Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 56, 57 - Tuần 17 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 - Tiết 1. Ôn tập về phép cộng và phép trừ - Tuần 17 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính:

\(\begin{array}{l}9 + 7 =  \ldots \\9 + 1 + 7 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}15 - 8 =  \ldots \\15 - 5 - 3 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Giải chi tiết:

9 + 7 = 16

9 + 1 + 6 = 16

15 – 8 = 7

15 – 5 – 3 = 7

Câu 2

Đặt tính rồi tính:

 

58 + 22

46 + 17

52 - 19

100 - 71

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện cộng hoặc trừ theo thứ tự từ phải sang trái. 

Giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{58}\\{22}\end{array}}}{{\,\,\,\,80}}\) \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{46}\\{17}\end{array}}}{{\,\,\,\,63}}\)
\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{52}\\{19}\end{array}}}{{\,\,\,\,33}}\) \(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{100}\\{71}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,\,29}}\)

Câu 3

Số?

 

 

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

Câu 4

Giải bài toán:

a) Nhà em nuôi gà và vịt, có 24 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt là 16 con. Hỏi nhà em nuôi bao nhiêu con gà?

b) Con lợn to cân nặng 50kg, con lợn bé nhẹ hơn so với con lợn to 18kg. Hỏi con lợn bé cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

a) Muốn tìm số gà của nhà em thì cần lấy số con vịt cộng với 16 con.

b) Muốn tìm con lợn bé cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam thì ta lấy cân nặng của con lợn to trừ đi 18kg.

Phương pháp giải:

- Đọc đề bài.

- Phân tích đề, chọn phép tính thích hợp.

- Trình bày lời giải.

- Kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Giải chi tiết:

a) Nhà em nuôi số con gà là:

24 + 16 = 40 (con gà)

b) Con lợn bé cân nặng số ki-lô-gam là:

50 – 18 = 32 (kg)

Đáp số: 32 kg.

 HocTot.Nam.Name.Vn

close