Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 19, 20 - Tuần 5 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 19, 20 - Tiết 2. Hình chữ nhật - Hình tứ giác. Bài toán về nhiều hơn - Tuần 5 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Tô màu vào hình tứ giác:

b) Tô màu vào hình chữ nhật:

Phương pháp giải:

a/ Tìm rồi tô màu vào các hình tứ giác.

b/ Tìm rồi tô màu vào các hình chữ nhật.

Giải chi tiết:

a)

b)

Câu 2

Nối các điểm để có hình chữ nhật hoặc hình tứ giác.

Phương pháp giải:

Nối các điểm đã cho để tạo thành hình chữ nhật hoặc tứ giác.

Giải chi tiết:

Câu 3

 a) Đọc bài toán: Bạn Hoa có 8 chiếc bút chì, bạn Hồng có nhiều hơn bạn Hoa 5 chiếc bút chì? Hỏi bạn Hồng có bao nhiêu chiếc bút chì?

b) Trả lời các câu hỏi: Bài toán cho biết gì? Muốn biết bạn Hồng có bao nhiêu chiếc bút chì phải làm phép tính gì? Làm như thế nào?

c) Trình bày bài giải:

Phương pháp giải:

a) Đọc đề bài.

b) Từ đề bài, trả lời các câu hỏi và tìm cách giải của bài toán.

c) Trình bày lời giải.

Giải chi tiết:

b)

Bài toán cho biết số bút chì của Hoa và Hồng có nhiều hơn Hoa 5 chiếc.

Bài toán hỏi bạn Hồng có bao nhiêu chiếc bút chì.

Muốn tìm số bút chì của bạn Hồng ta phải làm phép tính cộng.

Muốn tìm số bút chì của bạn Hồng ta lấy số bút chì của bạn Hoa cộng thêm 5 chiếc bút chì.

c)

Bạn Hồng có số chiếc bút chì là:

8 + 5 = 13 (chiếc)

Đáp số: 13 chiếc.

Câu 4

Giải bài toán: Đội văn nghệ có 8 bạn nam, số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam 7 bạn. Hỏi đội văn nghệ có bao nhiêu bạn nữ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bạn nữ của đội văn nghệ ta lấy số bạn nam cộng với 7.

Giải chi tiết:

Đội văn nghệ có số bạn nữ là:

8 + 7 = 15 (bạn)

Đáp số: 15 bạn.

Vui học

Em hãy thiết kế một ngôi nhà (hoặc con tàu, ô tô,...) theo ý thích bằng cách sử dụng các hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật,...

Phương pháp giải:

Ghép các hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình tam giác tùy ý để tạo thành hình ngôi nhà (con tàu, ô tô….)

Giải chi tiết:

 HocTot.Nam.Name.Vn

close