Đề thi kiểm tra môn sinh học lớp 9 có đáp án gồm đề kiểm tra 15 phút, 45 phút chương, bài, đề thi học kì 1, học kì 2, đề vào 10, đề thi thử, đề thi tuyển sinh tất cả các trường,

bullet Đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 1

bullet Đề thi học kì 1

bullet Đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 2

bullet Đề thi học kì 2