Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì quá hoàn thành Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

When Hoa arrived at the theater, the film

, the film

(start).

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense.

He

(live) in Laos before he went to

Vietnam.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense.

After Lan

(eat) the cake, Lan began to

feel sick.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense

If he

(listen) to me, he would have got 

the job.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense.

They were late for the flight because they

(forget) their passports.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense

She (not / be)

to Hanoi before 2018.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense

My sister ate all of the cakes that our mum (make)

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

The children collected mangos that (fall)

from the tree.

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense

“I broke my glasses yesterday”, said Lan.


→ Lan said that she (break)

her glasses the day before.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense

I didn’t have a laptop so I wish I (have)

a laptop.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences beginning as shown.

David went home before we arrived.


=> After

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences beginning as shown.

The man was poor so he could not afford the accommodation.


=> If 

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

. Rewrite the sentences beginning as shown

My teacher gave me a lot of homework.


=> I wish

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences beginning as shown

She didn’t take that job in the city because her home was very far from there.


=> If her home 

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

He didn’t obey with his parents.


=> I’d rather he

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

When Hoa arrived at the theater, the film

, the film

(start).

Đáp án

When Hoa arrived at the theater, the film

, the film

(start).

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành

Cấu trúc: S + had + VPII

Lời giải chi tiết :

Ta xác định chia động từ ở thì quá khứ hoàn thành vì hành động”start” (bắt đầu) xảy ra trước 1 hành động trong quá khứ “Hoa arrived” (Hoa đến)

Cấu trúc: S + had + VPII

=> When Hoa arrived at the theater, the film had started (start).

Tạm dịch: Khi Hoa đến rạp thì phim đã bắt đầu rồi.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense.

He

(live) in Laos before he went to

Vietnam.

Đáp án

He

(live) in Laos before he went to

Vietnam.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành

Cấu trúc: S + had + VPII

Lời giải chi tiết :

Dựa vào mệnh đề “ before he went to Vietnam” (trước khi anh ta đến VN), ta xác định chia động từ ở thì quá khứ hoàn thành vì hành động “live” (sống) xảy ra trước 1 hành động trong quá khứ.

Cấu trúc: S + had + VPII before S + V quá khứ đơn

=> He had lived (live) in Laos before he went to Vietnam.

Tạm dịch: Anh ấy đã sống ở Lào trước khi đến Việt Nam.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense.

After Lan

(eat) the cake, Lan began to

feel sick.

Đáp án

After Lan

(eat) the cake, Lan began to

feel sick.

Phương pháp giải :

Kiến thức: thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn

Cấu trúc: S + had + VPII

Lời giải chi tiết :

Dựa vào mệnh đề “Lan began to feel sick” (Lan bắt đầu thấy buồn nôn) ở quá khứ đơn, ta xác định chia động từ chỗ trống ở thì quá khứ hoàn thành vì hành động “eat” (ăn) xảy ra trước 1 hành động trong quá khứ.

Cấu trúc: After S + V quá khứ hoàn thành, S + V quá khứ đơn

=> After Lan had eaten the cake, Lan began to feel sick.

Tạm dịch: Sau khi ăn bánh xong Lan bắt đầu buồn nôn.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense

If he

(listen) to me, he would have got 

the job.

Đáp án

If he

(listen) to me, he would have got 

the job.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

Cấu trúc: If + S + had VPII, S + would have + VPII

Lời giải chi tiết :

Dựa vào mệnh đề “he would have got the job” (anh ấy đã có thể nhận được công việc) là mệnh đề không có thật ở quá khứ nên ta áp dụng cấu trúc câu điều kiện loại 3 để chia động từ chỗ trống ở thì quá khứ hoàn thành.

Cấu trúc: If + S + had VPII, S + would have + VPII

=> If he had listened to me, he would have got the job.

Tạm dịch: Nếu anh ấy nghe lời tôi, anh ấy đã có được công việc.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense.

They were late for the flight because they

(forget) their passports.

Đáp án

They were late for the flight because they

(forget) their passports.

