Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 4 Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blank with 2 -3 suitable words.

Where (1)

without the media? How would we get 

information about the world? (2)

are interested in the 

news. We all (3)

what’s happening around the world.

We switch the TV on just to watch the news. It seems (4)


every train passenger has a newspaper. The journalists who bring

us the news do a very important job. Many (5)

bring us the 

news from the world’s danger zones. Unfortunately, many reporters are

killed while they are covering (6)

The media make us feel we

we are part of the world. We (7)

on other countries and on 


the big news stories. The media also bring us many unforgettable images


, such as a man walking on the moon. Really, the media show us history as (8) 

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide if the statements below are true (T) or false (F).

1. A billion people visited Facebook in one day for the second time.

Đúng
Sai

2. One in seven of Earth's population visited Facebook last Monday.

Đúng
Sai

3. Facebook's CEO said a connected world makes stronger relationships.

Đúng
Sai

4. Facebook has just over two billion users today.

Đúng
Sai

5. Mark Zuckerberg is one of the top five richest people in the world.

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and Choose the best answer.

1) What do Internet addicts need regularly to not have problems in life?


2) How many students had problems?


3) What did a professor say we needed to research more?


4) What did the Internet addicts have higher amounts of?


5) What did a professor think might cause Internet addiction?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blank with 2 -3 suitable words.

Where (1)

without the media? How would we get 

information about the world? (2)

are interested in the 

news. We all (3)

what’s happening around the world.

We switch the TV on just to watch the news. It seems (4)


every train passenger has a newspaper. The journalists who bring

us the news do a very important job. Many (5)

bring us the 

news from the world’s danger zones. Unfortunately, many reporters are

killed while they are covering (6)

The media make us feel we

we are part of the world. We (7)

on other countries and on 


the big news stories. The media also bring us many unforgettable images


, such as a man walking on the moon. Really, the media show us history as (8) 

Đáp án

Where (1)

without the media? How would we get 

information about the world? (2)

are interested in the 

news. We all (3)

what’s happening around the world.

We switch the TV on just to watch the news. It seems (4)


every train passenger has a newspaper. The journalists who bring

us the news do a very important job. Many (5)

bring us the 

news from the world’s danger zones. Unfortunately, many reporters are

killed while they are covering (6)

The media make us feel we

we are part of the world. We (7)

on other countries and on 


the big news stories. The media also bring us many unforgettable images


, such as a man walking on the moon. Really, the media show us history as (8) 

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu và ghi chép nội dung chính

Lời giải chi tiết :

Transcript

Where would we be without the media? How would we get information about the world? All of us are interested in the news. We all want to know what’s happening around the world. We switch the TV on just to watch the news. It seems as though every train passenger has a newspaper. The journalists who bring us the news do a very important job. Many risks their lives to bring us the news from the world’s danger zones. Unfortunately, many reporters are killed while they are covering a war. The media make us feel we are part of the world. We become experts on other countries and on the big news stories. The media also bring us many unforgettable images, such as a man walking on the moon. Really, the media show us history as it happens.

 

Dịch văn bản:

Chúng ta sẽ ở đâu nếu không có phương tiện truyền thông? Làm thế nào chúng ta có được thông tin về thế giới? Tất cả chúng ta đều quan tâm đến tin tức. Tất cả chúng ta đều muốn biết những gì đang xảy ra trên khắp thế giới. Chúng ta bật TV lên chỉ để xem tin tức. Dường như mọi hành khách đi tàu đều có một tờ báo. Các nhà báo mang tin tức cho chúng ta đang thực hiện một công việc rất quan trọng. Nhiều người liều mạng để mang đến cho chúng ta tin tức từ các khu vực nguy hiểm trên thế giới. Thật không may, nhiều phóng viên đã thiệt mạng trong khi họ đang đưa tin về một cuộc chiến. Các phương tiện truyền thông khiến chúng ta cảm thấy mình là một phần của thế giới. Chúng ta trở thành chuyên gia về các quốc gia khác và về những câu chuyện thời sự lớn. Các phương tiện truyền thông cũng mang đến cho chúng ta nhiều hình ảnh khó quên, chẳng hạn như một người đàn ông đi trên mặt trăng. Thực sự, các phương tiện truyền thông cho chúng ta chứng kiến lịch sử như thế nó đang xảy ra.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide if the statements below are true (T) or false (F).

1. A billion people visited Facebook in one day for the second time.

Đúng
Sai

2. One in seven of Earth's population visited Facebook last Monday.

Đúng
Sai

3. Facebook's CEO said a connected world makes stronger relationships.

Đúng
Sai

4. Facebook has just over two billion users today.

Đúng
Sai

5. Mark Zuckerberg is one of the top five richest people in the world.

Đúng
Sai
Đáp án

1. A billion people visited Facebook in one day for the second time.

Đúng
Sai

2. One in seven of Earth's population visited Facebook last Monday.

Đúng
Sai

3. Facebook's CEO said a connected world makes stronger relationships.

Đúng
Sai

4. Facebook has just over two billion users today.

Đúng
Sai

5. Mark Zuckerberg is one of the top five richest people in the world.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu và nắm ý chính

Lời giải chi tiết :

1. A billion people visited Facebook in one day for the second time. (Một tỷ người đã truy cập Facebook trong một ngày lần thứ hai.)=> F

Thông tin: Over one billion people used Facebook last Monday. This is the first time the site has had this many visitors in one day.

