Trắc nghiệm Review 3 Ngữ âm Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  nation  

 • B

  patent 

 • C

  inspiration  

 • D

  patient

Câu 2 :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  attacks  

 • B

  repeats    

 • C

  lives  

 • D

  coughs

Câu 3 :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of primary stress in the following question.

 • A

  opponent   

 • B

  attendance       

 • C

  adventure                   

 • D

  penalty

Câu 4 :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of primary stress in the following question.

 • A

  signal         

 • B

  person                  

 • C

  instance                     

 • D

  attract

Câu 5 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  resort

 • B

  season

 • C

  excursion

 • D

  reasonable

Câu 6 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  hacker

 • B

  automated

 • C

  application

 • D

  navigate

Câu 7 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  endangered

 • B

  destroyed

 • C

  damaged

 • D

  provided

Câu 8 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  prioritise

 • B

  energetic

 • C

  communicate

 • D

  responsible

Câu 9 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  business

 • B

  intention

 • C

  endangered

 • D

  extinction

Câu 10 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  observatory

 • B

  historical

 • C

  activity

 • D

  vulnerable

Câu 11 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  reasonable

 • B

  pleasant

 • C

  treatment

 • D

  decrease

Câu 12 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  friends

 • B

  tickets

 • C

  books

 • D

  meets

Câu 13 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  interfered

 • B

  allowed

 • C

  visited

 • D

  played

Câu 14 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.

 • A

  swallow

 • B

  subject

 • C

  digest

 • D

  household

Câu 15 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.

 • A

  imagine

 • B

  important

 • C

  example

 • D

  wonderful

Câu 16 :

Choose the option whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  threatened

 • B

  endangered

 • C

  advanced

 • D

  recovered

Câu 17 :

Choose the option whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  human

 • B

  survive

   
 • C

  introduce

 • D

  attitude

   
Câu 18 :

Choose the option that has different stress position from the others.

 • A

  development

 • B

  ability

 • C

  agriculture

 • D

  contaminate

Câu 19 :

 Choose the option that has different stress position from the others.

 • A

  government

 • B

  benefit

 • C

  agency

 • D

  diversity

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  nation  

 • B

  patent 

 • C

  inspiration  

 • D

  patient

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “t”

Lời giải chi tiết :

A. nation /ˈneɪʃn/

B. patent /ˈpætnt

C. inspiration /ˌɪnspəˈreɪʃn/

D. patient /ˈpeɪʃnt/

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /t/, còn lại là /ʃ/.

Câu 2 :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  attacks  

 • B

  repeats    

 • C

  lives  

 • D

  coughs

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm đuôi -s

Lời giải chi tiết :

attacks/əˈtæks/                                                       

repeats /rɪˈpiːts/

lives/laɪvz/ (n) or /lɪvz/ (v)

coughs /kɒfs/

Phần gạch chân phương án C được phát âm là /z/, còn lại là /s/.

Câu 3 :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of primary stress in the following question.

 • A

  opponent   

 • B

  attendance       

 • C

  adventure                   

 • D

  penalty

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. opponent /əˈpəʊnənt/

B. attendance /əˈtendəns/

C. adventure /ədˈventʃə(r)/

D. penalty /ˈpenəlti/

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm 2.

Câu 4 :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of primary stress in the following question.

 • A

  signal         

 • B

  person                  

 • C

  instance                     

 • D

  attract

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. signal /ˈsɪɡnəl/

B. person /ˈpɜːsn/

C. instance /ˈɪnstəns/

D. attract /əˈtrækt/

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm 1.

Câu 5 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  resort

 • B

  season

 • C

  excursion

 • D

  reasonable

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-s”

Lời giải chi tiết :

A. resort /rɪˈzɔːt/

B. season /ˈsiːzn/

C. excursion /ɪkˈskɜːʃn/

D. reasonable /ˈriːznəbl/

Phần gạch chân đáp án C được phát âm là /ʃ/, còn lại được phát âm là /z/.

Câu 6 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  hacker

 • B

  automated

 • C

  application

 • D

  navigate

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

A. hacker /ˈhækə(r)/

B. automated /ˈɔːtəmeɪtɪd/

C. application /æplɪˈkeɪʃn/

D. navigate /ˈnævɪɡeɪt/

Phần gạch chân đáp án B được phát âm là /eɪ/, còn lại được phát âm là /æ/.

Câu 7 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  endangered

 • B

  destroyed

 • C

  damaged

 • D

  provided

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

A. endangered /ɪnˈdeɪndʒə.d/

B. destroyed /dɪˈstrɔɪ.d/

C. damaged /ˈdæmɪdʒ.d/

D. provided /prəˈvaɪd.ɪd/

Quy tắc: Cách phát âm đuôi “-ed”:

- /t/: khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và /s/.

- /id/: khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

- /d/: với những trường hợp còn lại

Phần gạch chân đáp án D được phát âm là /ɪd/, còn lại được phát âm là /d/.

Câu 8 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  prioritise

 • B

  energetic

 • C

  communicate

 • D

  responsible

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. prioritise /praɪˈɒrətaɪz/

B. energetic /enəˈdʒetɪk/

C. communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/

D. responsible /rɪˈspɒnsəbl/

Quy tắc:

- Những từ có tận cùng là đuôi “-ic” thường có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó.

