Trắc nghiệm Review 4 Kĩ năng nghe Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen to a conversation between Linda and Tom about a company called Dreams Come True and choose the best answer. You can listen to the recording TWICE.

Question 1: According to the conversation, Dreams Come True helps you ______.


Question 2: Which job is Tom's dream job?


Question 3: Which job is Linda's dream job?


Question 4: According to Linda, which is the most important quality of a teacher?


Question 5: Which job does Linda decide to try at the end?


Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen to a piece of news about one of the most dangerous jobs in the world and choose the best answer. You can listen to the recording TWICE.

1. Motoboys are the _________ dangerous job in the world.


2. Monthly, the motoboys can earn _________.

3. The reason why the motoboys drive so crazily is _________.


4. Why did the government want to change the traffic laws?


5. The efforts to change the traffic laws failed as _________.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen to a talk show about lifelong learning and choose the best answers.

Question 1. What was Julie’s part-time job?


Question 2. What did Julie study while having a part-time job?

Question 3. What type of company is West Corner?


Question 4. What did Julie study in order to develop her professional skills?


Question 5. Why was Julie promoted?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen to a conversation between Linda and Tom about a company called Dreams Come True and choose the best answer. You can listen to the recording TWICE.

Question 1: According to the conversation, Dreams Come True helps you ______.


Question 2: Which job is Tom's dream job?


Question 3: Which job is Linda's dream job?


Question 4: According to Linda, which is the most important quality of a teacher?


Question 5: Which job does Linda decide to try at the end?


Đáp án

Question 1: According to the conversation, Dreams Come True helps you ______.


Question 2: Which job is Tom's dream job?


Question 3: Which job is Linda's dream job?


Question 4: According to Linda, which is the most important quality of a teacher?


Question 5: Which job does Linda decide to try at the end?


Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. B    

Theo đoạn hội thoại, Dreams Come True giúp bạn ______.

A. tìm công việc mơ ước

B. thử công việc mơ ước

C. quảng cáo cho công việc mơ ước

Thông tin:

Linda: Tom, I have read an advertisement about a company called Dreams Come True which helps you do your dream job.

Tom: Really, is it a job agency?

Linda: No, it is a tour company. You go on holiday with it and it helps you try out some totally different jobs, your dream jobs. There are jobs from cheese maker, waiter to tour guide.

Tạm dịch:

Linda: Tom, tôi đã đọc một quảng cáo về một công ty có tên là Dreams Come True giúp bạn thực hiện công việc mơ ước của mình.

Tom: Thực sự, nó có phải là một công ty việc làm không?

Linda: Không, đó là một công ty du lịch. Bạn đi nghỉ với nó và nó giúp bạn thử một số công việc hoàn toàn khác, công việc mơ ước của bạn. Có các công việc từ thợ làm pho mát, bồi bàn đến hướng dẫn viên du lịch.

Chọn B

2. C  

Công việc mơ ước của Tom là công việc nào?

A. hướng dẫn viên du lịch

B. tiếp viên hàng không

C. nhà báo

Thông tin:

Tom: […]I used to think a lot about becoming a journalist, so I will be able to work with real journalists.

Tạm dịch:

Tom: Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc trở thành một nhà báo, vì vậy tôi sẽ được làm việc với những nhà báo thực thụ.

Chọn C

3. B    

Công việc mơ ước của Linda là công việc nào?

A. tiếp viên hàng không

B. giáo viên

C. thợ làm bánh

Thông tin:

Tom: Yeah, you are right! Which job do you want to try?

Linda: I always wanted to be a teacher. But it is a demanding job and I don't think the company can help us to try it. You cannot just jump into classes and teach children.

Tạm dịch:

Tom: Đúng vậy, bạn nói đúng! Bạn muốn thử công việc nào?

Linda: Tôi luôn muốn trở thành một giáo viên. Nhưng đó là một công việc đòi hỏi nhiều khó khăn và tôi không nghĩ rằng công ty có thể giúp chúng tôi thử nó.

Chọn B

4. C    

Theo Linda, phẩm chất nào quan trọng nhất của một người giáo viên?

A. được giáo dục tốt

B. tận tâm

C. đầy cảm hứng

Thông tin:

Linda: I always wanted to be a teacher. But it is a demanding job and I don't think the company can help us to try it. You cannot just jump into classes and teach children. You need to be well-trained, dedicated and, most importantly, inspirational.

Tạm dịch:

Tom: Đúng vậy, bạn nói đúng! Bạn muốn thử công việc nào?

