Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9

Lời giải chi tiết

Câu 1. ( 5 điểm)

- Khái niệm: Đột biến số lượng NST là đột biến làm thay đổi số lượng ở một hay một số cặp NST hoặc ở toàn bộ bộ NST.

- Các dạng:

Câu 2. ( 5 điểm)

1

2

3

4

5

Đ

Đ

S

Đ

S

                                         HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close