Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 6, 7 - Tuần 1 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 - Tiết 2. Số hạng – Tổng. Đề-xi-mét - Tuần 1 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

46 và 12 30 và 38
64 và 25 51 và 7

b) Nói lại cách làm

Phương pháp giải:

a)

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng lần lượt các chữ số cùng một hàng từ phải sang trái.

b) Nhắc lại cách tính.

Giải chi tiết:

a)

 \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{46}\\{12}\end{array}}}{{\,\,\,\,58}}\) \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{64}\\{25}\end{array}}}{{\,\,\,\,89}}\)
\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{30}\\{38}\end{array}}}{{\,\,\,\,68}}\) \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{51}\\7\end{array}}}{{\,\,\,\,58}}\)

b) Cách làm:

- Đặt tính: Các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng từ phải qua trái.

Câu 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

50 + 30 + 10 = ...

50 + 40 = ...

40 + 20 + 10 = ...

40 + 30 = ....

b)

1dm =  ...cm

3dm = ...cm

10cm = ...dm

20cm = ...dm

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép tính cộng lần lượt từ trái sang phải.

b) Đổi các đơn vị đo: 1dm = 10cm.

Giải chi tiết:

a)

 

50 + 30 + 10 = 90

50 + 40 = 90

40 + 20 + 10 = 70

40 + 30 = 70

b)

 

1 dm = 10cm

3dm = 30cm

10cm = 1dm

20cm = 2dm

Câu 3

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 2dm + 1dm = 3dm

4dm + 5dm = ......

10dm + 6dm = ......

7dm – 2dm = 5dm

17dm – 5dm = ......

28dm – 7dm = ......

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các số rồi giữ nguyên đơn vị đo ở kết quả.

Giải chi tiết:

4dm + 5dm = 9dm

10dm + 6dm = 16dm

17dm – 5dm = 12dm

28dm – 7dm = 21dm.

Câu 4

a) Đọc bài toán: Đội văn nghệ của trường có 15 bạn nam và 33 nữ. Hỏi đội văn nghệ có tất cả bao nhiêu bạn?

b) Trả lời các câu hỏi:

Bài toán cho biết gì?

Bài toán hỏi gì?

Muốn tìm số bạn trong đội văn nghệ phải làm phép tính gì?

Làm như thế nào?

c) Trình bày bài giải:

Phương pháp giải:

a) Đọc đề bài.

b) Từ đề bài trả lời các câu hỏi để tìm cách giải của bài toán.

c) Trình bày bài giải gồm đầy đủ Lời giải, phép tính và đáp số.

Giải chi tiết:

b) Bài toán cho biết đội văn nghệ của trường có 15 bạn nam và 33 bạn nữ.

Bài toán hỏi đội văn nghệ đó có tất cả bao nhiêu bạn?

Muốn tìm số bạn trong đội văn nghệ thì ta cần làm phép tính cộng.

Muốn tìm số bạn của cả đội ta lấy số nam cộng với số nữ đã cho.

c) Đội văn nghệ đó có tất cả số bạn là:

15 + 33 = 48 (bạn)

Đáp số: 48 bạn.

Vui học

a) Viết số còn lại vào ô trống trong hình bên, biết số đó là số liền trước của số 30.

b) Nối các số liên tiếp nhau rồi tô màu.

Phương pháp giải:

a) Đếm các số 21 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

b) Nối các số liên tiếp rồi tô màu con vật tạo được.

Giải chi tiết:

 HocTot.Nam.Name.Vn

close