Lý thuyết Bài 11: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân GDCD 6 Cánh Diều

Lý thuyết Bài 11: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân GDCD 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

BÀI 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

1. Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là quyền và nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi công dân, được ghi nhận trong Hiến pháp; quy định mối quan hệ cơ bản nhất giữa Nhà nước và công dân.

- Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

  • Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội được công nhân, tôn trọng, đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật nước CHXHCN VN 

  • Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Công dân được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ do Nhà nước quy định. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.

  • Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

  • Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. 


Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close