Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 2 Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and complete the speech. 

Urbanization can bring about a lot of (1)

. It can offer


offer people from rural areas not only opportunities for better-paid jobs,

but also access to schools, hospitals and other social services. As 

a result, people's overall standard of living can (2)


People in rural areas tend to be more conservative and follow 


old-fashioned practices like child marriage and (3)

discrimination. The process of urbanization can actually change their

mindset and help them to accept more progressive ideas. However,

there are also some obvious disadvantages. High rates of urbanization

can contribute to more crime in big cities. Although many people 

benefit, not all (4) 

the opportunity of a good and stable job.

Unemployed people are more likely to engage in robbery, kidnapping, 

murder and other (5)

activities. Another problem caused by 

urbanization is the shortage of affordable housing in big cities, which 

can result in growth of (6)

with no sanitation or drinking water.

In addition, urbanization leads to the shift of the working population

from agriculture to industries. Labour shortages in rural areas are likely 

to result in a decrease in (7)

and food production as well.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer.

1. Which topic does the speaker tend to present?

2. How does urbanization affect rural people?

3. Which word is the synonym of “conservative”?


4. Which factor is not the bad effect of urbanization?


5. The speaker has tried to focus on_________.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and complete the speech. 

Urbanization can bring about a lot of (1)

. It can offer


offer people from rural areas not only opportunities for better-paid jobs,

but also access to schools, hospitals and other social services. As 

a result, people's overall standard of living can (2)


People in rural areas tend to be more conservative and follow 


old-fashioned practices like child marriage and (3)

discrimination. The process of urbanization can actually change their

mindset and help them to accept more progressive ideas. However,

there are also some obvious disadvantages. High rates of urbanization

can contribute to more crime in big cities. Although many people 

benefit, not all (4) 

the opportunity of a good and stable job.

Unemployed people are more likely to engage in robbery, kidnapping, 

murder and other (5)

activities. Another problem caused by 

urbanization is the shortage of affordable housing in big cities, which 

can result in growth of (6)

with no sanitation or drinking water.

In addition, urbanization leads to the shift of the working population

from agriculture to industries. Labour shortages in rural areas are likely 

to result in a decrease in (7)

and food production as well.

Đáp án

Urbanization can bring about a lot of (1)

. It can offer


offer people from rural areas not only opportunities for better-paid jobs,

but also access to schools, hospitals and other social services. As 

a result, people's overall standard of living can (2)


People in rural areas tend to be more conservative and follow 


old-fashioned practices like child marriage and (3)

discrimination. The process of urbanization can actually change their

mindset and help them to accept more progressive ideas. However,

there are also some obvious disadvantages. High rates of urbanization

can contribute to more crime in big cities. Although many people 

benefit, not all (4) 

the opportunity of a good and stable job.

Unemployed people are more likely to engage in robbery, kidnapping, 

murder and other (5)

activities. Another problem caused by 

urbanization is the shortage of affordable housing in big cities, which 

can result in growth of (6)

with no sanitation or drinking water.

In addition, urbanization leads to the shift of the working population

from agriculture to industries. Labour shortages in rural areas are likely 

to result in a decrease in (7)

and food production as well.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. benefit (n) lợi ích

Phía trước là lượng từ “a lot of” và danh từ “benefit” đếm được nên ta phải thêm “s” => benefits

2. improve (v)

Phía trước là “can” nên chia động từ “improve” nguyên thể => improve

3. gender (n) giới tính

gender discrimination (n) phân biệt giới tính

4. get (v) lấy đạt

Chủ ngữ số nhiều “all” nên động từ chia ở thì hiện tại đơn giữ nguyên => get

5. illegal (adj) phi pháp, vi phạm pháp luật

Phía sau là danh từ nên ta cần điền một tính từ

6. slum (n) khu ổ chuột

Vị trí cần điền là một danh từ số nhiều vì  trước đó là cụm danh từ “growth of” (sự phát triển của)

7. agricultural (adj) thuộc về nông nghiệp

Vị trí cần điền là một tính từ vì  sau đó là cụm danh từ “production”

Urbanization can bring about a lot of (1) benefits. It can offer people from rural areas not only opportunities for better-paid jobs, but also access to schools, hospitals and other social services. As a result, people's overall standard of living can (2) improve.

