Trắc nghiệm Review 2 Đọc hiểu Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer A, B, C or D

 Diwali is a main Hindu festival. It is known as the “Festival of Lights”. It makes the victory of good over evil. In other words, lights are symbols of victory of brightness over darkness. People in India turn on lamps in every house and watch firecrackers in the night sky. These lights are a way showing honor to the gods of India for giving the people health, knowledge, riches and peace.

 On the day of Diwali, children get up at 3:00 a.m and take a bath. They dress up in festival clothes, light up the candles and share sweets. There is competition among the children to light the first firecracker and to make the loudest noise. Soon, the whole sky is bright. Children seem to have the most fun during this festival.

Câu 1.1

What does the passage mainly discuss?

 • A.

  Unity among the people in India

 • B.

  A way that children in India have fun

 • C.

  How a festival in India is celebrated

 • D.

  The meaning of lamplighting and firecrackers in India.

Câu 1.2

The world honor in the first paragraph 1 is closet in meaning to____.

 • A.

  pride

 • B.

  respect

 • C.

  satisfaction

 • D.

  understanding

Câu 1.3

All of the following are true of the festival EXCEPT_______.

 • A.

  giving thanks to Gods

 • B.

  lighting up candles

 • C.

  exploding firecrackers

 • D.

  having sports competition between children

Câu 1.4

The author’s main purpose in paragraph 1 is _______.

 • A.

  to show different types of lights in Diwali

 • B.

  to point out that the Diwali is an unusual holiday

 • C.

  to explain the meaning of Diwali

 • D.

  to give evidence that Diwali is celebrated at night

Câu 1.5

Why does the author mention children in paragraph 2?

 • A.

  To focus that Diwali is a noisy festival

 • B.

  To indicate that children enjoy the holiday of Diwali a lot

 • C.

  To explain that the Diwali is a time for competition

 • D.

  To indicate that the holiday is dangerous for children

Câu 2 :

Read the passage below and choose the best answer (A, B, C or D ) to each question.

Higher education, also called tertiary, third stage or post secondary education, is the non-compulsory educational level following the completion of a school providing a secondary education, such as a high school, secondary school. Tertiary education is normally taken to include undergraduate and postgraduate education, as well as vocational education and training. Colleges and universities are the main institutions that provide tertiary institutions. Tertiary education generally results in the receipt of certificates, diplomas, or academic degrees.

Higher education includes teaching, research and social services activities of universities, and within the realm of teaching, it includes both the undergraduate level and the graduate level. Higher education in that country generally involves work towards a degree-level or foundation degree qualification. It is therefore very important to national economies, both as a significant industry in its own right, and as a source of trained and educated personnel for the rest of the economy.

Câu 2.1

What is ‘tertiary education’?

 • A.

   Primary education

 • B.

  higher education

 • C.

  Secondary education

 • D.

  children education

Câu 2.2

Where can we find tertiary education?

 • A.

  Colleges and high schools

 • B.

  universities and institutes

 • C.

  Colleges and universities

 • D.

  high schools and universities

Câu 2.3

The word ‘degree’ in paragraph 1 refers to __________.

 • A.

  a unit for measuring angles

 • B.

  a unit for measuring temperature

 • C.

  the qualification

 • D.

  a level in a scale of how serious something is

Câu 2.4

_________is important to national economies.

 • A.

  Qualification

 • B.

  Foundation

 • C.

  Schooling

 • D.

  Higher education

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer A, B, C or D

 Diwali is a main Hindu festival. It is known as the “Festival of Lights”. It makes the victory of good over evil. In other words, lights are symbols of victory of brightness over darkness. People in India turn on lamps in every house and watch firecrackers in the night sky. These lights are a way showing honor to the gods of India for giving the people health, knowledge, riches and peace.

 On the day of Diwali, children get up at 3:00 a.m and take a bath. They dress up in festival clothes, light up the candles and share sweets. There is competition among the children to light the first firecracker and to make the loudest noise. Soon, the whole sky is bright. Children seem to have the most fun during this festival.

