Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Đề bài

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

Chọn lọc hàng loạt một lần và hai lần giống và khác nhau như thế nào ?

Câu 2 (2,5 điểm)

Tại sao khi lai 2 dòng thuần, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ?

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Công nghệ sinh học là gì ?

A. Ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

B. Ngành công nghệ sinh học có sử dụng kĩ thuật gen.

C. Ngành công nghệ sinh học có sử dụng kĩ thuật nuôi cấy mô và tế bào.

D. Ngành công nghệ sinh học mũi nhọn, hưởng ưu tiên được đầu tư và phát triển trong thế kỉ  XXI.

2. Vì sao từ F2 trở đi ưu thế lai giảm dần ?

A. Xuất hiện nhiều kiểu gen đồng hợp trội

B. Tỉ lệ dị hợp giảm, tỉ lệ đồng hợp lặn có hại tăng

C. Xuất hiện cả đồng hợp lẫn dị hợp.

D. Tỉ lệ đồng hợp giảm, tỉ lệ dị hợp tăng.

3. Chọn giống vật nuôi khác chọn giống cây trồng ở điểm căn bản nào ?

A. Ở khâu tạo nguồn biến dị : người ta không gây đột biến cho động vật bậc cao cũng như không lai hữu tính đối  với vi sinh vật.

B. Ở khâu chọn lọc : đối  với vật nuôi, người ta phải chọn lọc một tập hợp nhiều tính trạng, không chọn lọc từng tính trạng riêng rẽ như đối  với cây trồng.

C. Trong chọn giống vật nuôi, vai trò của con cái giống rất quan trọng.

D. Cả A và B.

4. Kĩ thuật gen là gì ?

A. Kĩ thuật thao tác trên vật liệu di truyền là axit nuclêic.

B. Kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận qua một thể truyền (ADN cùa vi khuẩn hoặc virut).

C. Kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp.

D. Kĩ thuật tạo gen lai.

5. Kĩ thuật gen được ứng dụng như thế nào ?

A. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới

B. Tạo giống cây trồng biến đổi gen

C. Tạo giống động vật biến đổi gen

D. Cả  A, B và C

6.  “Sự tập trung các gen trội có lợi ở cơ thể lai F­1 là……..di truyền của hiện  tượng ưu thế lai ở đời F1”.

A. động lực           B.động cơ

C. nguyên nhân     D. cơ sở

Câu 2 (2 điểm)

Chọn từ, cụm từ cho sẩn và điền vào chỗ trống trong câu sau :

Các tia phóng xạ có khả năng gây đột biến là vì khi xuyên qua các mô, các tia phóng xạ….(1)….của tế bào, gây….(2)….Khi xuyên qua các mô, các tia phóng xạ…..(3)…gây….(4)…..

A. đột biến gen

B. làm chấn thương NST

C. tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên ADN

D. đột biến NST

Lời giải chi tiết

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)

- Giống nhau :

+ Chọn cây ưu tú, trộn lẫn các hạt dùng làm giống cho vụ sau.

+ Đơn giản, dễ làm, ít tốn kém.

+ Chỉ đánh giá dựa trên kiểu hình nên dễ bị nhầm với thường biến.

- Khác nhau :

 

Chọn lọc hàng loạt một lần

Chọn lọc hàng loạt hai lần

Khác nhau

-So sánh giống chọn lọc hàng loạt với giống đối chứng.

Nếu kết quả cao hơn giống khởi đầu và giống đối chứng thì không cần chọn lọc lần hai nữa

- So sánh giống chọn lọc hà loạt với giống khởi đầu và giống đối chứng.

- Trên ruộng giống năm hai, gieo trồng giống đã chọn lọc hàng loạt của lần một chọn cây ưu tú.

Câu 2 (2,5 điểm)

- Các tính trạng số lượng (các chỉ tiêu về hình thái và năng suất...) do nhiều gen quy định. Ở cơ thể bố mẹ thuần chủng, nhiều gen lặn ở trạng thái đồng hợp hiện một số đặc điểm xấu. Khi lai giữa chúng với nhau, chỉ có các gen trôi có lợi mới được biểu hiện ở cơ thể lai F1

- Ví dụ : một dòng thuần chúng mang 2 gen trội lai với một dòng thuần mang 1 gen trội sẽ cho cơ thể lai F1 mang 3 gen trội có lợi.

- P : AabbCC ×  aaBBcc → F1: AaBbCc

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

1

2

3

4

5

6

A

B

D

A

D

D

Câu 2 ( 2 điểm)

1

2

3

4

B

D

C

A

 

     HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close