Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 7 Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

TRUE / FALSE: Read the headline. Guess if a-h below are true (T) or false (F).

a. This research is from a scientist from Google.

Đúng
Sai

b.The article says the scientist is an expert on jokes around the world.

Đúng
Sai

c.Many people thought robots would be smarter than humans in 1999.

Đúng
Sai

d.The scientist believes computers will be a billion times smarter than us.

Đúng
Sai

e.Most people now think about robots more like the scientist does.

Đúng
Sai

f.The scientist said his views about robots are more radical than ever.

Đúng
Sai

g.The scientist said our everyday things show us computer intelligence.

Đúng
Sai

h.The article says Siri is the name of Google's self-driving cars.

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer

1.What is Ray Kurzweil's job?


2.What is Dr Kurzweil an expert on? 


3.What will computers soon be able to tell?


4.When did scientists think it would be hundreds of years before computers were very intelligent?


5.Why did people think Dr Kurzweil was a little crazy? 


6.What happened to Kurzweil's thinking? 


7.What things did Kurzweil use to highlight computer intelligence?


8.What kind of high-tech cars have people seen?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

TRUE / FALSE: Read the headline. Guess if a-h below are true (T) or false (F).

a. This research is from a scientist from Google.

Đúng
Sai

b.The article says the scientist is an expert on jokes around the world.

Đúng
Sai

c.Many people thought robots would be smarter than humans in 1999.

Đúng
Sai

d.The scientist believes computers will be a billion times smarter than us.

Đúng
Sai

e.Most people now think about robots more like the scientist does.

Đúng
Sai

f.The scientist said his views about robots are more radical than ever.

Đúng
Sai

g.The scientist said our everyday things show us computer intelligence.

Đúng
Sai

h.The article says Siri is the name of Google's self-driving cars.

Đúng
Sai
Đáp án

a. This research is from a scientist from Google.

Đúng
Sai

b.The article says the scientist is an expert on jokes around the world.

Đúng
Sai

c.Many people thought robots would be smarter than humans in 1999.

Đúng
Sai

d.The scientist believes computers will be a billion times smarter than us.

Đúng
Sai

e.Most people now think about robots more like the scientist does.

Đúng
Sai

f.The scientist said his views about robots are more radical than ever.

Đúng
Sai

g.The scientist said our everyday things show us computer intelligence.

Đúng
Sai

h.The article says Siri is the name of Google's self-driving cars.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

a. This research is from a scientist from Google. (Nghiên cứu này là của một nhà khoa học từ Google.)

Thông tin: The scientist's name is Ray Kurzweil. He works for Google as Director of Engineering.

Tạm dịch:Tên nhà khoa học là Ray Kurzweil. Anh ấy làm việc cho Google với tư cách là Giám đốc Kỹ thuật.

=> True

b.The article says the scientist is an expert on jokes around the world. (Bài báo nói rằng nhà khoa học là một chuyên gia về truyện cười trên khắp thế giới.)

Thông tin: Mr Kurzweil believes computers will be able to learn from experiences, just like humans. He also thinks they will be able to tell jokes and stories, and even flirt. 

=> False

c.Many people thought robots would be smarter than humans in 1999. (Nhiều người nghĩ rằng robot sẽ thông minh hơn con người vào năm 1999.)

Thông tin: in 1999, many A.I. experts said it would be hundreds of years before a computer was more intelligent than a human.

Tạm dịch: vào năm 1999, nhiều A.I. các chuyên gia cho biết phải hàng trăm năm nữa máy tính mới thông minh hơn con người.

=> False

d.The scientist believes computers will be a billion times smarter than us. (Các nhà khoa học tin rằng máy tính sẽ thông minh hơn chúng ta một tỷ lần.)

Thông tin: He said that it would not be long before computer intelligence is one billion times more powerful than the human brain.

Tạm dịch: Ông nói rằng sẽ không lâu nữa trí thông minh máy tính mạnh hơn não người một tỷ lần.

=> True

e.Most people now think about robots more like the scientist does. (Hầu hết mọi người hiện nay nghĩ về robot giống như nhà khoa học.)

Thông tin: Mr Kurzweil joked that many years ago, people thought he was a little crazy for predicting computers would be as intelligent as humans.  His thinking has stayed the same but everyone else has changed the way they think.

Tạm dịch: Ông Kurzweil nói đùa rằng nhiều năm trước, mọi người nghĩ rằng ông hơi điên rồ khi dự đoán máy tính sẽ thông minh như con người. Suy nghĩ của anh ấy vẫn vậy nhưng những người khác đã thay đổi cách họ nghĩ.

=>True

f.The scientist said his views about robots are more radical than ever. (Nhà khoa học cho biết quan điểm của ông về robot là cấp tiến hơn bao giờ hết.)

Thông tin:  He said: "My views are not radical any more. I've actually stayed consistent. It's the rest of the world that's changing its view."

Tạm dịch: Ông nói: "Quan điểm của tôi không còn cực đoan nữa. Tôi thực sự vẫn kiên định. Phần còn lại của thế giới đang thay đổi quan điểm của mình."

=> True

g.The scientist said our everyday things show us computer intelligence. (Nhà khoa học cho biết những thứ hàng ngày của chúng ta cho chúng ta thấy trí thông minh của máy tính.)

Thông tin: He highlighted examples of high-tech things we use, see or read about every day. These things make us believe that computers have intelligence.

=> True

h.The article says Siri is the name of Google's self-driving cars. (Bài báo cho biết Siri là tên của những chiếc xe tự lái của Google.)