People in rural areas tend to be more conservative and follow old-fashioned practices like child marriage and (3) gender discrimination. The process of urbanization can actually change their mindset and help them to accept more progressive ideas.

However, there are also some obvious disadvantages. High rates of urbanization can contribute to more crime in big cities. Although many people benefit, not all (4) get the opportunity of a good and stable job. Unemployed people are more likely to engage in robbery, kidnapping, murder and other (5) illegal activities. Another problem caused by urbanization is the shortage of affordable housing in big cities, which can result in growth of (6) slums with no sanitation or drinking water. In addition, urbanization leads to the shift of the working population from agriculture to industries. Labour shortages in rural areas are likely to result in a decrease in (7) agricultural and food production as well.

Tạm dịch:

Đô thị hóa có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Nó có thể cung cấp cho con người từ vùng nông thôn không chỉ là những cơ hội kiếm việc làm có mức lương cao hơn, mà còn được tiếp cận với trường học, bệnh viện và các dịch vụ xác hội khác. Kết quả là mức sống chung của người dân có thể được cải thiện.

Người dân ở khu vực nông thôn có xu hướng bảo thủ hơn và cổ hủ như hôn nhân và phân biệt giới tính. Quá trình đô thị hóa có thể thực sự thay đổi suy nghĩ của họ và giúp họ chấp nhận những ý tưởng tiến bộ hơn.

Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm hiển nhiên. Tỉ lệ đô thị hóa cao ở các thành phố lớn có thể gây ra nhiều tội phạm hơn. Mặc dù nhiều người có lợi ích, nhưng không phải tất cả đều có cơ hội việc làm tốt và ổn định. Thất nghiệp, nhiều người có khả năng tham gia vào các vụ cướp, bắt cóc, giết người và các hoạt động bất hợp pháp khác. Một vấn đề khác gây ra bởi đô thị hóa là thiếu nhà giá rẻ ở các thành phố lớn, có thể dẫn đến sự gia tăng khu ổ chuột không vệ sinh hoặc nước uống. Thêm vào đó, đô thị hóa dẫn đến sự dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp. Thiếu lao động ở nông thôn cũng có thể làm giảm sản xuất nông nghiệp và lương thực.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer.

1. Which topic does the speaker tend to present?

2. How does urbanization affect rural people?

3. Which word is the synonym of “conservative”?


4. Which factor is not the bad effect of urbanization?


5. The speaker has tried to focus on_________.

Đáp án

1. Which topic does the speaker tend to present?

2. How does urbanization affect rural people?

3. Which word is the synonym of “conservative”?


4. Which factor is not the bad effect of urbanization?


5. The speaker has tried to focus on_________.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

- Ghi chép những key word (từ khóa), ý chính hay được đọc nhấn mạnh hơn trong câu

- Dựa vào phần ghi chép và trả lời câu hỏi

- Chú ý các cách diễn đạt khác trong câu hỏi để không bỏ lỡ đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

1. Chủ đề nào diễn giả có xu hướng trình bày?

A. nguyên nhân của đô thị hóa

B. những ưu và nhược điểm của đô thị hóa

C. các giải pháp cho đô thị hóa

Thông tin: “Today, I'll discuss its advantages and disadvantages.”

Tạm dịch: Hôm nay, tôi sẽ thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của nó.

2. Đô thị hóa ảnh hưởng đến người dân nông thôn như thế nào?

A. Nó làm cho họ tiến bộ hơn.

B. Nó ít ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ.

C. Nó giúp phổ biến các phong tục lỗi thời.

Thông tin: The process of urbanization can actually change their mindset and help them to accept more progressive ideas.

Tạm dịch: Quá trình đô thị hóa thực sự có thể thay đổi suy nghĩ của họ và giúp họ chấp nhận những ý tưởng tiến bộ hơn.

