Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 và 3 Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verbs in brackets into the correct forms.

If she hadn't been ill yesterday, she (go)

to work now.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verbs in brackets into the correct forms.

If I had gone to your party last night, I (be)

very tired now.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences without changing the meaning

I didn’t eat dinner with everyone, so I feel very hungry now.


Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences without changing the meaning

I am tired now because I went home late yesterday.


=> If I hadn’t

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences without changing the meaning

She did the homework last night so she gets a high score today.


=> If she hadn’t done

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences without changing the meaning

 It rained yesterday so I don’t go to school today.


Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences without changing the meaning

I am rich. I didn’t buy that house last month.


Câu 8 :

Choose the best answer

If she………….the first prize of the contest, she………….rich now.

 • A

   wins / will be

 • B

  won / would be

 • C

  had won / would be

 • D

  have won / would be

Câu 9 :

Choose the best answer

If I…………….to the concert last night, I would be tired now.

 • A

  had gone

 • B

  went

 • C

  go

 • D

  have gone

Câu 10 :

Choose the best answer

If you had finished all your homework, you………….. movie now.

 • A

  could have seen

 • B

  could see

 • C

  can see

 • D

  will see

Câu 11 :

Choose the best answer

There was a car accident yesterday. If Lisa had gone out, she…………die now.

 • A

  will

 • B

  can

 • C

  A & B

 • D

  would

Câu 12 :

Choose the best answer

If we…………..to mother, we………….in trouble right now.

 • A

   had listened / wouldn’t be

 • B

   had listened / would have been

 • C

  listened / would be

 • D

  listen / would not be

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verbs in brackets into the correct forms.

If she hadn't been ill yesterday, she (go)

to work now.

Đáp án

If she hadn't been ill yesterday, she (go)

to work now.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp 2 + 3

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: mệnh đề If chia ở quá khứ hoàn thành, mệnh đề chính chứa “now” 

=> sử dụng câu điều kiện loại 2 + 3 để diễn tả câu điều kiện để diễn tả những sự việc trái ngược với sự thật đã xảy ra trong quá khứ và giả định kết quả nếu những điều này thực sự đã xảy ra. Những kết quả này sẽ trái với sự thật ở hiện tại.

Cấu trúc: If S + had + Vp2, S + would V nguyên thể

=> If she hadn't been ill yesterday, she would go to work now.

Tạm dịch: Nếu hôm qua cô ấy không bị ốm thì bây giờ cô ấy đã đi làm rồi.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verbs in brackets into the correct forms.

If I had gone to your party last night, I (be)

very tired now.

Đáp án

If I had gone to your party last night, I (be)

very tired now.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp 2 + 3

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: mệnh đề If chia ở quá khứ hoàn thành, mệnh đề chính chứa “now” 

=> sử dụng câu điều kiện loại 2 + 3 để diễn tả câu điều kiện để diễn tả những sự việc trái ngược với sự thật đã xảy ra trong quá khứ và giả định kết quả nếu những điều này thực sự đã xảy ra. Những kết quả này sẽ trái với sự thật ở hiện tại.

Cấu trúc: If S + had + Vp2, S + would V nguyên thể

=> If I had gone to your party last night, I would be very tired now.

Tạm dịch: Nếu tôi đến bữa tiệc của bạn tối qua, thì bây giờ tôi sẽ rất mệt.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences without changing the meaning

I didn’t eat dinner with everyone, so I feel very hungry now.


Đáp án

I didn’t eat dinner with everyone, so I feel very hungry now.


Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp 2 & 3

Lời giải chi tiết :

Ta thấy ở câu gốc, 2 mệnh đề được chia ở thì quá khứ và hiện tại (now) nên khi viết lại câu với câu điều kiện, ta phải dùng câu điều kiện hỗn hợp 2 &3 để diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ nhưng lại có kết quả liên quan đến hiện tại

Khi đó, mệnh đề chứa If chia ở câu điều kiện loại 3 và mệnh đề chính chia ở câu điều kiện loại 2

Cấu trúc: If + S + had (not ) Vp2, S + would (not) + V nguyên thể

=> If I had eaten dinner with everyone, I wouldn’t feel hungry now.