Câu 1.1

What does the passage mainly discuss?

 • A.

  Unity among the people in India

 • B.

  A way that children in India have fun

 • C.

  How a festival in India is celebrated

 • D.

  The meaning of lamplighting and firecrackers in India.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn chủ yếu bàn về điều gì?

A. Sự đoàn kết của nhân dân ở Ấn Độ

B. Một cách mà trẻ em ở Ấn Độ vui chơi

C. Lễ hội ở Ấn Độ được tổ chức như thế nào

D. Ý nghĩa của việc thả đèn và đốt pháo ở Ấn Độ.

Ta thấy đáp án C bao trùm toàn bộ nội dung chính của bài đọc trong khi các đáp án A, B, D chỉ là những ý nhỏ được nhắc đến rất ít trong bài

Câu 1.2

The world honor in the first paragraph 1 is closet in meaning to____.

 • A.

  pride

 • B.

  respect

 • C.

  satisfaction

 • D.

  understanding

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

honor (v) biết ơn

Lời giải chi tiết :

pride (v) tự hào

respect (v) tôn trọng, kính trọng

satisfaction (n) sự hài lòng

understanding (n) sự hiểu biết

=> honor = respect

Câu 1.3

All of the following are true of the festival EXCEPT_______.

 • A.

  giving thanks to Gods

 • B.

  lighting up candles

 • C.

  exploding firecrackers

 • D.

  having sports competition between children

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tất cả những điều sau đây đều đúng với lễ hội EXCEPT_______.

A. tạ ơn các vị thần

B. thắp nến

C. nổ pháo

D. có cuộc thi thể thao giữa trẻ em

Thông tin: People in India turn on lamps in every house and watch firecrackers in the night sky. These lights are a way showing honor to the gods of India …. They dress up in festival clothes, light up the candles and share sweets. ….There is competition among the children to light the first firecracker and to make the loudest noise.

Tạm dịch: Người dân Ấn Độ bật đèn trong từng ngôi nhà và ngắm pháo trên bầu trời đêm. Những ngọn đèn này là một cách thể hiện sự tôn vinh đối với các vị thần của Ấn Độ…. Họ mặc trang phục lễ hội, thắp nến và chia nhau đồ ngọt. … .Có sự cạnh tranh giữa các trẻ em để đốt quả pháo đầu tiên và gây ra tiếng ồn lớn nhất.

Câu 1.4

The author’s main purpose in paragraph 1 is _______.

 • A.

  to show different types of lights in Diwali

 • B.

  to point out that the Diwali is an unusual holiday

 • C.

  to explain the meaning of Diwali

 • D.

  to give evidence that Diwali is celebrated at night

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Mục đích chính của tác giả trong đoạn 1 là

A. để hiển thị các loại đèn khác nhau trong Diwali

B. để chỉ ra rằng Diwali là một kỳ nghỉ bất thường

C. để giải thích ý nghĩa của Diwali

D. để đưa ra bằng chứng rằng Diwali được tổ chức vào ban đêm

Thông tin: Diwali is a main Hindu festival. It is known as the “Festival of Lights”. It makes the victory of good over evil. In other words, lights are symbols of victory of brightness over darkness.

Câu 1.5

Why does the author mention children in paragraph 2?

 • A.

  To focus that Diwali is a noisy festival

 • B.

  To indicate that children enjoy the holiday of Diwali a lot

 • C.

  To explain that the Diwali is a time for competition

 • D.

  To indicate that the holiday is dangerous for children

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tại sao tác giả lại nhắc đến trẻ em trong đoạn 2?

A. Để nhấn mạnh rằng Diwali là một lễ hội ồn ào

B. Để chỉ ra rằng trẻ em rất thích kỳ nghỉ lễ Diwali

C. Để giải thích rằng Diwali là thời điểm cạnh tranh

D. Để chỉ ra rằng kỳ nghỉ là nguy hiểm cho trẻ em

Thông tin: Children seem to have the most fun during this festival.