3. Từ nào là từ đồng nghĩa của “conservative”?

A. lâu đời, lỗi thời

B. cập nhật mới, hiện đại

C. đi trước thời đại

conservative (adj) bảo thủ

=> conservative = out – of - date

4. Yếu tố nào không phải là tác động xấu của đô thị hóa?

A. tội phạm

B. nơi ở

C. dịch vụ xã hội

Thông tin: “High rates of urbanization can contribute to more crime in big cities... Another problem caused by urbanization is the shortage of affordable housing in big cities,... In addition, urbanization leads to the shift of the working population from agriculture to industries….”

Tạm dịch: . Tỉ lệ đô thị hóa cao ở các thành phố lớn có thể gây ra nhiều tội phạm hơn… Một vấn đề khác gây ra bởi đô thị hóa là thiếu nhà giá rẻ ở các thành phố lớn,…. Thêm vào đó, đô thị hóa dẫn đến sự dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp. …

5. Người nói đã cố gắng tập trung vào_____.

A. Cung cấp kiến thức

B. Ý thức môi trường

C. Lý luận phân tích

Transcript

Hello, everyone. Last week, we talked about the cause of urbanization. Today, I'll discuss its advantages and disadvantages.

Urbanization can bring about a lot of benefits. It can offer people from rural areas not only opportunities for better-paid jobs, but also access to schools, hospitals and other social services. As a result, people's overall standard of living can improve.

People in rural areas tend to be more conservative and follow old-fashioned practices like child marriage and gender discrimination. The process of urbanization can actually change their mindset and help them to accept more progressive ideas.

However, there are also some obvious disadvantages. High rates of urbanization can contribute to more crime in big cities. Although many people benefit, not all get the opportunity of a good and stable job. Unemployed people are more likely to engage in robbery, kidnapping, murder and other illegal activities. Another problem caused by urbanization is the shortage of affordable housing in big cities, which can result in growth of slums with no sanitation or drinking water. In addition, urbanization leads to the shift of the working population from agriculture to industries. Labour shortages in rural areas are likely to result in a decrease in agricultural and food production as well.

To sum up urbanization can bring social and health benefits; however, it also has its own drawbacks. I've only discussed some of them. If you have any questions or comments, please feel free to raise them and I'll try my best to answer them.

Tạm dịch:                                                                                    

Chào mọi người. Tuần trước, chúng ta đã nói về nguyên nhân của đô thị hóa. Hôm nay, tôi sẽ bàn về thuận lợi và bất lợi của nó.

Đô thị hóa có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Nó có thể cung cấp cho con người từ vùng nông thôn không chỉ là những cơ hội kiếm việc làm có mức lương cao hơn, mà còn được tiếp cận với trường học, bệnh viện và các dịch vụ xác hội khác. Kết quả là mức sống chung của người dân có thể được cải thiện.

Người dân ở khu vực nông thôn có xu hướng bảo thủ hơn và cổ hủ như hôn nhân và phân biệt giới tính. Quá trình đô thị hóa có thể thực sự thay đổi suy nghĩ của họ và giúp họ chấp nhận những ý tưởng tiến bộ hơn.

Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm hiển nhiên. Tỉ lệ đô thị hóa cao ở các thành phố lớn có thể gây ra nhiều tội phạm hơn. Mặc dù nhiều người có lợi ích, nhưng không phải tất cả đều có cơ hội việc làm tốt và ổn định. Thất nghiệp, nhiều người có khả năng tham gia vào các vụ cướp, bắt cóc, giết người và các hoạt động bất hợp pháp khác. Một vấn đề khác gây ra bởi đô thị hóa là thiếu nhà giá rẻ ở các thành phố lớn, có thể dẫn đến sự gia tăng khu ổ chuột không vệ sinh hoặc nước uống. Thêm vào đó, đô thị hóa dẫn đến sự dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp. Thiếu lao động ở nông thôn cũng có thể làm giảm sản xuất nông nghiệp và lương thực.

Tổng kết lại của việc đô thị hóa có thể mang lại lợi ích cho xã hội là sức khỏe con người; tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế của riêng mình. Tôi chỉ bàn về một số trong tất cả. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến nào, vui lòng đề xuất lên và tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời.

close