Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 9

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 20 câu 1, 2, 3, 4 trang 9 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết kết quả vào chỗ chấm ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết kết quả vào chỗ chấm:

3 × 5 = ....

3 × 7 = ....

3 × 9 = ....

3 × 1 = ....

3 × 10 = ....

3 × 4 = ....

3 × 6 = ....

3 × 2 = ....

2 × 3 = ....

3 × 3 = ....

3 × 8 = ....

2 × 10 = ....

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị các phép nhân rồi điền kết quả vào chỗ trống

Lời giải chi tiết:

3 × 5 = 15

3 × 7 = 21

3 × 9 = 27

3 × 1 = 3

3 × 10 = 30

3 × 4 = 12

3 × 6 = 18

3 × 2 = 6

2 × 3 = 6

3 × 3 = 9

3 × 8 = 24

2 × 10 = 20

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Lấy 3 nhân với từng số của hàng thứ nhất rồi viết kết quả vào ô tương ứng của hàng thứ hai. 

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Số? 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân 3 với các số đã cho rồi điền kết quả vào hình tròn còn trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Giải bài toán: Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 5 đĩa có tất cả bao nhiêu quả cam?

Phương pháp giải:

Tìm giá trị của 3 được lấy 5 lần rồi trình bày bài toán.

Lời giải chi tiết:

5 đĩa có tất cả số quả cam là:

3 × 5 = 15 (quả cam)

 Đáp số: 15 quả cam.

 HocTot.Nam.Name.Vn

close