Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 1 Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and fill in the blank

Listen to the conversation between Gavin and Deborah.

Complete these notes. If the answer is a number, write the number, not words.

1. She became queen more than _______ years ago!


2. She lived in the Buckingham Palace and Windsor_____.


3. She also had a house in_____.


4. She had _________children.


5. She became Queen Elizabeth II since______.


6. She loved animals, especially__________and dogs.


7. The queen married in_________.


8. She might like watching________.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide whether the statements are true or false

1. According to Cindy, our audiences are overloaded with stories about celebrities and famous people.


Đúng
Sai

2. People may use stories about our private life in order to write novels.

Đúng
Sai

3. We should not share too much personal information at parties.


Đúng
Sai

4. Reading a person's life story critically means making judgements while reading it.

Đúng
Sai

5. Knowing other 's reasons for failure or success help us to avoid similar failure or to adopt a new way of life.


Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and fill in the blank

Listen to the conversation between Gavin and Deborah.

Complete these notes. If the answer is a number, write the number, not words.

1. She became queen more than _______ years ago!


2. She lived in the Buckingham Palace and Windsor_____.


3. She also had a house in_____.


4. She had _________children.


5. She became Queen Elizabeth II since______.


6. She loved animals, especially__________and dogs.


7. The queen married in_________.


8. She might like watching________.

Đáp án

1. She became queen more than _______ years ago!


2. She lived in the Buckingham Palace and Windsor_____.


3. She also had a house in_____.


4. She had _________children.


5. She became Queen Elizabeth II since______.


6. She loved animals, especially__________and dogs.


7. The queen married in_________.


8. She might like watching________.

Lời giải chi tiết :

1. She became queen more than 60 years ago!

Thông tin:

Deborah: Did you know she became Queen more than sixty years ago?

Gavin: Wow, that's incredible!

Tạm dịch:

Deborah: Bạn có biết bà đã trở thành Nữ hoàng hơn sáu mươi năm trước không?

Gavin: Wow, thật không thể tin được!

2. She lived in the Buckingham Palace and Windsor Castle.

Thông tin: When she's in London, she lives in Buckingham Palace, but she also spends some time in Windsor Castle

Tạm dịch: Khi bà ở London, cô ấy sống trong Cung điện Buckingham, nhưng bà cũng dành một chút thời gian trong Lâu đài Windsor.

3. She also had a house in Scotland.

Thông tin: When she's in London, she lives in Buckingham Palace, but she also spends some time in Windsor Castle, which is outside London or in Balmoral, which is in Scotland.

Tạm dịch: Khi bà ở London, cô ấy sống trong Cung điện Buckingham, nhưng bà cũng dành một chút thời gian trong Lâu đài Windsor, một nơi ở bên ngoài Luân Đôn hoặc ở Balmoral, một căn thì ở Scotland.

4. She had 4 children.

Thông tin: Four: Charles, Andrew, Anne and Edward.

Tạm dịch: Bốn: Charles, Andrew, Anne và Edward.

5. She became Queen Elizabeth II since 1952.

Thông tin: No, it was before that. It was in 1952. The Prime Minister in Britain when she was first Queen was Winston Churchill.

Tạm dịch: Không, là trước đó. Đó là vào năm 1952. Khi bà là Nữ hoàng đầu tiên Thủ tướng ở Anh là Winston Churchill.

6. She loved animals, especially horses and dogs.

Thông tin: She loves horses. She goes to horse races when she can.

Tạm dịch: Bà yêu ngựa. Bà đi đua ngựa khi có thể.

7. The queen married in 1947.

Thông tin: It was before she became Queen, in 1947 when the Queen was only twenty-one.

Tạm dịch: Đó là trước khi bà trở thành Nữ hoàng, vào năm 1947 khi Nữ hoàng chỉ mới hai mươi mốt.

8. She might like watching quiz shows.

Thông tin: Well, the book I read about the Queen said she likes watching quiz shows, I don't know if that's true.

