Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 51, 52

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 32 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 51, 52 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết các số 657; 765; 800; 567; 576 theo thứ tự ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Viết các số: 657; 765; 800; 567; 576 theo thứ tự:

- Từ bé đến lớn: ……..

- Từ lớn đến bé: ……..

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi sắp ×ếp theo thứ tự.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 567 < 576 < 657 < 765 < 800

a) Thứ tự các số từ bé đến lớn là: 567; 576; 657; 765; 800.

b) Thứ tự các số từ lớn đến bé là: 800; 765; 657; 576; 567.

Câu 6

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l}228 + 571\\516 + 362\\752 - 342\\837 - 315\end{array}\)

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Cộng, trừ các chữ số cùng một hàng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{228}\\{571}\end{array}}}{{\,\,\,\,799}}\)                        \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{516}\\{362}\end{array}}}{{\,\,\,\,878}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{752}\\{342}\end{array}}}{{\,\,\,\,410}}\)                        \(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{837}\\{315}\end{array}}}{{\,\,\,\,522}}\)

Câu 7

Tìm \(x\)

\(x + 500 = 800\)

\(400 + x = 700\)

\(x - 200 = 600\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x + 500 = 800\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 800 - 500\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 300\end{array}\)

\(\begin{array}{l}400 + x = 700\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 700 - 400\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 300\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x - 200 = 600\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 600 + 200\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 800\end{array}\)

Câu 8

Tính chu vi mảnh đất hình tam giác có độ dài các cạnh là: 80m; 100m; 110m.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của hình đó.

Lời giải chi tiết:

Chu vi mảnh đất hình tam giác là:

80 + 100 + 110 = 290 (m)

Đáp số: 290m. 

Vui học

Cửa hàng lương thực nhập về 900kg gạo, được đóng đầy vào các thùng loại 250kg và loại 200kg một thùng. Hỏi số gạo cửa hàng đã nhập về đóng đầy vào bao nhiêu thùng mỗi loại ?

Phương pháp giải:

Tìm số thùng loại 250kg và 200kg sao cho tổng khối lượng của các thùng bằng 900kg.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 200 + 200 = 400 (kg);

          250 + 250 = 500 (kg)

Vì 400 + 500 = 900 (kg) nên số gạo cửa hàng nhập về đóng đầy vào mỗi loại 2 thùng.

Đáp số: 2 thùng loại 250kg và 2 thùng loại 200kg.

 HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 50, 51

    Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 32 câu 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 với lời giải chi tiết. Câu 3. Viết các số 736,912, 676, 1000, 834 theo thứ tự ...

close