Thông tin: Because the public has seen things like Siri [the iPhone's voice-recognition technology] where you talk to a computer; they've seen the Google self-driving cars.

Tạm dịch: Bởi vì công chúng đã thấy những thứ như Siri [công nghệ nhận dạng giọng nói của iPhone] nơi bạn nói chuyện với máy tính; họ đã nhìn thấy những chiếc xe tự lái của Google.

=> False

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer

1.What is Ray Kurzweil's job?


2.What is Dr Kurzweil an expert on? 


3.What will computers soon be able to tell?


4.When did scientists think it would be hundreds of years before computers were very intelligent?


5.Why did people think Dr Kurzweil was a little crazy? 


6.What happened to Kurzweil's thinking? 


7.What things did Kurzweil use to highlight computer intelligence?


8.What kind of high-tech cars have people seen?

Đáp án

1.What is Ray Kurzweil's job?


2.What is Dr Kurzweil an expert on? 


3.What will computers soon be able to tell?


4.When did scientists think it would be hundreds of years before computers were very intelligent?


5.Why did people think Dr Kurzweil was a little crazy? 


6.What happened to Kurzweil's thinking? 


7.What things did Kurzweil use to highlight computer intelligence?


8.What kind of high-tech cars have people seen?

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Công việc của Ray Kurzweil là gì?

a) bác sĩ phẫu thuật não

b) Chuyên gia tư vấn CNTT

c) giám đốc kỹ thuật

d) kỹ sư công cụ tìm kiếm

Thông tin:  The scientist's name is Ray Kurzweil. He works for Google as Director of Engineering.

Tạm dịch: Tên nhà khoa học là Ray Kurzweil. Ông làm việc cho Google với tư cách là Giám đốc Kỹ thuật.

=> chọn C

2.Tiến sĩ Kurzweil là chuyên gia về điều gì?

a) trí tuệ nhân tạo

b) Google

c) chuyện cười thế giới

d) TV

Thông tin: He works for Google as Director of Engineering. He is one of the world's leading experts on artificial intelligence (A.I.).

Tạm dịch: Anh ấy làm việc cho Google với tư cách là Giám đốc Kỹ thuật. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (A.I.).

=> chọn A

3.Máy tính sẽ sớm có khả năng nói gì?

a) con người phải làm gì

b) truyện cười và câu chuyện

c) sự khác biệt giữa con kiến và con voi

d) thời gian

Thông tin: Mr Kurzweil believes computers will be able to learn from experiences, just like humans. He also thinks they will be able to tell jokes and stories, and even flirt.

Tạm dịch: Ông Kurzweil tin rằng máy tính sẽ có thể học hỏi kinh nghiệm, giống như con người. Ông ấy cũng nghĩ rằng họ sẽ có thể kể chuyện cười và câu chuyện, và thậm chí tán tỉnh.

=> chọn B

4.Khi nào các nhà khoa học nghĩ rằng hàng trăm năm trước khi máy tính rất thông minh?

a) 1969

b) 1971

c) 1980

d) 1999

Thông tin: in 1999, many A.I. experts said it would be hundreds of years before a computer was more intelligent than a human.

Tạm dịch: vào năm 1999, nhiều các chuyên gia A.I cho biết phải hàng trăm năm nữa máy tính mới thông minh hơn con người.

=> chọn D

5.Tại sao mọi người nghĩ bác sĩ Kurzweil hơi điên?

a) đôi mắt của anh ấy

b) để dự đoán trí thông minh của máy tính

c) anh ấy đặt mứt vào trứng rán của mình

d) anh ấy yêu chuối

Thông tin: people thought he was a little crazy for predicting computers would be as intelligent as humans.

Tạm dịch:mọi người nghĩ rằng anh ấy hơi điên rồ khi dự đoán máy tính sẽ thông minh như con người.

=> chọn B

6.Điều gì đã xảy ra với suy nghĩ của Kurzweil?

a) bây giờ nó rất sâu

b) nó đã trở nên không thể hiểu được

c) nó đã trở nên rất khác

d) nó vẫn như cũ

Thông tin: His thinking has stayed the same but everyone else has changed the way they think.

Tạm dịch: Suy nghĩ của anh ấy vẫn vậy nhưng những người khác đã thay đổi cách họ nghĩ.

=> chọn C

7.Kurzweil đã sử dụng những thứ gì để làm nổi bật trí thông minh của máy tính?

a) một ngọn đuốc mạnh mẽ

b) những thứ công nghệ cao hàng ngày

c) Microsoft Word

d) ngón cái và ngón trỏ của anh ấy

Thông tin: He highlighted examples of high-tech things we use, see or read about every day. These things make us believe that computers have intelligence. 

Tạm dịch:Ông nêu bật các ví dụ về những thứ công nghệ cao mà chúng ta sử dụng, nhìn thấy hoặc đọc hàng ngày. Những điều này khiến chúng ta tin rằng máy tính có trí thông minh.

chọn B

8.Mọi người đã nhìn thấy những loại xe công nghệ cao nào?

a) Xe tự lái của Google

b) những cái trong phim Chiến tranh giữa các vì sao

c) Xe ô tô 999GB

d) màu xanh lam và vàng

Thông tin: Because the public has seen things like Siri [the iPhone's voice-recognition technology] where you talk to a computer; they've seen the Google self-driving cars

Tạm dịch: Bởi vì công chúng đã thấy những thứ như Siri [công nghệ nhận dạng giọng nói của iPhone] nơi bạn nói chuyện với máy tính; họ đã thấy những chiếc xe tự lái của Google.

=> chọn A

close