Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 27, 28, 29

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 25 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 27, 28, 29 với lời giải chi tiết. Câu 6. Nối mỗi câu với đống hồ thích hợp : Hoa cùng cô giáo và các bạn đến vườn thú...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Tính (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

2 × 9 : 3 = 18 : 3

              = 6

20 : 5 × 6 = 4 × 6

                = 24

Câu 6

Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp: 

Phương pháp giải:

Đọc các câu của các ô bên trái.

Xem giờ của các đồng hồ bên phải rồi ghép với câu tương ứng. 

Lời giải chi tiết:

Câu 7

Tính (theo mẫu):    

Mẫu: 5 giờ + 2 giờ = 7 giờ

         9 giờ - 3 giờ = 6 giờ

4 giờ + 3 giờ = …… 

12 giờ + 5 giờ = ……

8 giờ - 3 giờ = ……

18 giờ - 10 giờ = ……

Phương pháp giải:

Tính cộng hoặc trừ các số và giữ nguyên đơn vị giờ ở kết quả.

Lời giải chi tiết:

4 giờ + 3 giờ = 7 giờ

12 giờ + 5 giờ = 17 giờ

8 giờ –  3 giờ = 5 giờ

18 giờ –  10 giờ = 8 giờ

Câu 8

 Giải bài toán: Lớp 2A có 7 nhóm học tập, mỗi nhóm có 5 bạn. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số học sinh của lớp 2A thì ta lấy số học sinh của mỗi nhóm nhân với số nhóm.

Lời giải chi tiết:

Lớp 2A có số học sinh là:

5 × 7 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học sinh.

Vui học

Vẽ thêm kim giờ, kim phút vào đồng hồ cho thích hợp: 

Phương pháp giải:

Vẽ thêm kim giờ và kim phút vào các đồng hồ.

- Giờ tròn: Kim phút chỉ vào số 12; kim giờ chỉ vào đúng số giờ.

  Giờ chiều thì tìm số kim giờ đang chỉ trên mặt đồng hồ bằng cách lấy số giờ đã cho trừ đi 12.

- Giờ lẻ: Tính từ số 12, mỗi khoảng giữa hai số liên tiếp bằng 5 phút; kim giờ chỉ vào giữa hai số giờ.

Lời giải chi tiết:

  HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 26, 27

    Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 với lời giải chi tiết. Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 5 : 1 = ...

close