Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm)

Tại sao phải bảo vệ hệ sinh thái rừng ? Tại sao cần phải bảo vệ các hệ sinh thái biển ?

Câu 2 ( 3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng là như thế nào ?

A. Khai thác hợp lí tài nguyên rừng

B. Kết hợp bảo vệ rừng và trồng rừng

C. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia

D. Cả A, B và C

2. Vì sao việc giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái ?

A. Bảo vệ môi trường sống của sinh vật

B. Bảo vệ tài nguyên thực vật rừng

C. Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là bảo vệ sự đa dạng sinh học, bảo vệ được các loài sinh vật hoang dã và môi D. trường sống của chúng, là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái

E. Bảo vệ các loài động vật hoang dã

3. Các hệ sinh thái sông, suối, ao, hồ thuộc môi trường nào dưới đây ?

A. Môi trường cạn

B. Môi trường nưởc

C. Môi trường sinh vật

D. Cả A, B và C

Câu 2 (4 điểm) Chọn câu đúng, câu sai trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

Phá rừng, săn bắn bừa bãi, khai thác không hợp lí làm cho tài nguyên rừng ngày càng cạn kiệt.

Tài nguyên thiên nhiên bao gồm là tài nguyên tái sinh và tài nguyên vĩnh cửu.

Giữ gìn động vật hoang dã chính là bảo vộ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.

4. Cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái và tránh ô nhiễm ỉà không sử dụng tài nguyên.

 

 

Lời giải chi tiết

Câu 1 (3 điểm)

Bảo vệ hệ sinh thái rừng là góp phần bảo vệ môi trường sống của nhiều loài sinh vật, bảo vệ đa dạng sinh học : góp phần điều hoà khí hậu, giữ cân bằng sinh thái của Trái Đất.

Biển là một hệ sinh thái khổng lồ chiếm 3/4 diện tích bề mặt của Trái Đất. Hệ sinh thái biển có các loài sinh vật rất phong phú - là nguồn lợi to lớn của con người.

Câu 2 (3 điểm)

1

2

3

D

C

B

Câu 3 (4 điểm)

1

2

3

4

Đ

S

Đ

S

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close