Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 19, 20

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3, 4 trang 19, 20 với lời giải chi tiết. Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

\(14:2 = 7\)

14

2

7

\(12:2 = 6\)

 

 

 

\(6:2 = 3\)

 

 

 

\(20:2 = 10\)

 

 

 

Phương pháp giải:

Điền giá trị của số bị chia, số chia, thương vào bảng.

Ghi nhớ: Số bị chia : Số chia = Thương.

Lời giải chi tiết:

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

\(14:2 = 7\)

14

2

7

\(12:2 = 6\)

 \(12\)

\(2\) 

 \(6\)

\(6:2 = 3\)

 \(6\)

\(2\) 

\(3\) 

\(20:2 = 10\)

\(20\) 

\(2\) 

\(10\) 

Câu 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

\(\begin{array}{l}12:3 =  \ldots \\15:3 =  \ldots \\18:3 =  \ldots \end{array}\)            \(\begin{array}{l}6:3 =  \ldots \\6:2 =  \ldots \\8:2 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}15:3 =  \ldots \\24:3 =  \ldots \\14:2 =  \ldots \end{array}\)            \(\begin{array}{l}27:3 =  \ldots \\9:3 =  \ldots \\3:3 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Tìm giá trị của phép chia với 2; 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

18 : 3 = 6

6 : 3 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

15 : 3 = 5

24 : 3 = 8

14 : 2 = 7

27 : 3 = 9

9 : 3 = 3

3 : 3 = 1

Câu 3

Nối phép chia với số (kết quả) thích hợp (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của phép chia.

- Nối phép chia với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Giải bài toán: Có 18 chiếc ghế được chia đều và đặt xung quanh 3 chiếc bàn. Hỏi xung quanh mỗi chiếc bàn có bao nhiêu chiếc ghế?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số ghế ở mỗi bàn ta lấy 18 chiếc ghế chia đều với số bàn đã cho.

Lời giải chi tiết:

Xung quanh mỗi chiếc bàn có số chiếc ghế là:

          18 : 3 = 6 (ghế)

                  Đáp số: 6 ghế.

 HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 20, 21

    Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 23 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 20, 21 với lời giải chi tiết. Câu 7. Nối phép chia với số (kết quả) thích hợp (theo mẫu)...

close