Hoạt động 3 trang 47, 48 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Tìm hiểu nội dung hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Tìm hiểu nội dung hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để tìm hiểu nội dung hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương.

Lời giải chi tiết:

- Phát triển kinh tế.

- Nâng cao đời sống sức khỏe tinh thần.

- Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa.

- Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Bảo vệ môi trường.

2

Đề xuất các việc làm em có thể tham gia để phát triển cộng đồng ở địa phương.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để đề xuất các việc làm em có thể tham gia để phát triển cộng đồng ở địa phương.

Lời giải chi tiết:

- Tham gia câu lạc bộ giữ gìn chữ viết, tiếng nói của dân tộc;

- Tham gia câu lạc bộ gìn giữ bản sắc văn hoá của địa phương;

- Hưởng ứng và tham gia phong trào Tết trồng cây;

- Tham gia tưyên truyền phòng, chống ma tuý trong cộng đồng.

3

Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương và chia sẻ kết quả.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương và chia sẻ kết quả.

Lời giải chi tiết:

- Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện.

- Kết quả đạt được.

- Chia sẻ cảm xúc.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close