Tạm dịch:Nếu tôi đã ăn tối với mọi người, thì bây giờ tôi sẽ không cảm thấy đói.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences without changing the meaning

I am tired now because I went home late yesterday.


=> If I hadn’t

Đáp án

I am tired now because I went home late yesterday.


=> If I hadn’t

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp 2 & 3

Lời giải chi tiết :

Ta thấy ở câu gốc, 2 mệnh đề được chia ở thì quá khứ (yesterday)  và hiện tại (now) nên khi viết lại câu với câu điều kiện, ta phải dùng câu điều kiện hỗn hợp 2 &3 để diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ nhưng lại có kết quả liên quan đến hiện tại

Khi đó, mệnh đề chứa If chia ở câu điều kiện loại 3 và mệnh đề chính chia ở câu điều kiện loại 2

Cấu trúc: If + S + had (not ) Vp2, S + would (not) + V nguyên thể

=> If I hadn’t gone home late yesterday, I wouldn’t be tired now.

Tạm dịch:Nếu hôm qua tôi không về nhà muộn thì bây giờ tôi đã không thấy mệt mỏi.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences without changing the meaning

She did the homework last night so she gets a high score today.


=> If she hadn’t done

Đáp án

She did the homework last night so she gets a high score today.


=> If she hadn’t done

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp 2 & 3

Lời giải chi tiết :

Ta thấy ở câu gốc, 2 mệnh đề được chia ở thì quá khứ (last night) và hiện tại (today) nên khi viết lại câu với câu điều kiện, ta phải dùng câu điều kiện hỗn hợp 2 &3 để diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ nhưng lại có kết quả liên quan đến hiện tại

Khi đó, mệnh đề chứa If chia ở câu điều kiện loại 3 và mệnh đề chính chia ở câu điều kiện loại 2

Cấu trúc: If + S + had (not ) Vp2, S + would (not) + V nguyên thể

=> If she hadn’t done the homework last night, she wouldn’t get a high score.

Tạm dịch: Nếu cô ấy không làm bài tập tối qua, cô ấy sẽ không đạt điểm cao.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences without changing the meaning

 It rained yesterday so I don’t go to school today.


Đáp án

 It rained yesterday so I don’t go to school today.


Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp 2 & 3

Lời giải chi tiết :

Ta thấy ở câu gốc, 2 mệnh đề được chia ở thì quá khứ (yesterday) và hiện tại (today) nên khi viết lại câu với câu điều kiện, ta phải dùng câu điều kiện hỗn hợp 2 &3 để diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ nhưng lại có kết quả liên quan đến hiện tại

Khi đó, mệnh đề chứa If chia ở câu điều kiện loại 3 và mệnh đề chính chia ở câu điều kiện loại 2

Cấu trúc: If + S + had (not ) Vp2, S + would (not) + V nguyên thể

=> If it hadn’t rained yesterday, I would go to school today.

Tạm dịch: Nếu hôm qua trời không mưa thì hôm nay tôi sẽ đến trường.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentences without changing the meaning

I am rich. I didn’t buy that house last month.


Đáp án

I am rich. I didn’t buy that house last month.


Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp 2 & 3

Lời giải chi tiết :

Ta thấy ở câu gốc, 2 mệnh đề được chia ở thì quá khứ (last month) và hiện tại nên khi viết lại câu với câu điều kiện, ta phải dùng câu điều kiện hỗn hợp 2 &3 để diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ nhưng lại có kết quả liên quan đến hiện tại

Khi đó, mệnh đề chứa If chia ở câu điều kiện loại 3 và mệnh đề chính chia ở câu điều kiện loại 2

Cấu trúc: If + S + had (not ) Vp2, S + would (not) + V nguyên thể

=> If I hadn’t bought that house last month, I would be rich.

Tạm dịch: Nếu tôi không mua căn nhà đó vào tháng trước, tôi sẽ giàu có.

Câu 8 :

Choose the best answer

If she………….the first prize of the contest, she………….rich now.

