Trắc nghiệm Review 4 Ngữ âm Tiếng Anh 12 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word marked A, B, C, or D which is stressed differently from the rest.

 • A

  kidding

 • B

  expand

 • C

  namely

 • D

  wildlife

Câu 2 :

Choose the word marked A, B, C, or D which is stressed differently from the rest.

 • A

  paper

 • B

  lecture

 • C

  tonight

 • D

  story

Câu 3 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

 • A

  lives

 • B

  goes

 • C

  likes

 • D

  lands

Câu 4 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

 • A

  teaching

 • B

  ache

 • C

  architect

 • D

  school

Câu 5 :

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress in the following question.

 • A

  variety

 • B

  influential

 • C

  associate

 • D

  accountancy

Câu 6 :

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress in the following question.

 • A

  special

 • B

  wonder

 • C

  relax

 • D

  problem

Câu 7 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in the following question.

 • A

  believed

 • B

  advocated

 • C

  considered

 • D

  controlled

Câu 8 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in the following question.

 • A

  branches

 • B

  glances

 • C

  forges

 • D

  accelerates

Câu 9 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in the following question.

 • A

  tool

 • B

  moon

 • C

  soon

 • D

  cook

Câu 10 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in the following question.

 • A

  crossed

 • B

  followed

 • C

  fluttered

 • D

  happened

Câu 11 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  tear

 • B

  bear

 • C

  hear

 • D

  fear

Câu 12 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  historical

 • B

  geography

 • C

  economic

 • D

  technology

Câu 13 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  government

 • B

  celebrate

 • C

  nominee

 • D

  popular

Câu 14 :

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress in the following question.

 • A

  celebration

 • B

  traditional

 • C

  entertainment

 • D

  preparation

Câu 15 :

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress in the following question.

 • A

  figure

 • B

  double

 • C

  different

 • D

  support

Câu 16 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

 • A

  capable

 • B

  walking

 • C

  quality

 • D

  family

Câu 17 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

 • A

  chemist

 • B

  church

 • C

  children

 • D

  change

Câu 18 :

Choose the word whose underlined word is pronounced differently from the others.

 • A

  crooked

 • B

  blessed

 • C

  employed

 • D

  ragged

Câu 19 :

Choose the word whose underlined word is pronounced differently from the others.

 • A

  builder

 • B

  recruit

 • C

  fruit

 • D

  suitable

Câu 20 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  effective

 • B

  rewarding

 • C

  encourage

 • D

  temporary

Câu 21 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  stressful

 • B

  secure

 • C

  manage

 • D

  journal

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word marked A, B, C, or D which is stressed differently from the rest.

 • A

  kidding

 • B

  expand

 • C

  namely

 • D

  wildlife

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

kidding /ˈkɪdɪŋ/                                                          

expand /ɪkˈspænd/                  

namely /ˈneɪmli/                                                          

wildlife /ˈwaɪldlaɪf/

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 1.c

Câu 2 :

Choose the word marked A, B, C, or D which is stressed differently from the rest.

 • A

  paper

 • B

  lecture

 • C

  tonight

 • D

  story

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

paper /ˈpeɪpə(r)/                                                         

lecture /ˈlektʃə(r)/        

tonight /təˈnaɪt/                                                           

story /ˈstɔːri/

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 1.

Câu 3 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

 • A

  lives

 • B

  goes

 • C

  likes

 • D

  lands

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-s”

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s/es” đượ phát âm là:

- /s/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/.

- /ɪz/ khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

- /z/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ còn lại

lives /laɪvz/                                                                 

goes /ɡəʊz/     

likes /laɪks/                                                                 

lands /lændz/

Phần gạch chân của đáp án C được phát âm là /s/, còn lại phát âm là /z/.

Câu 4 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

 • A

  teaching

 • B

  ache

 • C

  architect

 • D

  school

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ch”

Lời giải chi tiết :

teaching /ˈtiːtʃɪŋ/                                                         

ache /eɪk/                    

architect /ˈɑːkɪtekt/                                                     

school /skuːl/

Phần gạch chân của đáp án A được phát âm là /tʃ/, còn lại phát âm là /k/.

Câu 5 :

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress in the following question.

 • A

  variety

 • B

  influential

 • C

  associate

 • D

  accountancy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

variety /vəˈraɪəti/

influential /ˌɪnfluˈenʃl/

associate /əˈsəʊsieɪt/

accountancy /əˈkaʊntənsi/

Quy tắc:

- Từ có tận cùng là “-atetrọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

- Từ có hậu tố là “-ial” trọng âm thường rơi vào âm tiết liền trước.

Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

Câu 6 :

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress in the following question.

 • A

  special

 • B

  wonder

 • C

  relax

 • D

  problem

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

special /ˈspeʃl/

wonder /ˈwʌndə(r)/

relax /rɪˈlæks/

problem /ˈprɒbləm/

Quy tắc:

- Danh từ có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

- Động từ có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 7 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in the following question.

 • A

  believed

 • B

  advocated

 • C

  considered

 • D

  controlled

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

believed /bɪˈliːvd/

advocated /ˈædvəkeɪtɪd/

considered /kənˈsɪdə(r)d/

controlled /kənˈtrəʊld/

Quy tắc:

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /ɪd/ khi động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/

- /t/ khi động từ kết thúc bằng các âm /ʧ/, /s/, /k/, /f/, /p/, /θ/, /∫/

- /d/ khi động từ kết thúc bằng các âm còn lại

Đáp án B phát âm là /id/, các đáp án còn lại phát âm là /d/.

Câu 8 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in the following question.