Tạm dịch: Hơn một tỷ người đã sử dụng Facebook vào thứ Hai tuần trước. Đây là lần đầu tiên trang web có nhiều người truy cập như vậy trong một ngày.

 2. One in seven of Earth's population visited Facebook last Monday. (Một phần bảy dân số Trái đất đã truy cập Facebook vào thứ Hai tuần trước.) => T

Thông tin: For the first time ever, one billion people used Facebook in a single day." He said that on Monday, "one in seven people on Earth used Facebook to connect with their friends and family".

Tạm dịch: Lần đầu tiên, một tỷ người sử dụng Facebook chỉ trong một ngày. "Ông nói rằng vào thứ Hai," cứ một trong bảy người trên Trái đất sử dụng Facebook để kết nối với bạn bè và gia đình của họ ".

=> one in seven people on Earth  (một trong bảy người trên Trái đất ) = one in seven of Earth’s population (một phần bảy dân số Trái đất)

 

3. Facebook's CEO said a connected world makes stronger relationships.( Giám đốc điều hành của Facebook cho biết một thế giới kết nối làm cho các mối quan hệ bền chặt hơn.) => T

Thông tin: and it's just the beginning of connecting the whole world." Mr Zuckerberg also said a connected world, "brings stronger relationships with those you love".

Tạm dịch: và đó chỉ là bước khởi đầu của việc kết nối toàn thế giới. ”Ông Zuckerberg cũng cho biết một thế giới kết nối sẽ “mang lại những mối quan hệ bền chặt hơn với những người bạn yêu thương ”.

 4. Facebook has just over two billion users today. (Facebook hiện chỉ có hơn hai tỷ người dùng.) => F

Thông tin: Today, it has nearly 1.5 billion users

Tạm dịch: Ngày nay, nó có gần 1,5 tỷ người dùng

5. Mark Zuckerberg is one of the top five richest people in the world. (Mark Zuckerberg là một trong 5 người giàu nhất thế giới.)

Thông tin: Facebook has made Zuckerberg the ninth richest person in the world, at the age of 31.

Tạm dịch: Facebook đã đưa Zuckerberg trở thành người giàu thứ 9 trên thế giới, ở tuổi 31.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and Choose the best answer.

1) What do Internet addicts need regularly to not have problems in life?


2) How many students had problems?


3) What did a professor say we needed to research more?


4) What did the Internet addicts have higher amounts of?


5) What did a professor think might cause Internet addiction?

Đáp án

1) What do Internet addicts need regularly to not have problems in life?


2) How many students had problems?


3) What did a professor say we needed to research more?


4) What did the Internet addicts have higher amounts of?


5) What did a professor think might cause Internet addiction?

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu và nắm bắt ý chính

Lời giải chi tiết :

1. Những người nghiện Internet thường xuyên cần gì để không gặp những rắc rối trong cuộc sống?

a) vào mạng

b) sức khỏe tâm thần

c) một nghiên cứu

d) nghiện ngập

Thông tin: The survey said that people who are addicted to the Internet have problems in life if they cannot get online regularly.

Tạm dịch: Cuộc khảo sát cho biết những người nghiện Internet gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống nếu họ không thể vào mạng thường xuyên.

2. Có bao nhiêu học sinh gặp vấn đề?

a) 254

b) 107

c) 117

d) 452

Thông tin: Researchers looked at the Internet habits of 254 students and then looked at the students' general mental health. Thirty-three of the students were addicted to the Internet. The researchers said another 107 students had problems because of their Internet use.

Tạm dịch: Các nhà nghiên cứu đã xem xét thói quen sử dụng Internet của 254 sinh viên và sau đó xem xét sức khỏe tâm thần chung của sinh viên. Ba mươi ba học sinh nghiện Internet. Các nhà nghiên cứu cho biết 107 sinh viên khác gặp vấn đề vì việc sử dụng Internet của họ.

3. Một giáo sư nói chúng ta cần nghiên cứu thêm điều gì?

a) không chú ý

b) khảo sát

c) sức khỏe tâm thần

d) sự nguy hiểm của việc nghiện Internet

Thông tin: A professor said we still know little about the dangers of Internet addiction and need to do more research into it.

Tạm dịch: Một giáo sư cho biết chúng ta vẫn còn biết rất ít về sự nguy hiểm của việc nghiện Internet và cần phải nghiên cứu thêm về nó.

4. Những người nghiện Internet có số tiền cao hơn là gì?

a) của cải

b) căng thẳng

c) trầm cảm

d) ý nghĩa

Thông tin: People with Internet addiction also had significantly higher amounts of depression and anxiety symptoms, problems with planning and problems with time management.

Tạm dịch: Những người nghiện Internet cũng có các triệu chứng trầm cảm và lo âu, các vấn đề về lập kế hoạch và quản lý thời gian cao hơn đáng kể.

5. Một giáo sư nghĩ điều gì có thể gây ra chứng nghiện Internet?

a) vấn đề sức khỏe tâm thần

b) máy tính

c) quản lý thời gian

d) mạng xã hội

Thông tin: He also said we needed to find out if mental health problems caused Internet addiction.

Tạm dịch: Ông cũng nói rằng chúng tôi cần tìm hiểu xem các vấn đề sức khỏe tâm thần có gây ra chứng nghiện Internet hay không.

close