 • A

   wins / will be

 • B

  won / would be

 • C

  had won / would be

 • D

  have won / would be

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp 2 & 3

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: mệnh đề chính chứa “now” 

=> sử dụng câu điều kiện loại 2 + 3 để diễn tả câu điều kiện để diễn tả những sự việc trái ngược với sự thật đã xảy ra trong quá khứ và giả định kết quả nếu những điều này thực sự đã xảy ra. Những kết quả này sẽ trái với sự thật ở hiện tại.

Cấu trúc: If S + had + Vp2, S + would V nguyên thể

=>  If she had won the first prize of the contest, she would be rich now.

Tạm dịch: Nếu cô ấy đạt giải nhất của cuộc thi thì bây giờ cô ấy đã giàu rồi.

Câu 9 :

Choose the best answer

If I…………….to the concert last night, I would be tired now.

 • A

  had gone

 • B

  went

 • C

  go

 • D

  have gone

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp 2 & 3

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: mệnh đề chính chứa “now”, động từ chia ở dạng would + V nguyên

=> ta phải dùng câu điều kiện hỗn hợp 2 &3 để diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ nhưng lại có kết quả liên quan đến hiện tại

Khi đó, mệnh đề chứa If chia ở câu điều kiện loại 3 và mệnh đề chính chia ở câu điều kiện loại 2

Cấu trúc: If S + had + Vp2, S + would V nguyên thể

=>  If I had gone.to the concert last night, I would be tired now.

Tạm dịch: Nếu tôi đã đi đến buổi hòa nhạc tối qua, thì bây giờ tôi sẽ rất mệt.

Câu 10 :

Choose the best answer

If you had finished all your homework, you………….. movie now.

 • A

  could have seen

 • B

  could see

 • C

  can see

 • D

  will see

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp 2 & 3

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: mệnh đề chính chứa “now”, động từ ở mệnh đề If chia ở dạng would + have + Vp2

=> ta phải dùng câu điều kiện hỗn hợp 2 &3 để diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ nhưng lại có kết quả liên quan đến hiện tại

Khi đó, mệnh đề chứa If chia ở câu điều kiện loại 3 và mệnh đề chính chia ở câu điều kiện loại 2

Cấu trúc: If S + had + Vp2, S + would/ could+ V nguyên thể

=> If you had finished all your homework, you could see movie now.

Tạm dịch: Nếu bạn đã hoàn thành tất cả bài tập về nhà, bạn có thể xem phim ngay bây giờ.

Câu 11 :

Choose the best answer

There was a car accident yesterday. If Lisa had gone out, she…………die now.

 • A

  will

 • B

  can

 • C

  A & B

 • D

  would

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp 2 & 3

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: mệnh đề chính chứa “now”, động từ ở mệnh đề If chia ở dạng would + have + Vp2

=> ta phải dùng câu điều kiện hỗn hợp 2 &3 để diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ nhưng lại có kết quả liên quan đến hiện tại

Khi đó, mệnh đề chứa If chia ở câu điều kiện loại 3 và mệnh đề chính chia ở câu điều kiện loại 2

Cấu trúc: If S + had + Vp2, S + would V nguyên thể

=> There was a car accident yesterday. If Lisa had gone out, she would die now.

Tạm dịch: Có một vụ tai nạn xe hơi ngày hôm qua. Nếu Lisa ra ngoài, cô ấy sẽ chết ngay bây giờ.

Câu 12 :

Choose the best answer

If we…………..to mother, we………….in trouble right now.

 • A

   had listened / wouldn’t be

 • B

   had listened / would have been

 • C

  listened / would be

 • D

  listen / would not be

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp 2 & 3

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: mệnh đề chính chứa “now”

=> ta phải dùng câu điều kiện hỗn hợp 2 &3 để diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ nhưng lại có kết quả liên quan đến hiện tại

Khi đó, mệnh đề chứa If chia ở câu điều kiện loại 3 và mệnh đề chính chia ở câu điều kiện loại 2

Cấu trúc: If S + had + Vp2, S + would V nguyên thể

=> If we had listened to mother, we wouldn’t be in trouble right now.

Tạm dịch: Nếu chúng tôi nghe lời mẹ, chúng tôi sẽ không gặp rắc rối ngay bây giờ.

close