Hoạt động 3 trang 64 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Chia sẻ những phẩm chất, năng lực cần có đối với người làm nghề trong xã hội hiện đại.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Chia sẻ những phẩm chất, năng lực cần có đối với người làm nghề trong xã hội hiện đại.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chia sẻ những phẩm chất, năng lực cần có đối với người làm nghề trong xã hội hiện đại.

Lời giải chi tiết:

- Phẩm chất:

+ Kiên trì, nhẫn nại trong công việc;

+ Có trách nhiệm cao trong công việc;

+ Tôn trọng người khác.

- Năng lực:

+ Thích ứng nhanh với sự thay đổi;

+ Sử dụng công nghệ thông tin;

+ Khả năng hợp tác, làm việc với người khác;

+ Khả năng sử dụng ngoại ngữ.

2

Xác định một số phẩm chất, năng lực của bản thân có thể đáp ứng với yêu cầu của nghề trong xã hội hiện đại.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để Xác định một số phẩm chất, năng lực của bản thân có thể đáp ứng với yêu cầu của nghề trong xã hội hiện đại.

Lời giải chi tiết:

- Phẩm chất:

+ Kiên trì, nhẫn nại trong công việc;

+ Có trách nhiệm cao trong công việc.

- Năng lực:

+ Sử dụng công nghệ thông tin;

+ Khả năng sử dụng ngoại ngữ.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close