Hoạt động 1 trang 54 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo Bản 2

Thảo luận nội dung cần sưu tầm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1

Thảo luận nội dung cần sưu tầm.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để thảo luận nội dung cần sưu tầm.

Lời giải chi tiết:

- Loại thiên tại thường xảy ra tại địa phương: báo, lũ lụt,...

- Thời điểm xảy ra thiên tai: mùa mưa, mùa khỏ,...

- Nguyên nhân gây ra thiên tai: điều kiện tự nhiên, hoạt động của con người,....

- Những thiệt hại do thiên tại gây ra: thiệt hại về người, tài sản, hoạt động phát triển kinh tế địa phương,....

2

Xác định các nguồn sưu tầm.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để xác định các nguồn sưu tầm.

Lời giải chi tiết:

- Báo chí địa phương.

- Truyền hình địa phương.

- Các báo cáo của địa phương.

- Áp phích tuyên truyền của địa phương.

3

Thực hiện sưu tầm tài liệu.

Phương pháp giải: Thông qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để thực hiện sưu tầm tài liệu.

Lời giải chi tiết:

- Sưu tầm và phân loại thông tin, hình ảnh theo loại thiên tai.

- Ghi lại số liệu về mặt thời gian, tần suất xảy ra thiên tai và thiệt hại do từng thiên tai gây ra trong mỗi năm.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close