Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết giờ vào chỗ chấm dưới mỗi đồng hồ cho thích hợp ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính:

a) \(2 \times 9 + 63 =  \ldots \)

b) \(24:4 + 44 =  \ldots \)

c) \(5 \times 6 - 12 =  \ldots \)

d) \(3 \times 7 - 16 =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 2 × 9 + 63 = 18 + 63 = 81

b) 24 : 4 + 44 = 6 + 44 = 50

c) 5 × 6 – 12 = 30 – 12 = 18

d) 3 × 7 – 16 = 21 – 16 = 5

Câu 2

Viết giờ bào chỗ chấm dưới mỗi đồng hồ cho thích hợp:

Phương pháp giải:

Tìm vị trí kim giờ và kim phút của mỗi đồng hồ rồi đọc giờ thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết km, m, cm vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Chiếc bút chì dài 14 ……

b) Quãng đường từ trường về đến nhà em dài khoảng 1……

c) Cây tre dài khoảng 5……

Phương pháp giải:

- Đọc các câu đã cho, tùy từng loại đồ vật để dùng đơn vị đo độ dài thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Chiếc bút chì dài 14cm.

b) Quãng đường từ trường về nhà em dài khoảng 1km.

c) Cây tre dài khoảng 5m.

Câu 4

Giải bài toán: Nhóm đồng diễn có 30 bạn chia đều làm 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

Tìm số bạn có trong  mỗi hàng bằng cách lấy 30 bạn chia đều cho số hàng.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hàng có số bạn là:

30 : 5 = 6 (bạn)

Đáp số: 6 bạn.

  HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 57, 58, 59

    Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 34 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 57, 58, 59 với lời giải chi tiết. Câu 8. Tính chu vi hình tam giác biết độ dài ba cạnh của tam giác là ...

close