Phương pháp giải :

Kiến thức: thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn

Cấu trúc: S + had + VPII

Lời giải chi tiết :

Dựa vào mệnh đề “they were late for the flight” (Họ đã muộn chuyến bay) ở quá khứ đơn, ta xác định chia động từ chỗ trống ở thì quá khứ hoàn thành vì hành động “forget” (quên) xảy ra trước 1 hành động trong quá khứ.

Cấu trúc: S + had + VPII

=> They were late for the flight because they had forgotten their passports.

Tạm dịch: Họ bị trễ chuyến bay vì quên hộ chiếu.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense

She (not / be)

to Hanoi before 2018.

Đáp án

She (not / be)

to Hanoi before 2018.

Phương pháp giải :

Kiến thức: thì hiện tại hoàn thành

Cấu trúc: S + had + VPII

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết: before 2018 => trước một mốc thời gian trong quá khứ => thì quá khứ hoàn thành

Cấu trúc: S + had not/ hadn’t + VPII

=> She hadn’t been to Hanoi before 2018.

Tạm dịch: Cô ấy đã không đến Hà Nội trước năm 2018.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense

My sister ate all of the cakes that our mum (make)

Đáp án

My sister ate all of the cakes that our mum (make)

Phương pháp giải :

Kiến thức: thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn

Cấu trúc: S + had + VPII

Lời giải chi tiết :

Đây là câu mệnh đề quan hệ có “that” dùng để thay thế cho danh từ “all of the cakes”

Dựa vào mệnh đề “My sister ate all of the cakes” (chị giá tôi đã ăn tất cả bánh) ở quá khứ đơn, ta xác định chia động từ chỗ trống ở thì quá khứ hoàn thành vì hành động “make” (làm ra) xảy ra trước 1 hành động trong quá khứ.

Cấu trúc: S + had + VPII

 => My sister ate all of the cakes that our mum had made.

Tạm dịch: Chị gái tôi đã ăn hết những chiếc bánh mà mẹ chúng tôi đã làm.

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

The children collected mangos that (fall)

from the tree.

Đáp án

The children collected mangos that (fall)

from the tree.

Phương pháp giải :

Kiến thức: thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn

Cấu trúc: S + had + VPII

Lời giải chi tiết :

Đây là câu mệnh đề quan hệ có “that” dùng để thay thế cho danh từ “all of the cakes”

Dựa vào mệnh đề “The children collected mangos” (trẻ con thu hoạch xoài) ở quá khứ đơn, ta xác định chia động từ chỗ trống ở thì quá khứ hoàn thành vì hành động “fall” (rơi, rụng) xảy ra trước 1 hành động trong quá khứ.

Cấu trúc: S + had + VPII

 => The children collected mangos that had fallen from the tree.

Tạm dịch: Các em nhỏ nhặt những quả xoài bị rụng từ trên cây.

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense

“I broke my glasses yesterday”, said Lan.


→ Lan said that she (break)

her glasses the day before.

Đáp án

“I broke my glasses yesterday”, said Lan.


→ Lan said that she (break)

her glasses the day before.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu gián tiếp

Cấu trúc: S + had + VPII

Lời giải chi tiết :

Trong câu gián tiếp, ta lùi thì của động từ 1 thì so với thì động từ trong câu trực tiếp. Tức là thì quá khứ được lùi xuống 1 thì thành quá khứ hoàn thành

Cấu trúc: S + had + VPII

=> Lan said that she had broken her glasses the day before.

Tạm dịch: Lan cho biết hôm trước cô đã làm vỡ kính.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill the blanks with suitable verb tense

I didn’t have a laptop so I wish I (have)

a laptop.

Đáp án

I didn’t have a laptop so I wish I (have)

a laptop.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu ước loại 3

Cấu trúc: S+ wish + S + had + VPII

Lời giải chi tiết :

Dựa vào câu trước “. I didn’t have a laptop” (tôi đã không có máy tính xách tay), ta sử dụng câu ước loại 3 với “wish” để mong ước 1 việc đã không có thật ở quá khứ.

