Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Có các loại môi trường nào ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1.   Cá chép có giởi hạn chịu nhiệt là : 2°C đến 44°C, điểm cực thuận là 28°C. Cá rô phi có giởi hạn chịu đựng về nhiệt độ là : 5°C đến 42°C, điểm cực thuận là 30°C. Nhận định nào sau đây là đúng ?

A. Cá chép có vùng phân bố hẹp hơn cá rô phi vì có điểm cực thuận thấp hơn.

B. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giởi hạn chịu nhiệt rộng hơn.

C. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vì có giởi hạn dưới cao hơn.

D. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn vì có giởi hạn dưới thấp hơn.

2.    Khi nhiệt độ môi trường tăng lên thì ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và tuổi phát dục ở động vật biến nhiệt như thế nào ?

A. Tốc độ sinh trưởng tăng, thời gian phát dục ngắn

B. Tốc độ sinh trưởng giảm, thời gian phát dục kéo dài

C. Tốc độ sinh trưởng giảm, thời gian phát dục ngắn

D. Tốc độ sinh trưởng tăng, thời gian phát dục kéo dài

3.   Sán lá sống trong môi trường nào sau đây ?

A. Môi trường đất

B. Môi trường nước

C. Môi trường không khí

D. Môi trường sinh vật

4.   Các nhân tố sinh thái gồm

A. nhân tố vô sinh.

B. nhóm nhân tố vô sinh và hữu sinh

C. nhóm nhân tố vô sinh và con người.

D. nhân tố hữu sinh.

5.   Nhân tố sinh thái là

A. những yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của sinh vật.

B. những yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển của sinh vật.

C. những yếu tố của môi trường ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cơ thể sinh vật.

D. cả A, B và C.

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

Có 4 loại môi trường chủ yếu :

- Môi trường nước (nước ngọt : nước ao, hồ... ; nước mặn : nước biển và hồ nước mặn ; nước lợ : nước vùng cửa sông).

- Môi trường trong đất.

- Môi trường trên mặt đất - không khí (môi trường cạn).

- Môi trường sinh vật (cơ thể sinh vật cũng được coi là môi trường sống khi nó là nơi ở, nơi lấy thức ăn, nước uống của sinh vật khác.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

B

A

D

B

C

 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close