Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Các dạng đột biến gen có đặc điểm gì ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Đột biến là gì ?

A. Là những biến đổi trong vật chất di truyền (ADN, NST).

B. Là những biến đổi về kiểu gen.

C. Biến đổi của gen.

D. Là những biến đổi về kiểu hình

2. Khái niệm nào sau đây vể đột biến gen là đúng ?

A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, thường liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtit

B. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của prôtêin.

C. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của mARN.

D. Đột biến gen là những biến đổi về cấu trúc các NST.

3. Nguyên nhân gây đột biến gen là do

A. các tác nhân của ngoại cảnh.

B. những rối loạn trong quá trình tự nhân đôi ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong cơ thể.

C. cả A và B.

D. cả A và B sai.

4. Đột biến gen

A. luôn có hại cho cơ thể sinh vật.

B. có lợi cho con người.

C. có hại cho sinh vật nhưng có hại cho con người.

D. có thể có lợi hoặc hại tuỳ từng tổ hợp.

5. Đột biến gen bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào ?

A. Đặc điểm và cấu trúc của từng gen

B. Tác nhân ỡ môi trường ngoại cảnh hay trong tế bào

C. Các điều kiện sống của sinh vật

D. Cả A và B

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điếm)

Các dạng

Đặc điểm

Mất nuclêôtit

Một cặp nuclêôtit của gen bị mất làm giảm vật chất di truyền

Thêm nuclêôtit

Một cặp nuclêôtit của gen được thêm làm tăng vật chất di truyền

Thay thế nuclêôtit

Một cặp nuclêôtit của gen bị thay thế bởi một cặp khác (cặp AT bị thay bằng GX hoặc ngược lại)

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

A

A

C

D

D

 

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close