Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Đề bài

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

Đột biến gen và đột biến NST khác nhau như thế nào?

Câu 2 (2,5 điểm)

Đột biến và thường biến khác nhau như thế nào?

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Đột biến gen và đột biến NST khác nhau ở điểm căn bản nào?

A. Đột biến gen chỉ ớ động vật ; đột biến NST chỉ ở thực vật

B. Đột biến gen là biến đổi trong cấu trúc của gen ; đột biến NST là biến đổi của NST vể cấu trúc hoặc số lượng.

C. Đột biến gen phổ biến hom đột biến NST.

D. Đột biến gen ít gây tác hại nguy hiểm hom đột biến NST.

2. Loại giao tử nào sau đây được hình thành do sự rối loạn không phân li của 1 cặp NST trong giảm phân ?

A. Giao tử có n NST.

B. Giao tử n ± 1 NST.

C. Giao tử n ± 2 NST.

D. Giao tử có 2n NST.

3. Tần số đột biến tuỳ thuộc vào những yếu tố nào?

A. Loại tác nhân kích thích.

B. Liều lượng và cường độ tác nhân kích thích,

C. Đặc điểm cấu trúc của gen.

D. Cả A, B và C

4. Dạng đột biến nào làm thay đổi vật chất di truyền ?

A. Mất đoạn

B. Đảo cặp nuclêôtit

C. Đảo đoạn, lặp đoạn

D. Lặp một số cặp nuclêôtit

5. Thế nào là đột biến NST ?

A. Đột biến NST là sự thay đổi về số lượng NST

B. Đột biến NST là sự thay đổi về cấu trúc NST

C. Đột biến NST là sự thay đổi rất lớn về kiểu hình

D. Cả A và B

Câu 2 (1,5 điểm) Chọn từ, cụm từ phù hợp trong số từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau :

Trong tế bào đa bội, lượng….(1)…tăng gấp bội nên quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra ….(2)…., dẫn đến kết quả : tế bào có..(3)… lớn .làm cho cơ quan như rễ, thân, lá và hoa quả đều to, có sức chống chịu tốt.

A. mạnh mẽ           B. ADN

C. yếu ớt               D. kích thước

Câu 3 (1 điểm) Hãy sắp xếp thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp và ghi kết quả vào cột c trong bảng sau:

Các loại biến dị (A)

Các đặc điểm biến dị (B)

Kết quả (C)

1. Đôt biến

 

 

 

2. Thường biến

Là biến dị kiểu hình, nên không di truyền được cho thế hộ sau

Do biến đổi cơ sở vật chất di truyền (ADN, NST), nên di truyền được

C. Những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường

Xuất hiện với tần số thấp một cách ngẫu nhiên và thường có hại

Phát sinh đồng loạt theo một hướng, tương ứng với điều kiện môi trường

1         

2         

Lời giải chi tiết

I. Phần tự luận (5 điếm)

Câu 1. (2,5 điếm)

Đột biến gen

Đột biến NST

- Đột biến gen là biến đổi trong cấu của gen liên quan đến 1 hay hoặc số cặp nuclêôtit, xảy ra tại 1 nào đó của phân tử ADN.

- Các dạng phổ biến :

Mất, thêm, thay thế 1 cặp nuclêôtit.

- Biến đổi ở cấp độ phân tử Thường xảy ra trong giảm phân - Phổ biến hơn, ít gây tác hại nguy hơn

- Đột biến NST là biến đổi của NST

về mặt cấu trúc, số lượng.

Đột biến cấu trúc gồm các dạng : mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

Biến đổi ở cấp độ tế bào

Thường xảy ra trong nguyên phân

- Ít phổ biến hơn, nhưng gây tác hại nguy hiểm hơn

 

Câu 2. (2,5 điểm)

Đột biến

Thường biến

Đặc điểm : Riêng lẻ, không xác định, di truyền được, đa số có hại, một số trung tính, số ít có lợi.

-Vai trò : Là nguồn nguyên liệu của trình tiến hoá và chọn giống.

Đồng loạt, xác định, tương ứng với ngoại cảnh, không di truyền được, có lợi.

- Giúp sinh vật thích nghi với môi trường sống.

 

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

1

2

3

4

5

B

C

D

A

D

Câu 2 (1,5 điểm)

1

2

3

B

A

D

Câu 3: 

1

2

B,C

A,C,E


 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close