Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 20, 21

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 23 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 20, 21 với lời giải chi tiết. Câu 7. Nối phép chia với số (kết quả) thích hợp (theo mẫu)...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

 Tô màu vào \(\dfrac{1}{3}\) số hình trong mỗi hình vẽ sau:

 

Phương pháp giải:

a) Đếm số ô vuông

Tìm kết quả của phép chia số ô vuông cho 3 rồi tô màu.

b) Thực hiện tương tự câu a.

Lời giải chi tiết:

a) Trong hình đang có 12 ô vuông.

Vì 12 : 3 = 4 nên cần tô màu 4 ô vuông.

b) Trong hình đang có 6 chiếc bình.

Vì 6 : 3 = 2 nên cần tô màu vào 2 chiếc bình.

Câu 6

Tìm \(x\):

\(x \times 3 = 6\)

\(2 \times x = 8\)

\(x \times 3 = 21\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x \times 3 = 6\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 6:3\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 2\end{array}\)

\(\begin{array}{l}2 \times x = 8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 8:2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 4\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x \times 3 = 21\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 21:3\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 7\end{array}\)

Câu 7

Nối phép chia với số (kết quả) thích hợp (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của các phép chia.

- Nối phép tính với ô chứa kết quả tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 8

Giải bài toán: Có 24kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Phương pháp giải:

Muốn tìm số ki-lô-gam gạo của mỗi túi ta lấy số ki-lô-gam gạo đã cho chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:

24 : 3 = 8 (kg)

Đáp số: 8 kg. 

Vui học

 Trong đàn cún sau có \(\dfrac{1}{3}\) con cún có màu đặc biệt, mỗi chú cún có màu đặc biệt luôn ở giữa các chú cún trắng. Hãy tìm và tô mà các chú cún đặc biệt đó.

Phương pháp giải:

- Đếm số cún có trong hình.

- Tìm số cún có màu đặc biệt bằng cách tính 12 chia cho 3.

- Tô màu số cún có màu đặc biệt (chúng luôn nằm giữa  hai con màu trắng)

Lời giải chi tiết:

Trong hình đang có 12 con cún.

Số con cún có màu đặc biệt là:

12 : 3 = 4 (con)

Đáp số: 4 con.

Tô màu vào 4 con cún.

 HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 19, 20

    Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3, 4 trang 19, 20 với lời giải chi tiết. Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)...

close