Trắc nghiệm Kĩ năng đọc hiểu Unit 5 Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 :

The culture of Vietnam is one of the oldest in Southeast Asia, with the ancient Bronze age Đông Sơn culture being widely considered one of its most important progenitors. In spite of geographically Southeast Asian, Vietnamese culture was heavily influenced by Chinese culture in terms of politics, government, social and moral ethics, and art due to 1000 years of Chinese rule. Thus, Vietnam is considered to be part of the East Asian cultural sphere together with China, Japan, Korea and Taiwan.

Following independence from China in the 10th century, Vietnam began a southward expansion that saw the annexation of territories formerly belonging to the Champa Civilization (now Central Vietnam) and parts of the Khmer Empire (now Southern Vietnam). Gradually, there are minor regional variances in Vietnam's culture due to exposure to these different groups.

During the French colonial period, Vietnamese culture absorbed various influences from the Europeans, including the spread of Catholicism and the adoption of the Latin alphabet. Prior to this, Vietnamese had used both Chinese characters and a script called Chữ Nôm which was based on Chinese but included newly invented characters to represent native Vietnamese words.

In the socialist era, the cultural life of Vietnam has been deeply influenced by government-controlled media and the cultural influences of socialist programs. For many decades, foreign cultural influences from the Western World were shunned, and emphasis was placed on sharing the culture of communist nations such as those in the Soviet Union, Cuba, China, and others.

Some elements generally considered to be characteristic of Vietnamese culture include ancestor veneration, respect for community and family values, handicrafts and manual labour, and devotion to study. Important symbols present in Vietnamese culture include dragons, turtles, lotuses, and bamboo.

Câu 1.1

What can infer from the paragraph 1?

 • A.

  Vietnam’s culture is the oldest among Asian countries.

 • B.

  The culture of Vietnam is similar to China’s

 • C.

  Vietnam is famous for the ancient Bronze age Đông Sơn culture

 • D.

  China, Japan, Korea and Taiwan’s cultures affects considerably to our country.

Câu 1.2

Which reason led to the minor regional variances in Vietnam's culture?

 • A.

  the independence from China

 • B.

  the territorial expansion

 • C.

  the exposure of different cultural groups

 • D.

  the integration of Chinese culture

Câu 1.3

What is the synonym of “absord” in the paragraph 3?

 • A.

  deny

 • B.

  accept

 • C.

  assimilate

 • D.

  boycott

Câu 1.4

Which statement is true about the socialist era?

 • A.

  Communist thought had a slight influence on Vietnamese culture.

 • B.

  Western’s culture was refused in this period.

 • C.

  The cultural life of Vietnam was only controlled by the government.

 • D.

  Communist nations had the same culture.

Câu 1.5

What is not the symbol of Vietnamese culture?

 • A.

  manual labour

 • B.

  family values

 • C.

  ancestor veneration

 • D.

  career trend

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

The culture of Vietnam is one of the oldest in Southeast Asia, with the ancient Bronze age Đông Sơn culture being widely considered one of its most important progenitors. In spite of geographically Southeast Asian, Vietnamese culture was heavily influenced by Chinese culture in terms of politics, government, social and moral ethics, and art due to 1000 years of Chinese rule. Thus, Vietnam is considered to be part of the East Asian cultural sphere together with China, Japan, Korea and Taiwan.

Following independence from China in the 10th century, Vietnam began a southward expansion that saw the annexation of territories formerly belonging to the Champa Civilization (now Central Vietnam) and parts of the Khmer Empire (now Southern Vietnam). Gradually, there are minor regional variances in Vietnam's culture due to exposure to these different groups.

During the French colonial period, Vietnamese culture absorbed various influences from the Europeans, including the spread of Catholicism and the adoption of the Latin alphabet. Prior to this, Vietnamese had used both Chinese characters and a script called Chữ Nôm which was based on Chinese but included newly invented characters to represent native Vietnamese words.

In the socialist era, the cultural life of Vietnam has been deeply influenced by government-controlled media and the cultural influences of socialist programs. For many decades, foreign cultural influences from the Western World were shunned, and emphasis was placed on sharing the culture of communist nations such as those in the Soviet Union, Cuba, China, and others.

Some elements generally considered to be characteristic of Vietnamese culture include ancestor veneration, respect for community and family values, handicrafts and manual labour, and devotion to study. Important symbols present in Vietnamese culture include dragons, turtles, lotuses, and bamboo.

Câu 1.1

What can infer from the paragraph 1?

 • A.

  Vietnam’s culture is the oldest among Asian countries.

 • B.

  The culture of Vietnam is similar to China’s

 • C.

  Vietnam is famous for the ancient Bronze age Đông Sơn culture

 • D.

  China, Japan, Korea and Taiwan’s cultures affects considerably to our country.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: dòng 1, 2 đoạn 1

Lời giải chi tiết :

Điều gì có thể suy ra từ đoạn 1?

