Trắc nghiệm Từ vựng Unit 1 (phần 1) Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Classify these words into suitable columns

inspire

determined

stimulate

slander

talented

waver

respectable

dedicated

interpret

admire

distinguished

influential

ADJ
VERB
Câu 2 :

Choose the best answer

I sometimes waver ________continuing to study and starting up.

 • A

  among

 • B

  between

 • C

  about

 • D

  of

Câu 3 :

Choose the best answer

The campaign had a considerable impact ______ the environment. 

 • A

  in

 • B

  under

 • C

  of

 • D

  on

Câu 4 :

Choose the best answer

When he was a boy, he was brought _____ by his aunt in a small town.

 • A

  up

 • B

  down

 • C

  back

 • D

  over

Câu 5 :

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

He has had a long and outstanding career in medicine.

 • A

  special

 • B

  original

 • C

  distinguished

 • D

  normal

Câu 6 :

Choose the best answer

She is one of the most ________ figures in local politics.

 • A

  influential

 • B

  influence

 • C

  influentially

 • D

  influenced

Câu 7 :

Choose the best answer

They are                    their time and money to their children.

 • A

  assumed

 • B

  dedicated

 • C

  commited          

 • D

  embarked

Câu 8 :

Choose the best answer

The article can be used to _______ discussion among students.

 • A

  stimulate

 • B

  stimulation

 • C

  stimulated

 • D

  stimulating

Câu 9 :

Choose the best answer

Technological ________ are designed to save energy.

 • A

  innovate

 • B

  innovations

 • C

  innovating      

 • D

  innovated

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets to complete the sentences

His (create)

has been restricted by the narrow space.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets to complete the sentences

They taught their children how to (respectable) 

the elder.

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets to complete the sentences

Lan is the most (generosity) 

girl in our team.

Câu 13 :

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

Some of these young musicians are incredibly talented.

 • A

  excellent

 • B

  gifted

 • C

  beautiful

 • D

  inept

Câu 14 :

Choose the word or phrase that is OPPOSITE meaning to the underlined part.

We have lived in the same house for twenty years.

 • A

  similar

 • B

  alike

 • C

  different

 • D

  previous

Câu 15 :

Choose the word or phrase that is OPPOSITE meaning to the underlined part.

The exhibition has stimulated interest in her work.

 • A

  promoted

 • B

  affected

 • C

  influenced

 • D

  prevented

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Classify these words into suitable columns

inspire

determined

stimulate

slander

talented

waver

respectable

dedicated

interpret

admire

distinguished

influential

ADJ
VERB
Đáp án
ADJ

determined

talented

respectable

dedicated

distinguished

influential

VERB

inspire

stimulate

slander

waver

interpret

admire

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

1. ADJ (tính từ)

- influential /ˌɪnfluˈenʃl/ (adj) có ảnh hưởng, có uy lực

- determined /dɪˈtɜːmɪnd/ (adj) kiên quyết, quyết đoán

- distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ (adj) nổi bật

- respectable /rɪˈspektəbl/ (adj) được kính trọng, đáng kính nể

- talented /ˈtæləntɪd/ (adj) tài năng

- dedicated /ˈdedɪkeɪtid/ (adj) tận tâm

2. VERB (động từ)

- waver /ˈweɪvər/ (n) lưỡng lự, phân vân

- inspire /ɪnˈspaɪə(r)/ (v) truyền cảm hứng

- admire/ədˈmaɪə(r)/(v) ngưỡng mộ, đánh giá cao

- stimulate /ˈstɪmjuleɪt/ (v) kích thích, khơi dậy

- interpret /ɪnˈtɜːprət/ (v) giải thích, thể hiện

- slander /ˈslɑːndə(r)/ (v) nói xấu, bôi nhọ, vu khống

Câu 2 :

Choose the best answer

I sometimes waver ________continuing to study and starting up.

 • A

  among

 • B

  between

 • C

  about

 • D

  of

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc:  waver + between Ving/ N and Ving/ N (phân vân lưỡng lự giữa 2 việc)

=> I sometimes waver between continuing to study and starting up.

Tạm dịch: Đôi khi tôi dao động giữa việc tiếp tục học và bắt đầu lập nghiệp.

Câu 3 :

Choose the best answer

The campaign had a considerable impact ______ the environment. 

 • A

  in

 • B

  under

 • C

  of

 • D

  on

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Cụm từ impact +on N: ảnh hưởng đến …

=> The campaign had a considerable impact on the environment. 

Tạm dịch: Chiến dịch đã có một tác động đáng kể đến môi trường.

Câu 4 :

Choose the best answer

When he was a boy, he was brought _____ by his aunt in a small town.

 • A

  up

 • B

  down

 • C

  back

 • D

  over

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phrsal verb với" bring"

Lời giải chi tiết :

- bring up : nuôi nấng, dạy dỗ

- bring down: hạ, tiêu diệt

- bring back: mang trả lại

- bring over: thuyết phục

=> When he was a boy, he was brought up by his aunt in a small town.

Tạm dịch: Khi còn nhỏ, anh được người dì nuôi dưỡng trong một thị trấn nhỏ.

Câu 5 :

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

He has had a long and outstanding career in medicine.