- Những từ có tận cùng là đuôi “-ate” có trọng âm rơi vào âm đứng cách nó 1 âm.

Trọng âm đáp án B rơi vào âm tiết thứ ba, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

Câu 9 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  business

 • B

  intention

 • C

  endangered

 • D

  extinction

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. business /ˈbɪznəs/

B. intention /ɪnˈtenʃn/

C. endangered /ɪnˈdeɪndʒəd/

D. extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/

Quy tắc: Những từ có tận cùng là đuôi “-ion” thường có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó.

Trọng âm đáp án A rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

Câu 10 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

 • A

  observatory

 • B

  historical

 • C

  activity

 • D

  vulnerable

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. observatory /əbˈzɜːvətri/

B. historical /hɪˈstɒrɪkl/

C. activity /ækˈtɪvəti/

D. vulnerable /ˈvʌlnərəbl/

Quy tắc: Những từ có tận cùng là đuôi “-ity” thường có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó.

Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

Câu 11 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  reasonable

 • B

  pleasant

 • C

  treatment

 • D

  decrease

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ea”

Lời giải chi tiết :

reasonable /ˈriːznəbl/

pleasant /ˈpleznt/

treatment /ˈtreatment/

decrease /dɪˈkriːs/

Phần gạch chân đáp án B được phát âm là /e/, còn lại được phát âm là /iː/.

 
Câu 12 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  friends

 • B

  tickets

 • C

  books

 • D

  meets

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-s”

 
Lời giải chi tiết :

friends /frendz/

tickets /ˈtɪkɪts/

books /bʊks/

meets /miːts/

Quy tắc:

- Phát âm /s/: khi tận cùng từ kết thúc bằng -p, -k, -t, -f.

- Phát âm /iz/: khi tận cùng từ kết thúc bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce.

- Phát âm /z/: đối với những từ còn lại.

Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /z/, còn lại được phát âm là /s/.

 
Câu 13 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A

  interfered

 • B

  allowed

 • C

  visited

 • D

  played

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ed”

 
Lời giải chi tiết :

interfered /ɪntəˈfɪə.d/

allowed /əˈlaʊ.d/

visited /ˈvɪzɪt.ɪd/

played /pleɪ.d/

Quy tắc: 

- /t/: khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và /s/.

- /id/: khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

Một số trường hợp luôn phát âm /id/: beloved, sacred,…

- /d/: với những trường hợp còn lại

Phần gạch chân đáp án C được phát âm là /ɪd/, còn lại được phát âm là /d/.

 
Câu 14 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.

 • A

  swallow

 • B

  subject

 • C

  digest

 • D

  household

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

swallow /ˈswɒləʊ/

subject /ˈsʌbdʒekt/

digest /dɪˈdʒest/

household /ˈhaʊshəʊld/

Trọng âm đáp án C rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

 
Câu 15 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.

 • A

  imagine

 • B

  important

 • C

  example

 • D

  wonderful

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

imagine /ɪˈmædʒɪn/

important /ɪmˈpɔːtnt/

example /ɪɡˈzɑːmpl/

wonderful /ˈwʌndəfl/

Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

 
Câu 16 :

Choose the option whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  threatened

 • B

  endangered

 • C

  advanced

 • D

  recovered

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

threatened /ˈθretnd/

endangered /ɪnˈdeɪndʒəd/

advanced /ədˈvɑːnst/

recovered /rɪˈkʌvəd/

Quy tắc: Cách phát âm đuôi “-ed”:

- /t/: khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và /s/.

- /id/: khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

- /d/: với những trường hợp còn lại

Phần gạch chân đáp án C được phát âm là /t/, còn lại được phát âm là /d/.

 
Câu 17 :

Choose the option whose underlined part is pronounced differently.

 • A

  human

 • B

  survive

   
 • C

  introduce

 • D

  attitude

   

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-u”

 
Lời giải chi tiết :

human /ˈhjuːmən/

survive /səˈvaɪv/

introduce /ɪntrəˈdjuːs/

attitude /ˈætɪtjuːd/

Phần gạch chân đáp án B được phát âm là /ə/, còn lại được phát âm là /juː/.

 
Câu 18 :

Choose the option that has different stress position from the others.

 • A

  development

 • B

  ability

 • C

  agriculture

 • D

  contaminate

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có phụ tố

Lời giải chi tiết :

development /dɪˈveləpmənt/

ability /əˈbɪləti/

agriculture /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/

contaminate /kənˈtæmɪneɪt/

Quy tắc:

- Những từ có tận cùng là đuôi “-ity” có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó.

- Những từ có tận cùng là đuôi “-ate” có trọng âm rơi vào âm tiết đứng cách nó một âm.

Trọng âm đáp án C rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

 
Câu 19 :

 Choose the option that has different stress position from the others.

 • A

  government

 • B

  benefit

 • C

  agency

 • D

  diversity

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có phụ tố

Lời giải chi tiết :

government /ˈɡʌvənmənt/

benefit /ˈbenɪfɪt/

agency /ˈeɪdʒənsi/

diversity /daɪˈvɜːsəti/

Quy tắc:

- Những từ có tận cùng là đuôi “-ity” có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó.

Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

 
close