 • A

  branches

 • B

  glances

 • C

  forges

 • D

  accelerates

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-es”

Lời giải chi tiết :

branches /brɑːntʃiz/

glances /ɡlɑːnsiz/

forges /fɔːdʒiz/

accelerates /əkˈseləreɪts/

Quy tắc:

Đuôi “-es” được phát âm là:

- /s/: Khi từ có tận cùng là các phụ âm vô thanh /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/

- /ɪz/: Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/

- /z/: Khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại

Đáp án D phát âm là /s/, các đáp án còn lại phát âm là /ɪz/.

Câu 9 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in the following question.

 • A

  tool

 • B

  moon

 • C

  soon

 • D

  cook

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [oo]

Lời giải chi tiết :

tool /tl/

moon /mn/

soon /sn/ 

cook /kʊk/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ʊ/, các phương án còn lại phát âm là /u:/.

Câu 10 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in the following question.

 • A

  crossed

 • B

  followed

 • C

  fluttered

 • D

  happened

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm đuôi “-ed

Lời giải chi tiết :

Quy tắc: Đuôi “-ed” được phát âm là 

- /ɪd/ khi động từ có tận cùng là âm /t/ hay /d/.

- /t/ khi động từ có tận cùng là âm /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/.

- /d/ khi động từ có tận cùng là nguyên âm và phụ âm còn lại.

crossed /krɒst/

followed /ˈfɒləʊd/

fluttered /ˈflʌtəd

happened /ˈhæpənd/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /t/, các phương án còn lại phát âm là /d/.

Câu 11 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  tear

 • B

  bear

 • C

  hear

 • D

  fear

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [ear]

Lời giải chi tiết :

tear (n) /tɪə/

bear /b/

hear /hɪə/

fear /fɪə/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /eə/, các phương án còn lại phát âm là /ɪə/.

Câu 12 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  historical

 • B

  geography

 • C

  economic

 • D

  technology

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có đuôi “-al/-graphy/-ic/-logy”

Lời giải chi tiết :

historical /hɪˈstɒrɪkl/

geography /dʒiˈɒɡrəfi/

economic /ˌekəˈnɒmɪk/

technology /tekˈnɒlədʒi/

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 13 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  government

 • B

  celebrate

 • C

  nominee

 • D

  popular

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Quy tắc: Những từ có tận cùng là đuôi “-ee” thường có trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa đuôi này.

government /ˈɡʌvəmənt/

celebrate /ˈseləbreɪt/

nominee /ˌnɒməˈniː/

popular /ˈpɒpjələ/

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 14 :

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress in the following question.

 • A

  celebration

 • B

  traditional

 • C

  entertainment

 • D

  preparation

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/                                              

traditional /trəˈdɪʃənl/             

entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/                                   

preparation /ˌprepəˈreɪʃn/

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 3.

Câu 15 :

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress in the following question.

 • A

  figure

 • B

  double

 • C

  different

 • D

  support

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

figure /ˈfɪɡə(r)/                                                           

double /ˈdʌbl/             

different /ˈdɪfrənt/                                                      

support /səˈpɔːt/

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 1.

Câu 16 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

 • A

  capable

 • B

  walking

 • C

  quality

 • D

  family

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “-l”

Lời giải chi tiết :

capable /ˈkeɪpəbl/                                                       

walking /ˈwɔːkɪŋ/                   

quality /ˈkwɑːləti/                                                       

family /ˈfæməli/

Phần gạch chân của đáp án B là âm câm (không được phát âm), còn lại phát âm là /l/.

Câu 17 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

 • A

  chemist

 • B

  church

 • C

  children

 • D

  change

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “ch”

Lời giải chi tiết :

chemist /ˈkemɪst/                                                        

church /tʃɜːtʃ/              

children /ˈtʃɪldrən/                                                      

change /tʃeɪndʒ/

Phần gạch chân của đáp án A được phát âm là /k/, còn lại phát âm là /tʃ/.

Câu 18 :

Choose the word whose underlined word is pronounced differently from the others.

 • A

  crooked

 • B

  blessed

 • C

  employed

 • D

  ragged

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

crooked /ˈkrʊkɪd/

blessed /ˈblesɪd/

employed /ɪmˈplɔɪ.d/

ragged /ˈræɡɪd/

Quy tắc:

Cách phát âm đuôi “ed”:

- Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

- Đuôi “ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/

- Đuôi “ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại

Lưu ý: Đuôi “-ed” trong các động từ sau khi sử dụng như tính từ sẽ được phát âm là /ɪd/: aged, blessed, crooked, dogged, learned, naked, ragged, wicked, wretched

Phần gạch chân đáp án C phát âm là /d/, còn lại là /ɪd/

Câu 19 :

Choose the word whose underlined word is pronounced differently from the others.

 • A

  builder

 • B

  recruit

 • C

  fruit

 • D

  suitable

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “ui”

Lời giải chi tiết :

builder /ˈbɪldər/

recruit /rɪˈkruːt/

fruit /fruːt/

suitable /ˈsuːtəbl/

Phần gạch chân đáp án A phát âm là /ɪ/, còn lại là /uː/

Câu 20 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  effective

 • B

  rewarding

 • C

  encourage

 • D

  temporary

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

effective /ɪˈfektɪv/                                          

rewarding /rɪˈwɔːrdɪŋ/

encourage /ɪnˈkɜːrɪdʒ/

temporary /ˈtemprəri/

Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là âm thứ hai

Câu 21 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  stressful

 • B

  secure

 • C

  manage

 • D

  journal

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

stressful /ˈstresfl/

secure /sɪˈkjʊr/

manage /ˈmænɪdʒ/                                          

journal /ˈdʒɜːrnl/

close