 • A

  special

 • B

  original

 • C

  distinguished

 • D

  normal

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

outstanding (adj) nổi bật

special (adj) đặc biệt

original = normal (adj) tầm thường

distinguished (adj) nổi bật, xuất chúng

=> outstanding = distinguished

=> He has had a long and distinguished career in medicine.

Tạm dịch: Ông đã có một sự nghiệp lâu dài và nổi bật trong y học.

Câu 6 :

Choose the best answer

She is one of the most ________ figures in local politics.

 • A

  influential

 • B

  influence

 • C

  influentially

 • D

  influenced

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một tính từ vì đây là câu so sánh nhất, phía trước chỗ trống là “the most”, phía sau là danh từ “figures”

Cấu trúc: the most +adj (dài) + N

Ta có:

- influential (adj) có tầm ảnh hưởng

- influence (n) sự ảnh hưởng

- influentially (adv) ảnh hưởng

- influenced (adj) bị ảnh hưởng

=> She is one of the most influential figures in local politics.

Tạm dịch: Cô là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong chính trị địa phương.

Câu 7 :

Choose the best answer

They are                    their time and money to their children.

 • A

  assumed

 • B

  dedicated

 • C

  commited          

 • D

  embarked

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: dedicate something to someone (cống hiến cái gì cho ai)

assumed (v): khẳng định                     commited (v): phạm tội 

dedicated (v): cống hiến                     embarked (v): tham gia

=> They are dedicated their time and money to their children.

Tạm dịch: Họ đã dành thời gian và tiền bạc cho con cái của họ.

Câu 8 :

Choose the best answer

The article can be used to _______ discussion among students.

 • A

  stimulate

 • B

  stimulation

 • C

  stimulated

 • D

  stimulating

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Chia động từ theo sau "used to"

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc used to V nguyên thể: từng thường làm gì

=> The article can be used to stimulate discussion among students.

Tạm dịch: Bài báo có thể được sử dụng để kích thích thảo luận giữa các sinh viên.

Câu 9 :

Choose the best answer

Technological ________ are designed to save energy.

 • A

  innovate

 • B

  innovations

 • C

  innovating      

 • D

  innovated

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một danh từ  làm chủ ngữ vì phía trước đó là một tính từ

- innovate  (innovating/ innovated )(v) cải tiến

- innovations (n) sự cải tiến, cải thiện

=> Technological innovations are designed to save energy.

Tạm dịch: Đổi mới công nghệ được thiết kế để tiết kiệm năng lượng.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets to complete the sentences

His (create)

has been restricted by the narrow space.

Đáp án

His (create)

has been restricted by the narrow space.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một danh từ vì đứng trước đó là tính từ sở hữu "his"

Ta có: create (v) sáng tạo => creativity (n) sự sáng tạo

=> His creativity has been restricted by the narrow space. 

Tạm dịch: Sự sáng tạo của anh ấy bị hạn chế bởi không gian hẹp.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets to complete the sentences

They taught their children how to (respectable) 

the elder.

Đáp án

They taught their children how to (respectable) 

the elder.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một động từ nguyên thể vì cấu trúc: how to V nguyên thể (cách làm việc gì) 

Ta có: respectable (adj) đáng kính => respect (v) kính trọng, tôn trọng

=> They taught their children how to respect the elder.

Tạm dịch: Họ dạy con cái cách tôn trọng người lớn tuổi.

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets to complete the sentences

Lan is the most (generosity) 

girl in our team.

Đáp án

Lan is the most (generosity) 

girl in our team.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một tính từ vì trước đó là cấu trúc so sánh hơn nhất

Cấu trúc: S+ be + the most + adj dài

Ta có: genersority (n) sự hào phóng => generous (adj) hào phóng

=> Lan is the most generous girl in our team.

Tạm dịch: Lan là cô gái hào phóng nhất trong đội

Câu 13 :

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

Some of these young musicians are incredibly talented.

 • A

  excellent

 • B

  gifted

 • C

  beautiful

 • D

  inept

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Ta có:

excellent (adj) xuất sắc

gifted (adj) tìa năng

beautiful (adj) xinh đẹp

inept (adj) vô dụng, kém cỏi

talented (adj) có tài, tài năng

=> talented = gifted

=>Some of these young musicians are incredibly gifted. 

Tạm dịch: Một số trong những nhạc sĩ trẻ này rất tài năng.

Câu 14 :

Choose the word or phrase that is OPPOSITE meaning to the underlined part.

We have lived in the same house for twenty years.

 • A

  similar

 • B

  alike

 • C

  different

 • D

  previous

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có:

same: giống, cùng

similar: giống, tương tự

alike: giống như

different: khác

previous: trước đó, trước đây

=> same >< different

We have lived in the same house for twenty years. (Chúng tôi đã sống trong cùng một ngôi nhà trong hai mươi năm.)

Câu 15 :

Choose the word or phrase that is OPPOSITE meaning to the underlined part.

The exhibition has stimulated interest in her work.

 • A

  promoted

 • B

  affected

 • C

  influenced

 • D

  prevented

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Ta có:

stimulated (v) khơi dậy, kích thích

promoted (v) thúc đẩy

affected (v) ảnh hưởng

influenced (v) tác động, ảnh hưởng

prevented (v) ngăn cản

=> stimulated >< prevented

The exhibition has stimulated interest in her work. (Triển lãm đã kích thích sự yêu thích công việc của cô.)

close