Tạm dịch: Trẻ em dường như có nhiều niềm vui nhất trong lễ hội này.

Câu 2 :

Read the passage below and choose the best answer (A, B, C or D ) to each question.

Higher education, also called tertiary, third stage or post secondary education, is the non-compulsory educational level following the completion of a school providing a secondary education, such as a high school, secondary school. Tertiary education is normally taken to include undergraduate and postgraduate education, as well as vocational education and training. Colleges and universities are the main institutions that provide tertiary institutions. Tertiary education generally results in the receipt of certificates, diplomas, or academic degrees.

Higher education includes teaching, research and social services activities of universities, and within the realm of teaching, it includes both the undergraduate level and the graduate level. Higher education in that country generally involves work towards a degree-level or foundation degree qualification. It is therefore very important to national economies, both as a significant industry in its own right, and as a source of trained and educated personnel for the rest of the economy.

Câu 2.1

What is ‘tertiary education’?

 • A.

   Primary education

 • B.

  higher education

 • C.

  Secondary education

 • D.

  children education

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng tertiary education (n) giáo dục đại học/ cao đẳng

Lời giải chi tiết :

Primary education (n) giáo dục tiểu học

Secondary school (n) giáo dục trung học cơ sở

Higher education (n) giáo dục sau trung học phổ thông

Chidren education (n) giáo dục trẻ em (mầm non)

=> tertiary education = higher education

Câu 2.2

Where can we find tertiary education?

 • A.

  Colleges and high schools

 • B.

  universities and institutes

 • C.

  Colleges and universities

 • D.

  high schools and universities

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Chúng ta có thể tìm thấy giáo dục đại học ở đâu?

A. Các trường cao đẳng và trung học

B. các trường đại học và học viện

C. Cao đẳng và đại học

D. các trường trung học và đại học

Thông tin: Tertiary education is normally taken to include undergraduate and postgraduate education, as well as vocational education and training. Colleges and universities are the main institutions that provide tertiary institutions.

Tạm dịch: Giáo dục đại học thường được thực hiện để bao gồm giáo dục đại học và sau đại học, cũng như giáo dục và đào tạo nghề. Các trường cao đẳng và đại học là những cơ sở chính cung cấp các cơ sở giáo dục đại học.

Câu 2.3

The word ‘degree’ in paragraph 1 refers to __________.

 • A.

  a unit for measuring angles

 • B.

  a unit for measuring temperature

 • C.

  the qualification

 • D.

  a level in a scale of how serious something is

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Từ ‘độ’ trong đoạn 1 đề cập đến __________.

A. một đơn vị đo góc

B. một đơn vị đo nhiệt độ

C. trình độ

D. một mức trong thang đo mức độ nghiêm trọng của một điều gì đó

Thông tin: Tertiary education generally results in the receipt of certificates, diplomas, or academic degrees.

Tạm dịch: Giáo dục đại học thường dẫn đến việc nhận được các chứng chỉ, bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp.

Ta có: academic degree : bằng cấp, bằng

Câu 2.4

_________is important to national economies.

 • A.

  Qualification

 • B.

  Foundation

 • C.

  Schooling

 • D.

  Higher education

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

_________ rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia.

A. Bằng cấp B. Nền tảng C. Đi học D. Giáo dục đại học

Thông tin: Higher education in that country generally involves work towards a degree-level or foundation degree qualification. It is therefore very important to national economies, both as a significant industry in its own right, and as a source of trained and educated personnel for the rest of the economy.

Tạm dịch: Giáo dục đại học ở quốc gia đó thường liên quan đến công việc hướng tới một văn bằng cấp bằng cấp hoặc bằng cấp cơ sở. Do đó, nó rất quan trọng đối với các nền kinh tế quốc gia, vừa là một ngành công nghiệp quan trọng theo đúng nghĩa của nó, vừa là nguồn cung cấp nhân lực được đào tạo và giáo dục cho phần còn lại của nền kinh tế.

close