng ta có thể tạo ra những chiếc nón lá độc đáo và nghệ thuật hơn để trang trí nhà hoặc biểu diễn múa và âm nhạc. Nó cũng có thể là một cách để tăng doanh số bán sản phẩm này.

Chúng tôi hy vọng kế hoạch của chúng tôi có thể giúp thúc đẩy công nghiệp nón trong tương lai. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close