Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 28, 29 - Tuần 8 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 - Tiết 2. Bảng cộng. Phép cộng có tổng bằng 100 - Tuần 8 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hoàn thành bảng cộng sau:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

Câu 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

\(\begin{array}{l}80 + 20 =  \ldots \\50 + 50 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}30 + 70 =  \ldots \\90 + 10 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}60 + 40 =  \ldots \\60 + 30 + 10 =  \ldots \end{array}\)

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số có tổng bằng 100 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

80 + 20 = 100

50 + 50 = 100

30 + 70 = 100

90 + 10 = 100

60 + 40 = 100

60 + 30 + 10 = 100

 

Câu 3

Tính:

 

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{64}\\ {36}\end{array}}}{{...}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{47}\\ {53}\end{array}}}{{...}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{81}\\ {19}\end{array}}}{{...}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{55}\\ {45}\end{array}}}{{...}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{78}\\ {22}\end{array}}}{{...}}\)

 

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Lấy hai số hạng đã cho, viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các chữ số cùng hàng lần lượt từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{64}\\{36}\end{array}}}{{\,\,100}}\) \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{47}\\{53}\end{array}}}{{\,\,100}}\) \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{81}\\{19}\end{array}}}{{\,\,100}}\)
\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{55}\\{45}\end{array}}}{{\,\,100}}\) \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{78}\\{22}\end{array}}}{{\,\,100}}\)  

Câu 4

Nhà em có 70kg ngô, số gạo nhà em có nhiều hơn số ngô là 30kg. Hỏi nhà em có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

Muốn tìm khối lượng của gạo thì ta lấy khối lượng của ngô cộng với 30kg.

Giải chi tiết:

Nhà em có số ki-lô-gam gạo là:

70 + 30 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg.

Vui học

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Ngón Cái, Ngón Trỏ, Ngón Giữa là ba nghệ nhân làm gốm nổi tiếng của làng Khéo tay. Để sản xuất gốm họ cần chuẩn bị nguyên liệu gồm có đất, men, than củi. Tuy nhiên, Ngón cái có rất nhiều đất nhưng không có than củi, Ngón Giữa có rất nhiều than củi nhưng không có men nên chỉ đồng ý nhận men. Còn Ngón Trỏ lại thừa men thiếu đất. Vậy là, Ngón Cái phải đổi  đất lấy men rồi mang men đổi lấy than củi.

Biết rằng: cứ 20kg đất thì đổi được 10kg men, Ngón Cái cần 60kg than củi. Vậy, Ngón Cái cần đem ít nhất bao nhiêu ki-lô-gam đất đi đổi?

A. 40kg                       B. 60kg

C. 80kg                       D. 100kg

Phương pháp giải:

- Nhẩm tính 60kg than củi thì cần đổi bằng bao nhiêu ki-lô-gam men.

- Tính số ki-lô-gam men vừa tìm được cần đổi bằng bao nhiêu ki-lô-gam đất.

Giải chi tiết:

Vì cứ 10kg men thì đổi được 30kg than củi nên muốn có 60kg than củi thì cần đổi 20kg men.

Vì cứ 20kg đất thì đổi được 10kg men nên muốn đổi được 20kg men thì ta cần dùng 40kg đất để đổi.

Đáp án cần chọn là A.

Em hãy tìm hiểu xem đất nước ta có những làng gốm nổi tiếng nào nhé.

 HocTot.Nam.Name.Vn

close