Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm)

Việc ban hành Luật Bảo vệ môi trường có ý nghĩa gì ? Cho ví dụ.

Câu 2 (7 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Luật Bảo vệ môi trường quy định : Cần quy hoạch bãi rác thải, nghiêm Cấm đổ chất thải độc hại ra môi trường có tác dụng gì ?

A. Chất thải được thu gom lại đúng chỗ và được xử lí không gây ô nhiễm môi trường

B. Động vật hoang dã bị khai thác đến cạn kiệt

C. Khai tác tài nguyên khoáng sản không có kế hoạch

D. Khai thác tài nguyên biển không có kế hoạch

2. Nguyên tắc giáo dục bảo vệ môi trường là gì ?

A. Trong môi trường    B. Về môi trường

C. Vì môi trường         D. Cả A, B và C

3. Bảo vệ môi trường có liên quan đến các vấn đề nào sau đây ?

A. Xã hội        B. Kinh tế

C. Giáo dục     D. Cả A, B và C

4. Nếu Luật Bảo vệ môi trường không quy định : Nghiêm cấm săn bắt động vật hoang dã thì hậu quả gì sẽ xảy ra?

A. Chất thải đổ không đúng quy định

B. Động vật hoang dã bị khai thác đến cạn kiệt

C. Khai thác tài nguyên khoáng sản không có kế hoạch

D. Khai thác tài nguyên biển không có kế hoạch

5. Luật Bảo vệ môi trường có quy định : Cơ sở vù cá nhân vi phạm cúc diều cấm của Luật Bảo vệ môi trường, gây sự cố môi trường thì bị xử phạt và phải trả chi phí hoặc đền bù cho việc gây ra sự cố môi trường nhằm mục đích gì?

A. Quy trách nhiệm cho việc gây ra sự cố môi trường

B. Ngăn ngừa những hành vi phá hoại môi trường

C. Góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường

D. Cả A, B và C

6. Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có……….bồi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường.

A. chức năng             B. trách nhiệm

C. ý thức                   D. điều kiện

7. Luật Bảo vộ môi trường có quy định gì về việc bảo vệ động vật hoang dã ?

A. Nghiêm cấm săn bản động vật hoang dã

B. Nghiêm cấm các hành vi vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã

C. Mọi cá nhân và tổ chức đều có trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã

D. Cả A, B và C

Lời giải chi tiết

Câu 1 (3 điểm)

Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm điều chỉnh hành vi của xã hội để ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên. Đồng thời, luật cũng điểu chỉnh việc khai thác, sử dụng các thành phần môi trường hợp lí để phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Câu 2 (7điểm)                                                                

1

2

3

4

5

6

7

A

C

D

B

D

B

D

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close