A. Nền văn hóa của Việt Nam lâu đời nhất trong các nước Châu Á.

B. Văn hóa của Việt Nam tương đồng với của Trung Quốc.

C. Việt Nam nổi tiếng với nền văn hóa Đông Sơn thời đại đồ đồng.

D. Văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan ảnh hưởng đến nước ta.

Thông tin: The culture of Vietnam is one of the oldest in Southeast Asia, with the ancient Bronze age Đông Sơn culture being widely considered one of its most important progenitors.

Tạm dịch: Nền văn hóa Việt Nam là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất ở Đông Nam Á, với nền văn hóa Đông Sơn thời kỳ đồ đồng cổ được nhiều người coi là một trong những tiền nhân quan trọng nhất của nó.

Câu 1.2

Which reason led to the minor regional variances in Vietnam's culture?

 • A.

  the independence from China

 • B.

  the territorial expansion

 • C.

  the exposure of different cultural groups

 • D.

  the integration of Chinese culture

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: dòng 2, 3 đoạn 2

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân nào dẫn đến sự khác biệt nhỏ giữa các vùng miền trong văn hóa Việt Nam?

A. sự độc lập khỏi Trung Quốc

B. sự mở rộng lãnh thổ

C. sự tiếp xúc của các nhóm văn hóa khác nhau

D. sự hội nhập của văn hóa Trung Quốc

Thông tin: Vietnam began a southward expansion that saw the annexation of territories formerly belonging to the Champa Civilization (now Central Vietnam) and parts of the Khmer Empire (now Southern Vietnam). Gradually, there are minor regional variances in Vietnam's culture due to exposure to these different groups.

Tạm dịch: Việt Nam bắt đầu mở rộng về phía nam với sự sáp nhập các lãnh thổ trước đây thuộc Văn minh Champa (nay là miền Trung Việt Nam) và các bộ phận của Đế chế Khmer (nay là miền Nam Việt Nam). Dần dần, có những khác biệt nhỏ về khu vực trong văn hóa Việt Nam do tiếp xúc với các nhóm khác nhau này.

Câu 1.3

What is the synonym of “absord” in the paragraph 3?

 • A.

  deny

 • B.

  accept

 • C.

  assimilate

 • D.

  boycott

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng (absord: hấp thụ)

Lời giải chi tiết :

deny (v) từ chối

accept (v) chấp nhận

assimilate (v) hòa nhập

boycott (v) bài trừ

=> assimilate = absord

Câu 1.4

Which statement is true about the socialist era?

 • A.

  Communist thought had a slight influence on Vietnamese culture.

 • B.

  Western’s culture was refused in this period.

 • C.

  The cultural life of Vietnam was only controlled by the government.

 • D.

  Communist nations had the same culture.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: đoạn 4

Lời giải chi tiết :

Nhận định nào đúng về thời đại xã hội chủ nghĩa?

A. Tư tưởng cộng sản có ảnh hưởng nhẹ đến văn hóa Việt Nam => sai vì: the cultural life of Vietnam has been deeply influenced ……… the cultural influences of socialist programs. (đời sống văn hóa của Việt Nam đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các phương tiện truyền thông ……….ảnh hưởng văn hóa của các chương trình xã hội chủ nghĩa.)

B. Văn hóa của phương Tây đã bị từ chối trong thời kỳ này. => đúng vì: foreign cultural influences from the Western World were shunned (ảnh hưởng văn hóa nước ngoài từ Thế giới phương Tây bị xa lánh)

C. Đời sống văn hoá của Việt Nam chỉ có chính phủ kiểm soát. => sai vì: the cultural life of Vietnam has been deeply influenced by government-controlled media and the cultural influences of socialist programs. (đời sống văn hóa của Việt Nam đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các phương tiện truyền thông do chính phủ kiểm soát và ảnh hưởng văn hóa của các chương trình xã hội chủ nghĩa.)

D. Các quốc gia cộng sản có nền văn hóa giống nhau. => sai vì: emphasis was placed on sharing the culture of communist nations such as those in the Soviet Union, Cuba, China, and others. (nhấn mạnh vào việc chia sẻ văn hóa của các quốc gia cộng sản như Liên Xô, Cuba, Trung Quốc và những quốc gia khác.)

Câu 1.5

What is not the symbol of Vietnamese culture?

 • A.

  manual labour

 • B.

  family values

 • C.

  ancestor veneration

 • D.

  career trend

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: đoạn 5

Lời giải chi tiết :

Đâu không phải là biểu tượng của văn hóa Việt Nam?

A. lao động chân tay

B. giá trị gia đình

C. sự tôn kính tổ tiên

D. xu hướng nghề nghiệp

Thông tin: Some elements generally considered to be characteristic of Vietnamese culture include ancestor veneration, respect for community and family values, handicrafts and manual labour, and devotion to study.

Tạm dịch: Một số yếu tố thường được coi là đặc trưng của văn hóa Việt Nam bao gồm tôn kính tổ tiên, tôn trọng các giá trị cộng đồng và gia đình, nghề thủ công và lao động chân tay, và tinh thần học tập.

close