Linda: Tôi luôn muốn trở thành một giáo viên. Nhưng đó là một công việc đòi hỏi nhiều khó khăn và tôi không nghĩ rằng công ty có thể giúp chúng tôi thử nó. Bạn không thể chỉ nhảy vào lớp và dạy trẻ. Bạn cần được đào tạo bài bản, tận tâm và quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Có lẽ tôi nên thử nhà sản xuất pho mát hoặc thợ làm bánh.

Chọn C

5. A

Cuối cùng Linda quyết định thử sức ở công việc nào?

A. thợ làm bánh

B. thợ làm pho mát

C. giáo viên

Thông tin:

Tom: Yeah, you are right! Which job do you want to try?

Linda: I always wanted to be a teacher. But it is a demanding job and I don't think the company can help us to try it. You cannot just jump into classes and teach children. You need to be well-trained, dedicated and, most importantly, inspirational. Maybe I should try cheese maker or baker.

Tạm dịch:

Tom: Đúng vậy, bạn nói đúng! Bạn muốn thử công việc nào?

Linda: Tôi luôn muốn trở thành một giáo viên. Nhưng đó là một công việc đòi hỏi nhiều khó khăn và tôi không nghĩ rằng công ty có thể giúp chúng tôi thử nó. Bạn không thể chỉ nhảy vào lớp và dạy trẻ. Bạn cần được đào tạo bài bản, tận tâm và quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Có lẽ tôi nên thử nhà sản xuất pho mát hoặc thợ làm bánh.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen to a piece of news about one of the most dangerous jobs in the world and choose the best answer. You can listen to the recording TWICE.

1. Motoboys are the _________ dangerous job in the world.


2. Monthly, the motoboys can earn _________.

3. The reason why the motoboys drive so crazily is _________.


4. Why did the government want to change the traffic laws?


5. The efforts to change the traffic laws failed as _________.

Đáp án

1. Motoboys are the _________ dangerous job in the world.


2. Monthly, the motoboys can earn _________.

3. The reason why the motoboys drive so crazily is _________.


4. Why did the government want to change the traffic laws?


5. The efforts to change the traffic laws failed as _________.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Motoboys là công việc nguy hiểm _________ trên thế giới.

A. nhất

B. nhì

C. nhất ba

Thông tin: Some reports even described the job they are doing as the second most dangerous job in the whole world only after high rise window cleaning job.

Tạm dịch: Một số báo cáo thậm chí còn mô tả công việc họ đang làm là công việc nguy hiểm thứ hai trên toàn thế giới chỉ sau công việc lau cửa sổ nhà cao tầng.

Chọn B

2. Hàng tháng, các motoboys có thể kiếm được _________.

A. 70 đô la

B. 300 đô la

C. 600 đô la

Thông tin: They even happened five or six times to many of the drivers who can only earn $300 a month.

Tạm dịch: Chúng thậm chí đã xảy ra năm hoặc sáu lần với nhiều tài xế chỉ có thể kiếm được 300 đô la một tháng.

Chọn B

3. Lý do tại sao những người lái mô tô lại lái xe một cách điên cuồng là _________.

A. họ còn quá trẻ

B. họ biết điều đó là nguy hiểm

C. họ làm việc dưới áp lực thời gian

Thông tin: When being asked about the reasons why he drives so crazily when he knows it is dangerous, De Gatto said it is because they often work under time pressure. "It's dangerous. And we are too young to work in such a life-threatening job. But what can we do?"

Tạm dịch: Khi được hỏi về lý do khiến anh lái xe một cách điên cuồng khi biết điều đó rất nguy hiểm, De Gatto cho biết đó là vì họ thường xuyên phải làm việc dưới áp lực thời gian. "Thật nguy hiểm. Và chúng tôi còn quá trẻ để làm một công việc nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Nhưng chúng tôi có thể làm gì?"

Chọn C

5. Tại sao chính phủ muốn thay đổi luật giao thông?

A. Họ muốn những người lái mô tô lái xe giống như những người khác.

B. Họ muốn những người lái xe máy mạo hiểm tính mạng của mình trong công việc nguy hiểm.

C. Họ muốn những người đi xe máy lái ô tô thay vì xe máy.

Thông tin: The motoboys can even risk other people's lives. "They drive so fast and they never respect the people walking in the streets." One car driver complained.

Once in a while, the government try to change the traffic laws - they want the motoboys to drive like everyone else but the changes all failed.

