Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (4 điểm)

Thường biến có đặc điểm gì ?

Câu 2 (6 điểm)

Chọn phương án trà lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Biến dị nào di truyển được ?

A. Đột biến

B. Thường biến

C. Biến dị tổ hợp

D. Cả A và C

2. Thường biến là gì ?

A. Là những biến đổi về kiểu hình

B. Là những biến đổi vế kiểu gen

C. Là những biến đổi về NST

D. Là những biến đổi về cấu trúc của gen

3. Thường biến và mức phản ứng khác nhau ở điểm nào ?

A. Thường biên là những biến đổi ở kiểu hình, còn mức phản ứng là giới hạn của thường biến.

B. Thường biến chịu ảnh hưởng của môi trường và không do thay đổi về kiểu gen còn mức phản ứng do kiểu gen quy định,

C. Thường biến mang tính đồng loạt, mức phản ứng mang tính riêng lẻ.

D. Thường biến di truyền được còn mức phản ứng không di truyền được.

4. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình được thể hiện như thế nào ?

A. Kiểu hình chịu ảnh hưởng của kiểu gen nhiều hơn chịu ảnh hưởng của môi trường.

B. Kiểu hình chỉ do môi trường quy định, không chịu ảnh hưởng của kiểu gen.

C. Kiểu hình là kết quả của sự tác động qua lại giữa kiểu gen với môi trường.

D. Kiểu hình chỉ do kiểu gen quy định, không chịu ảnh hưởng của môi trường.

5. Nguyên nhân gây ra thường biến là gì ?

A. Do các nhân tố môi trường tác động lên cơ thể sinh vật

B. Do điều kiện nhiệt độ ở môi trường

C. Do biến đổi kiểu hình và chịu sự tác động của môi trường

D. Cả B và C

6. Mức phản ứng là gì ?

A. Là giới hạn thường biến của một kiểu gen (gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau

B. Là khả năng sinh vật có thể phản ứng trước những điều kiện bất lợi của môi trường

C. Là mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện sống khác nhau.

D. Cả B và C

Lời giải chi tiết

Câu 1 (4 điểm)

Thường biến là loại biến dị đồng loạt theo cùng một hướng xác định đối với một nhóm cá thể có cùng kiểu gen và sống trong điều kiện giống nhau.

Các biến đổi này tương ứng với điều kiện môi trường.

Thường biến không do những biến đổi trong kiểu gen nên không di truyền.

Nhờ có những thường biến mà cơ thể phản ứng linh hoạt về kiểu hình đảm bảo sự thích ứng trước những thay đổi nhất thời hoặc theo chu kì của môi trường.

Câu 2 (6 điểm)

1

2

3

4

5

6

D

A

B

C

D

A

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close