Tạm dịch: Chà, cuốn sách tôi đọc về Nữ hoàng nói rằng bà thích xem các chương trình đố vui, tôi không biết điều đó có đúng không.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide whether the statements are true or false

1. According to Cindy, our audiences are overloaded with stories about celebrities and famous people.


Đúng
Sai

2. People may use stories about our private life in order to write novels.

Đúng
Sai

3. We should not share too much personal information at parties.


Đúng
Sai

4. Reading a person's life story critically means making judgements while reading it.

Đúng
Sai

5. Knowing other 's reasons for failure or success help us to avoid similar failure or to adopt a new way of life.


Đúng
Sai
Đáp án

1. According to Cindy, our audiences are overloaded with stories about celebrities and famous people.


Đúng
Sai

2. People may use stories about our private life in order to write novels.

Đúng
Sai

3. We should not share too much personal information at parties.


Đúng
Sai

4. Reading a person's life story critically means making judgements while reading it.

Đúng
Sai

5. Knowing other 's reasons for failure or success help us to avoid similar failure or to adopt a new way of life.


Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1T: Theo Cindy, khán giả của chúng ta đang quá tải với những câu chuyện về người nổi tiếng và những người nổi tiếng.

Thông tin: These days, our audiences seem to be overwhelmed with stories in the newspapers or on the Internet 

=> overwhelmed = overloaded

Tạm dịchNgày nay, khán giả của chúng ta dường như bị quá tải những câu chuyện trên báo chí hay trên Internet 

2F: Mọi người có thể sử dụng những câu chuyện về cuộc sống riêng tư của chúng tôi để viết tiểu thuyết.

Thông tin: They may use our private lives for blackmail or slander... in order to harm our reputation or just for fun.

Tạm dịchHọ có thể sử dụng cuộc sống riêng tư của chúng tôi để tống tiền hoặc vu khống ... nhằm làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc chỉ để mua vui

3F: Chúng ta không nên chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trong các bữa tiệc.

Thông tin: we should not reveal too much of our private life on social networking sites.

Tạm dịchchúng ta không nên tiết lộ quá nhiều về đời tư của mình trên các trang mạng xã hội.

4T: Đọc câu chuyện cuộc đời của một người một cách nghiêm túc có nghĩa là đưa ra đánh giá trong khi đọc nó.

Thông tin: we should make careful judgements when reading a life story

Tạm dịchchúng ta nên đánh giá cẩn thận khi đọc một câu chuyện cuộc đời 

5T: Biết được những lý do thất bại hoặc thành công của những người khác giúp chúng ta tránh được những thất bại tương tự hoặc áp dụng một cách sống mới.

Thông tin: Such as a person's reasons for failure or success. This may help us to avoid similar failure or to adopt a new way of life

Tạm dịchChẳng hạn như lý do thất bại hoặc thành công của một người. Điều này có thể giúp chúng ta tránh những thất bại tương tự hoặc áp dụng một cách sống mới

 

Audio script

Cindy: Welcome to our talk show with guest speaker Mr Andy Lewis, a sociologist. Mr Lewis...

Andy: Please call me Andy. I don't want to be too formal.

Cindy: No problem, Andy. These days, our audience seems to be overwhelmed with stories in the newspapers or on the Internet - stories about celebrities, political figures, or even ordinary people around us.

Andy: You mean we're living in a world of stories and scandals?

Cindy: Right. As a sociologist, do you have any advice for our audience?

Andy: I think there're two sides to this issue. We need some life skills to protect ourselves. First, we don't want other people to take advantage of our stories. They may use our private lives for blackmail or slander... in order to harm our reputation or just for fun.

Cindy: For whatever purpose, it could be extremely damaging.

Andy: Exactly. So we should not reveal too much of our private life on social networking sites.

Cindy: I agree. But how about the stories of other people? Should we read or follow these stories?

Andy: That's the second point I want to discuss. Another life skill is learning from other people's lives. Everyone's life story is like a book that can teach us something. So we should open that book and read it critically.

Cindy: Critically? Can you explain this?

Andy: It means we should make careful judgements when reading a life story and ask ourselves questions like, ‘Why is this story told?’ or ‘What lessons can I learn from it?’

Cindy: Lessons such as...?

Andy: Such as a person's reasons for failure or success. This may help us to avoid similar failure or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

Cindy: Very interesting. Thank you, Andy, for your advice and for sharing your thoughts with our listeners. Next week...

close