Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 40, 41 - Tuần 12 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 - Tiết 1. Tìm số bị trừ. 13 trừ đi một số: 13 – 5 - Tuần 12 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

\(\begin{array}{l}7 + 6 =  \ldots \\13 - 5 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}6 + 7 =  \ldots \\13 - 8 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}13 - 7 =  \ldots \\13 - 4 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}13 - 6 =  \ldots \\13 - 9 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

7 + 6 = 13

13 – 5 = 8

6 + 7 = 13

13 – 8 = 5

13 – 7 = 6

13 – 4 = 9

13 – 6 = 7

13 – 9 = 4

Câu 2

a) Viết số thích hợp vào ô trống:

 

Số bị trừ

12

 

 

 

Số trừ

5

21

46

25

Hiệu

 

16

18

37

b) Tìm số bị trừ

\(x - 6 = 18\)

\(x - 25 = 42\)

Phương pháp giải:

a) Điền số còn thiếu vào bảng. Chú ý:

- Tìm hiệu bằng cách lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Tìm số bị trừ bằng cách lấy hiệu cộng số trừ.

b) Muốn tìm số bị trừ ta hiệu cộng với số trừ.

Giải chi tiết:

a)

Số bị trừ

12

37

64

62

Số trừ

5

21

46

25

Hiệu

7

16

18

37

b)

\(\begin{array}{l}x - 6 = 18\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 18 + 6\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 24\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x - 25 = 42\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 42 + 25\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 67\end{array}\)

Câu 3

Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng MN. Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng MN tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

Phương pháp giải:

- Nối hai điểm A và B; M và N

- Hai đoạn thẳng tạo thành cắt nhau tại một điểm; đặt tên cho điểm đó bằng một chữ cái in hoa.

Giải chi tiết:

Câu 4

Giải bài toán: Bác Tư mang 13 quả trứng đi bán, bác đã bán được 8 quả trứng. Hỏi bác Tư còn lại bao nhiêu quả trứng?

Phương pháp giải:

Muốn tìm bác Tư còn lại bao nhiêu quả trứng thì ta lấy số quả trứng bác Tư mang đi bán trừ đi số quả trứng bác Tư đã bán được.

Giải chi tiết:

Bác Tư còn lại số quả trứng là:

13 – 8 = 5 (quả)

Đáp số: 5 quả.

 HocTot.Nam.Name.Vn

close