Cấu trúc: S+ wish + S + had + VPII

=> I didn’t have a laptop so I wish I had had a laptop.

Tạm dịch: Tôi không có máy tính xách tay nên tôi ước mình có một máy tính xách tay.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences beginning as shown.

David went home before we arrived.


=> After

Đáp án

David went home before we arrived.


=> After

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn và thì quá khứ hoàn thành

Cấu trúc: After S + V quá khứ hoàn thành, S + V quá khứ đơn (sau khi …., …..)

Lời giải chi tiết :

Ta dùng thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn để diễn tả 1 hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ. Hành động xẩy trước chia ở thì quá khứ hoàn thành, hành động xẩy sau chia ở thì quá khứ đơn

Dựa vào câu gốc, ta xác định hành động “go home” xảy ra trước hành động “arrive” trong quá khứ. => phải chia động từ “go” ở thì quá khứ hoàn thành và động từ “arrive” ở thì quá khứ đơn

Cấu trúc: After S had Vp2, S + Vqkd

=> After David had gone home, we arrived.

Tạm dịch: Sau khi David về nhà, chúng tôi đến nơi.

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences beginning as shown.

The man was poor so he could not afford the accommodation.


=> If 

Đáp án

The man was poor so he could not afford the accommodation.


=> If 

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

Cấu trúc: If + S + had VPII, S + would have + VPII  (Nếu…, thì)

Lời giải chi tiết :

Ta sử dụng câu điều kiện loại 3 để diễn tả một sự việc không có thật trong quá khứ vì ở câu gốc, các hành động được chia ở thì quá khứ đơn

Cấu trúc: If + S + had VPII, S + would have + VPII 

=> If the man hadn’t been poor, he would have afforded the accommodation.

Tạm dịch: Nếu người đàn ông không nghèo, anh ta sẽ có đủ tiền trang trải chỗ ở.

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

. Rewrite the sentences beginning as shown

My teacher gave me a lot of homework.


=> I wish

Đáp án

My teacher gave me a lot of homework.


=> I wish

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu ước loại 3

Cấu trúc: S wish + S + had (not) + VPII

Lời giải chi tiết :

Ta sử dụng câu ước loại 3 để diễn tả điều ước về hành động không có thật ở quá khứ vì ở câu gốc, thì của động từ là thì quá khứ đơn

Cấu trúc: S wish + S + had (not) + VPII

=> I wish my teacher hadn’t given me a lot of homework.

Tạm dịch: Tôi ước gì giáo viên của tôi đã không giao cho tôi quá nhiều bài tập về nhà.

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences beginning as shown

She didn’t take that job in the city because her home was very far from there.


=> If her home 

Đáp án

She didn’t take that job in the city because her home was very far from there.


=> If her home 

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

Cấu trúc: If + S + had VPII, S + would have + VPII  (Nếu…, thì)

Lời giải chi tiết :

Ta sử dụng câu điều kiện loại 3 để diễn tả một sự việc không có thật trong quá khứ vì ở câu gốc, các hành động được chia ở thì quá khứ đơn

Cấu trúc: If + S + had VPII, S + would have + VPII 

=> If her home hadn’t been very far from there, she would have taken that job in the city.

Tạm dịch: Nếu nhà cô ấy không quá xa nơi đó, thì cô ấy sẽ nhận công việc đó ở thành phố.

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

He didn’t obey with his parents.


=> I’d rather he

Đáp án

He didn’t obey with his parents.


=> I’d rather he

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu ước loại 3

Cấu trúc: S +‘d rather/ would rather+ S + had (not) VPII

Lời giải chi tiết :

Ta sử dụng câu ước loại 3 để diễn tả điều ước về hành động không có thật ở quá khứ vì ở câu gốc, thì của động từ là thì quá khứ đơn

Cấu trúc: S +‘d rather/ would rather+ S + had (not) VPII

=> I’d rather he had obeyed with his parents.

Tạm dịch: Tôi ước rằng anh ấy đã vâng lời cha mẹ mình.

close