Hoạt động 3 trang 72, 73 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Xây dựng kế hoạch học tập hướng nghiệp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Xây dựng kế hoạch học tập hướng nghiệp.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để xây dựng kế hoạch học tập hướng nghiệp.

Lời giải chi tiết:

- Bước 1: Xác định tên các nghề mà mình hứng thú và yêu cầu về phẩm chất, năng lực của nghề đó.

- Bước 2: Xác định mục tiêu học tập hướng nghiệp của bản thân:

+ Chỉ ra điểm mạnh của bản thân trong học tập các môn học.

+ Lựa chọn các môn học hướng nghiệp.

+ Đặt mục tiêu cần đạt của các môn học hướng nghiệp.

- Bước 3: Liệt kê những thuận lợi, khó khăn khi học tập các môn học hướng nghiệp.

- Bước 4: Đề xuất các hoạt động học tập để phát huy những thuận lợi và khắc phục khó khăn.

- Bước 5: Lập thời khóa biểu, sắp xếp các hoạt động học tập một cách khoa học, có tính khả thi.

- Bước 6: Lựa chọn công cụ, tìm sự hỗ trợ của mọi người để thực hiện các hoạt động học tập hướng nghiệp.

3

Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của em khi thực hiện kế hoạch học tập hướng nghiệp.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của em khi thực hiện kế hoạch học tập hướng nghiệp.

Lời giải chi tiết:

- Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện.

- Kết quả đạt được.

- Chia sẻ cảm xúc.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close