Tạm dịch: Những người lái mô tô thậm chí có thể mạo hiểm tính mạng của người khác. "Họ lái xe quá nhanh và họ không bao giờ tôn trọng những người đi bộ trên đường phố." Một tài xế ô tô phàn nàn.

Đôi khi, chính phủ cố gắng thay đổi luật giao thông - họ muốn những người lái mô tô lái xe như những người khác nhưng tất cả các thay đổi đều thất bại.

5. Nỗ lực thay đổi luật giao thông đã thất bại vì _________.

A. các chính sách đằng sau là sai

B. không có đủ tiền để hỗ trợ các thay đổi

C. những người đi xe máy cần thiết để kiếm sống

Thông tin: The ideas behind those policies are not wrong but we have to earn money to support our living. And there is no other choice. So the motoboys continued to risk their lives in one of the most dangerous jobs in the world.

Tạm dịch: Những tưởng đằng sau những chính sách đó không sai nhưng chúng ta phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Và không có sự lựa chọn nào khác. Vì vậy, những người lái mô tô tiếp tục mạo hiểm tính mạng của họ trong một trong những công việc nguy hiểm nhất trên thế giới.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen to a talk show about lifelong learning and choose the best answers.

Question 1. What was Julie’s part-time job?


Question 2. What did Julie study while having a part-time job?

Question 3. What type of company is West Corner?


Question 4. What did Julie study in order to develop her professional skills?


Question 5. Why was Julie promoted?

Đáp án

Question 1. What was Julie’s part-time job?


Question 2. What did Julie study while having a part-time job?

Question 3. What type of company is West Corner?


Question 4. What did Julie study in order to develop her professional skills?


Question 5. Why was Julie promoted?

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. B

Công việc bán thời gian của Julie đã từng làm là gì?

A. Một nghệ sĩ.                                                          

B. Một trợ giảng.

C. Một người quản lý dự án.                                      

D. Một giám đốc tiếp thị.

Thông tin: Julie: Well, I studied art and design at a vocational school, but I'm now working as a project manager in the mining industry. After I got my diploma, I worked as a teaching assistant at a kindergarten.

Tạm dịch: Julie: Vâng, tôi học nghệ thuật và thiết kế tại một trường dạy nghề, nhưng bây giờ tôi đang làm giám đốc dự án trong ngành khai thác mỏ. Sau khi tôi có bằng tốt nghiệp, tôi làm trợ giảng tại một trường mẫu giáo.

Chọn B.

2. D 

Julie đã học gì trong khi làm một công việc bán thời gian?

A. Một khóa học quản lý dự án.                                

B. Một khóa học tiếp thị.

C. Một khóa học tiếng Việt.                                      

D. Một khóa học kinh doanh quốc tế.

Thông tin: I had plenty of time and I was capable of handling a lot more, so I started an international business course.

Tạm dịch: Tôi đã có rất nhiều thời gian và tôi có nhiều khả năng hơn, vì vậy tôi đã bắt đầu một khóa học kinh doanh quốc tế.

Chọn D.

3. C

West Corner thuộc loại công ty nào?

A. Khách sạn.            

B. Đào tạo.                             

C. Khai thác.              

D. Tiếp thị.

Thông tin: Then I got hired by West Corner, a mining company in the marketing team.

Tạm dịch: Sau đó tôi được nhận bởi West Corner, một công ty khai thác mỏ, trong nhóm marketing.

Chọn C.

4. B

Julie đã học gì để phát triển kỹ năng chuyên môn của mình?

A. Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.                          

B. Quản lý và phát triển dự án.

C. Tiếp thị.                                                               

D. Thiết kế.

Thông tin: Julie: Yes, I really enjoyed what I studied so I took a course in project development and management.

Tạm dịch: Julie: Vâng, tôi thực sự rất thích những gì tôi học nên tôi đã tham gia khóa học về phát triển và quản lý dự án.

Chọn B.

5. A

Tại sao Julie được thăng chức?

A. Bởi vì cô ấy có trình độ chuyên môn phù hợp và nói được cả tiếng Anh và tiếng Việt.

B. Vì cô ấy tiếp tục học để cải thiện kỹ năng thiết kế của mình.

C. Vì cô ấy là người Việt Nam.

D. Bởi vì cô ấy giỏi quản lý dự án.

Thông tin: It was a promotion for me, partly because I had studied to gain the right qualifications and partly because I am bilingual.

Tạm dịch: Đó là một sự xúc tiến cho bản thân tôi, một phần vì tôi đã nghiên cứu để đạt được trình độ đúng đắn và một phần vì tôi có song ngữ.

Chọn A.

close