Trắc nghiệm Từ vựng Unit 3 (phần 2) Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

Hanoi is famous for traffic jams in rush hours.

 • A

  congestions

 • B

  transportations

 • C

  vehicles

 • D

  movements

Câu 2 :

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

Mrs Hoa devotes her time and energies in educating students.

 • A

  spends

 • B

  contributes

 • C

  wastes

 • D

  donates

Câu 3 :

Choose the best answer

Advanced technology can last our _______.

 • A

  long

 • B

  length

 • C

  longer

 • D

  longevity

Câu 4 :

Choose the best answer

______ cups are convenient but not environmentally – friendly.

 • A

  Dispose

 • B

  Dispose of

 • C

  Disposable

 • D

  Disposed

Câu 5 :

Choose the best answer

Farmers have to reduce the amount of herbicides and _______ in order to protect people’s health.

 • A

  water

 • B

  soil enrichments

 • C

  pesticides

 • D

  nutrients

Câu 6 :

Choose the best answer

The company has been successful in __________ new technology to the full.

 • A

  exploit

 • B

  exploited

 • C

  to exploit

 • D

  exploiting

Câu 7 :

Choose the best answer

Smoking can cause ________ diseases.  

 • A

  respiratory

 • B

  digestion

 • C

  mental

 • D

  physical

Câu 8 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the words with suitable pictures.

 

1. combustion

2. emission

3. congestion

4. exploit

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

Hanoi is famous for traffic jams in rush hours.

 • A

  congestions

 • B

  transportations

 • C

  vehicles

 • D

  movements

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

jams (n) sự tắc nghẽn

congestion (n) sự ùn tắc

transportation (n) giao thông

vehicles (n) phương tiện giao thông

movements (n) sự di chuyển

=> congestion = jams

=> Hanoi is famous for traffic congestion in rush hours.

Tạm dịch: Hà Nội nổi tiếng với tình trạng kẹt xe vào những giờ cao điểm.

Câu 2 :

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

Mrs Hoa devotes her time and energies in educating students.

 • A

  spends

 • B

  contributes

 • C

  wastes

 • D

  donates

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức; Từ vựng

Lời giải chi tiết :

spends (v) dành

contributes (v) cống hiến

wastes (v) lãng phí

donates (v) quyên góp

devotes (v) đóng góp, cống hiến

=> devotes = contributes

=> Mrs Hoa contributes her time and energies in educating students.

Tạm dịch: Cô Hoa đã đóng góp thời gian và tâm sức của mình trong việc giáo dục học sinh.

Câu 3 :

Choose the best answer

Advanced technology can last our _______.

 • A

  long

 • B

  length

 • C

  longer

 • D

  longevity

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một danh từ vì trước đó là một tính từ sở hữu.    

long (adj) dài

length (n) độ dài

longer (adj) dài hơn

longevity (n) tuổi thọ, sự dài lâu

=> Advanced technology can last our longevity.

Tạm dịch: Công nghệ tiên tiến có thể kéo dài tuổi thọ của chúng tôi.

Câu 4 :

Choose the best answer

______ cups are convenient but not environmentally – friendly.

 • A

  Dispose

 • B

  Dispose of

 • C

  Disposable

 • D

  Disposed

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ loại

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một tính từ bổ nghĩa cho danh từ “cups” ở ngay sau.

Dispose (v) xử lí

Dispose of (v) vứt bỏ

Disposable (adj) sử dụng 1 lần

Disposed (adj) đã được xử lí

=> Disposable cups are convenient but not environmentally – friendly.

Tạm dịch: Cốc dùng một lần rất tiện lợi nhưng không thân thiện với môi trường.

Câu 5 :

Choose the best answer

Farmers have to reduce the amount of herbicides and _______ in order to protect people’s health.

 • A

  water

 • B

  soil enrichments

 • C

  pesticides

 • D

  nutrients

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

water (n) nước

soil enrichments (n) phân bón đất

pesticides (n) thuốc trừ sâu

nutrients (n) dinh dưỡng

Dựa vào ngữ cảnh câu thì đáp án “pesticides” là phù hợp nhất

=> Farmers have to reduce the amount of herbicides and pesticides in order to protect people’s health.

Tạm dịch: Nông dân phải giảm lượng thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu để bảo vệ sức khỏe của con người.

Câu 6 :

Choose the best answer

The company has been successful in __________ new technology to the full.

 • A

  exploit

 • B

  exploited

 • C

  to exploit

 • D

  exploiting

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Chia động từ

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: be successful in Ving: thành công làm gì

=> The company has been successful in exploiting new technology to the full.

Tạm dịch: Công ty đã thành công trong việc khai thác tối đa công nghệ mới.

Câu 7 :

Choose the best answer

Smoking can cause ________ diseases.  

 • A

  respiratory

 • B

  digestion

 • C

  mental

 • D

  physical

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

respiratory (n) hệ hô hấp

digestion (n) hệ tiêu hóa

mental (adj) thần kinh physical (adj) thể chất

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án

respiratory là phù hợp nhất.

=> Smoking can cause respiratory diseases.

Tạm dịch:  Hút thuốc lá có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp.

Câu 8 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the words with suitable pictures.

 

1. combustion

2. emission

3. congestion

4. exploit

Đáp án

1. combustion

2. emission

3. congestion

4. exploit

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

1-c: combustion (n) sự đốt cháy

2-d: emission (n) sự thải ra, phát tán

3-a: congestion (n) sự tắc nghèn

4-b: exploit (v) khai thác

close