Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 12, 13 - Tuần 3 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 12, 13 - Tiết 1. Phép cộng có tổng bằng 10 - Tuần 3 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Mỗi túi cần có 10 viên bi. Tìm số viên bi còn thiếu trong mỗi túi và viết số thích hợp vào chỗ chấm:

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

\(\begin{array}{l}6 + 4 =  \ldots \\ \ldots  + 4 = 10\\6 +  \ldots  = 10\end{array}\)

\(\begin{array}{l}9 + 1 =  \ldots \\ \ldots  + 1 = 10\\9 +  \ldots  = 10\end{array}\)

\(\begin{array}{l}7 + 3 =  \ldots \\ \ldots  + 3 = 10\\7 +  \ldots  = 10\end{array}\)

\(\begin{array}{l}8 + 2 =  \ldots \\ \ldots  + 2 = 10\\8 +  \ldots  = 10\end{array}\)

Phương pháp giải:

a)

- Đếm số viên bi có trong túi.

- Tìm số vừa đếm được cần thêm bao nhiêu để bằng 10 rồi điền vào chỗ trống.

b)

- Tính tổng của các số.

- Tìm số hạng còn thiếu.

Giải chi tiết:

a)

Túi thứ nhất đang có 7 viên bi.

Vì 7 + 3 = 10  nên túi cần có thêm 3 viên bi nữa để được 10 viên bi.

Túi thứ hai đang có 5 viên bi.

Vì 5 + 5 = 10 nên túi cần có thêm 5 viên bi nữa để được 10 viên bi.

Túi thứ ba đang có 2 viên bi.

Vì 2 + 8 = 10 nên túi thứ ba cần thêm 8 viên bi nữa để được 10 viên bi.

b)

6 + 4 = 10

6 + 4 = 10

6 + 4 = 10

9 + 1 = 10

9 + 1 = 10

9 + 1 = 10

7 + 3 = 10

7 + 3 = 10

7 + 3 = 10

8 + 2 = 10

8 + 2 = 10

8 + 2 = 10

Câu 2

Đồng hồ chỉ mấy giờ?


Phương pháp giải:

Khi kim phút chỉ vào số 12, kim giờ chỉ vào số nào thì đồng hồ đang chỉ giờ đó.

Giải chi tiết:

Câu 3

Viết kết quả vào chỗ chấm:

\(\begin{array}{l}5 + 5 + 4 =  \ldots \\2 + 8 + 9 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}6 + 4 + 2 =  \ldots \\9 + 1 + 6 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}7 + 3 + 5 =  \ldots \\3 + 7 + 7 =  \ldots \end{array}\)

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính từ trái sang phải rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

5 + 5 + 4 = 10 + 4= 14

2 + 8 + 9 = 10 + 9 = 19

6 + 4 + 2 = 10 + 2 = 12

9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

7 + 3 + 5 = 10 + 5 = 15

3 + 7 + 7 = 10 + 7 = 17

Câu 4

Giải bài toán: Đội đồng diễn của nhà trường có 24 bạn nam và 15 bạn nữ. Hỏi đội đồng diễn có tất cả bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

Muốn tìm tất cả số bạn của đội đồng diễn thì ta lấy số bạn nam cộng với số bạn nữ.

Giải chi tiết:

Hội đồng diễn đó có tất cả số bạn là:

24 + 15 = 39 (bạn)

Đáp số: 39 bạn.

 HocTot.Nam.Name.Vn

close