Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (7 điểm)                                  

Một đoạn ADN có cấu trúc sau :

 

Đoạn ADN trên có thể xảy ra những dạng đột biến nào ?

Câu 2 (3 điểm)

Chọn từ, cụm từ phù hợp trong số từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau :

Đột biến gen là những biến đổi về…..(1)...của gen liên quan với 1 hoặc một số cặp nuclêôtit. Trong điều kiện tự nhiên, đột biến gen phát sinh do những rối loạn trong quá trình….(2)….. của ADN dưới ảnh hướng của môi trường

trong và môi trường ngoài.

A. sao mã

B. tự sao

C. hình thái

D. cấu trúc

Lời giải chi tiết

Câu 1. (7điểm)

Đoạn ADN có thể có các dạng đột biến sau:

-  Đột biến thêm một cặp nuclêôtit: Ví dụ thêm một cặp A - T vào đầu đoạn ADN

 

- Đột biến mất một cặp nuclêôtit: Ví dụ: mất một cặp X - G cuối cùng.

- Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit: ví dụ: thay cặp G - X thứ sáu bằng cặp A - T.

             

Câu 2. (3 điểm)

1

2

D

B

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close